Сэлэтхэм папщIэ

«Сэлэтым деж кIуэ ­письмо» урысейпсо Iуэ­хум хыхьэу, Налшык къалэм и курыт еджапIэ №33-м щеджэхэм Урысей гвардием и лэ­жьа­кIуэхэу дзэ къалэ­ныр езы­хьэкIхэм письмохэр хуатхащ. 

Абыхэм фIыщIэ хуащI псэемыблэжу я къалэныр зэрагъэзащIэм папщIэ, йохъуэхъу я унэм узын­-шэу къэгъэзэжыну. Сабийхэм я письмохэр гуапэ ящохъу зыхуатххэм. 
Махуэ къэс зи гъащIэм емыблэж дзэ къулыкъущIэхэмрэ лэжьакIуэхэмрэ гурэ псэкIэ дакъуэтыным мыхьэнэшхуэ иIэщ. Мыгувэу письмохэр яIэрыдгъэ­хьэнущ зыхуатхахэм, - къыхигъэщащ Урысей гвар­дием и управленэу КъБР-м щыIэм и офицер, полицэм и подполковник КIэфо Залым. 
ШколакIуэхэм я письмохэр ягъэщIэрэщIащ су­рэт­хэмкIэ, усэхэмрэ хъуэхъу­хэмкIэ  

УАРДЭ  Женя. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ