Журналистхэр ягу къагъэкIыж

Зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэда журналистхэм я фэеплъ махуэм, дыгъэгъазэм и 15-м, Урысей гвардием ведомствэм хэмыт и хъумакIуэ къудамэм и лэжьакIуэхэм Iуащхьэмахуэ куейм хыхьэ Терскол жылагъуэм щыгъуэ пэкIу щрагъэ­кIуэкIащ.

Хабзэ зэрыхъуауэ, ар щызэхэтащ жылагъуэм и лъагапIэ­-хэм ящыщ зым щагъэува фэеплъым деж. Абы кърихьэлIащ «Эльбрусские новости» район газетым и редактор нэхъыщ­хьэ Газаевэ Зухра, Урысей гвардием и управленэу КъБР-м щыIэм и офицер, полицэм и подполковник КIэфо Залым, ­республикэм и Iуащхьэмахуэ районым щыIэ хъумакIуэ къу­дамэм и гупыр. 
КIэфо Залым тепсэлъыхьащ фэеплъым зи цIэр тетха, ведомствэм и дзэ журналистхэу, зауэ командировкэхэм къимыкIыжахэу Урысей гвардием и пресс-IуэхущIапIэм и офи­-цер, полковник Постнов Сергейрэ «На боевом посту» жур­налым и корреспондент Ягодин Анатолийрэ я къекIуэкIыкIам. 
- Зи къалэным фIыуэ хэзыщIыкI а офицерхэм я гъащIэр ятащ ди къэралым папщIэ. Дэ тхъумэн, къытщIэхъуэ щIэблэм ядгъэщIэн хуейщ абыхэм я фэеплъыр, - жиIащ КIэфом. 
Газаевэ Зухра къыхигъэщащ фэеплъ махуэм мыхьэнэшхуэ зэриIэр: 
- Дигу къыдогъэкIыж, зи къалэнхэр жылагъуэ псом яфI пылъу, пэжу езыхьэкIахэр. Дэ тщыгъупщэ хъунукъым я IэщIагъэм хуэпэжахэр. 
Къызэхуэсахэр журналист хэкIуэдахэм пщIэ хуащIу да­къикъэкIэ щымри, фэеплъым деж удз гъэгъахэр щагъэтIы­лъащ.
БАХЪСЭН  Азэмэт.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ