Тёленнген налогну бир кесегин къайтарыр амал.

Адам талай тюрлю жумушлагъа этген къоранчларыны бир кесегин артда къыралгъа тёлеген налогдан къайтарыргъа боллукъду. Бу жол сёз мында дарман сатып алыуну юсюнден барады. Эсге сала айтсакъ, быйылгъа дери РФ-ни Правительствосуну бегими бла къабыл этилген тизмеге тюшген препаратланы алгъанлагъа къайтарылыучу эди къоранчларыны бир кесеги. Алай энди уа ары дарманланы бары да киредиле. Аланы жаланда врачны рецепти бла сатып алыргъа керекди, деп билдиргендиле федерал налог службаны Къабарты-Малкъарда Управлениясындан.
Алгъадача, шёндю да этилген къоранчны эм кёбюсю 120 минг сомдан 13 процентин неда 15600 сомну къайтарыргъа боллукъду. Ары жаланда дарман сатып алыргъа угъай, медицина жумушлагъа, окъуугъа эм талай тюрлю башха жумушланы тамамлаугъа этилген къоранчла да киредиле.
Ахчаны къайтарыр ючюн, жылны ахырында 3-НДФЛ формада налог декларацияны эмда шагъатлыкъ этген документлени берирге керекди инспекциягъа. Дагъыда бир амал барды: жыл бошалгъынчы, налог органнга барып, быллай тёлеуге тийишли болгъаныгъызгъа шагъат этген къагъыт алыргъа керексиз. Ызы бла аны ишлеген жеригизде бухгалтериягъа беригиз. Ала уа иш хакъдан НДФЛ налогну тыймай турлукъдула, аны бла ол белгиленнген ахча толусунлай къайтарылгъынчы.
Къайсы амалны сайласагъыз да, башхасы жокъду, сиз рецепт жазылгъан бланкны эмда тёлеу этилген документлени (касса чекле, келиу-касса ордерле, тёлеу поручение эм башхала) кёргюзтюрге керек боллукъсуз.

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 16:51

МИРЗЕУНЮ ТАПЛЫГЪЫНА КЁЗ-КЪУЛАКЪ БОЛА

Россельхозараны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню лабораториясында битимчилик продукцияны качествосун тинтиу бла тынгылы кюрешедиле.

30.07.2021 - 09:58

ЖАЯУ ЖЮРЮУ – САУЛУКЪНУ МУРДОРУ

Къабарты–Малкъарда «Миллетни саулугъуну лигасыны» бёлюмю «Саулукъгъа минг атлам» деген проектни бир талай жыл бардырады.

29.07.2021 - 10:15

Акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин къоруулаугъа – энчи эс

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин бузуу ишлени болдурмазча соруула жаны бла ишчи кенгеш бардыргъанды.

29.07.2021 - 10:15

Казбек Коковну эфирде жамауат бла тюзюнлей байламлыгъыны болжалы кёчюрюледи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини инстаграм-аккаунтунда  «Тюзюнлей линиясыны» болжалы 29 июльдан 3 августха кёчюрюлгенини юсюнден билдиргенди.

29.07.2021 - 10:14

Россейде – майдалланы 20 комплекти

Токиода Олимпиаданы ючюнчю кюню россейли къараучулагъа эсде къалырча болгъанды - спортчуларыбыз бир сагъатны ичинде юч алтын майдал къытхандыла.