ИШЛЕРИ МАГЪАНАЛЫДЫ, ЖУУАПЛЫДЫ

Электрокючню чыгъарыу эмда хайырланыучулагъа жибериу промышленностьда уруннганланы профессионал байрамлары – Энергетикни кюнюдю. Ол жыл сайын 22 декабрьде белгиленеди.

Энергетиклени ишлерини магъанасы айтып айтмазча аллай уллуду. Бизни юйлерибизде, дагъыда школлада, больницалада, сабий садикледе, битеу социал эмда башха тюрлю учреждениялада чыракъ жарыкъны ала жалчытадыла. Заводлада оборудование ток бла ишлейди, аш-азыкъ жарашдырыучу предприятиялада да ансыз хазна болаллыкъ тюйюлдюле. Шёндюгю дунияда электрокюч бла ишлемеген хазна абери болмаз. Алай бла,  бу бёлюмде уруннганланы къыйынларын не кёп да багъа берсе артыкъ боллукъ тюйюлдю.

Байрамны тамыры 1966 жылда 23 майда башланады, СССР-ни Баш Советини Президиумуну буйругъу бла Энергетикни кюнюн тохташдыргъанларында. Аны кесин да Россейде электрификация план (ГОЭЛРО) къабыл этилгенине атагъан эдиле. Ол а 1920 жылда 22 декабрьде болгъан ишди. Аз заман озгъандан сора, 1980 жылда 1 октябрьде, законнга тюрлениу кийирип, Энергетиклени Кюнюн декабрьни ючюнчю ыйых кюнюне кёчюрген эдиле. Бюгюнлюкде ол талай къыралда алгъынча къалгъанды, Россейде уа 22 декабрьде белгиленеди.

Къыралыбызны электроэнергетикасыны мурдорун ГОЭЛРО салгъанды. Бу план 10-15 жылны ичинде тамам этилирге керек эди. Ол кезиуде битеу халкъ мюлкню электрокючге кёчюрюрге сюе эдиле. Ол умутда отуз электростанция сюерге борч салыннганды. Ала бир жылгъа 8,8 миллиард киловатт-сагъат берирге керек эдиле. Бу план 1931 жылда толтурулгъанды.

Уллу Ата журт урушдан сора, атом энергетика къуралып, АЭС-ле да ишленип башлагъаны себепли, бёлюм андан ары айнып тебирейди. Ызы бла Сибирьде черекледе уллу ГЭС-ле чыгъып башлагъанлары бла гидроэнергетика да кюч алады. Арт жыллада экологиягъа хата салмай (хауадан, кюнню жарыгъындан) чыгъарылгъан энергиягъа сурам бек ёсгенди. Аны себепли энергетиканы онглары бютюнда уллу бола барлыкъдыла.

Тёреде болгъанча, бу кюн энергетикада уруннганланы алгъышлайдыла, саугъала бередиле.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.