КЪЭРАЛЫМ ШЫНАГЪУЭНШАГЪЭ КЪЫЩЫЗЭГЪЭПЭЩЫНЫМКIЭ И ОРГАНХЭМ Я ЛЭЖЬАКIУЭМ И МАХУЭМ ТЕУХУА КЪБР-М И IЭТАЩХЬЭМ И ХЪУЭХЪУ

УФ-м Къэралым шынагъуэншагъэ къы­щы­зэгъэпэщынымкIэ и органхэм я лэжьа­кIуэ­хэмрэ и ветеранхэмрэ я махуэмкIэ со­хъуэхъу.

Мы махуэм дэ догъэлъапIэ пэжу, псэ­емы­блэжу хэкум къулыкъу хуэзыщIэ цIыху ­къа­ру­уфIэхэр, хахуэхэр, къэралым и консти­ту­цэ у­хуэныгъэмрэ щхьэхуитыныгъэмрэ зыхъу­мэхэр.
Фэ фи лэжьыгъэм къыфхуегъэув щIэныгъэ куу вбгъэдэлъыным и мызакъуэу, Iэзагъышхуэ, апхуэдэу шыIэныгъэшхуэ, хахуагъэ­рэ лIыгъэрэ фхэлъын хуейуэ. А зэфIэкI лъагэхэр зэрабгъэдэлъымкIэ адрейхэм сытым щыгъуи къахощ ФСБ-м и управленэу КъБР-м щыIэм и лэжьакIуэхэр.
Нобэ щыIэ щытыкIэ гугъум фэ ехъулIэныгъэ фиIэу фапэщIэтщ экстремизмэмрэ терроризмэмрэ, Iулъхьэ зэIэпыхынымрэ щIэпхъаджащIэ гуп зэщIэгъэуIуахэм ялэжь хабзэншагъэхэмрэ, фи гуащIэшхуэ хыволъхьэ республикэм мамырыгъэмрэ зэпIэзэрытыныгъэмрэ щыхъумэным, цIыхухэм я хуитыныгъэр къызэгъэпэщыным.
Хэкум псэемыблэжу фызэрыхуэлажьэм, фи къулыкъум фызэрыхуэпэжым папщIэ фIыщIэ фхузощI.
Апхуэдэу псалъэ гуапэхэр яхуэфащэщ IэнатIэм и ветеранхэми. Абыхэм Iуэхум хуаIа бгъэдыхьэкIэр я щапхъэщ щIыналъэ управ­ленэм иджыпсту щылажьэхэм.
Си гумрэ си псэмрэ къабгъэдэкIыу фи махуэшхуэмкIи къэблагъэ илъэсыщIэмкIи сы­ны­вохъуэхъу узыншагъэ быдэ, насып, зэIузэ­пэщыгъэ фиIэну, фызыпэрыт къулыкъум ехъулIэныгъэхэр щызыIэрывгъэхьэну.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ