РОССЕЙНИ ПРЕЗИДЕНТИН АЙЫРЫУ БУЗУКЪЛУКЪСУЗ ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында 2024 жылда Россейни Президентин айырыулада жамауат контроль  бардырлыкъ штабны ачылыуу болгъанды, анга кирлик адамла сайланнгандыла, ишлерини планы бегитилгенди.

Жамауат палатаны хар айырыу участкагъа жалынчакъсыз къараучуланы иерге эркинлиги барды, аланы борчлары айырыула ачыкъ ётерлерине, аланы эсеплери тюз чыгъарылырына къарауду, информация, эксперт, право жаны бла болушлукъ этиудю. Регион штабха онбеш адам киргендиле, аланы араларында журналистле, алимле, юристле, волонтёрла, коммерциялы болмагъан организацияланы келечилери да бардыла. Аладан сора да, бу жумушха къатышыргъа излегенлерин «Единая Россия», «Справедливая Россия» эм ЛДПР политика партияла да билдиргендиле.

Жамауат палатаны советини жыйылыуунда штабха киргенлени тизсмеси да бегитилгенди, анда «Аскер къарындашлыкъ» битеуроссей организацияны регион бёлюмюню толтуруучу комитетини башчысы Владимир Абаноков, запасда офицерлени «Мегапир» организацияны регионда бёлюмюню башчысы Атталаны Жашарбек, ЛДПР-ни регион бёлюмюню келечиси Газаланы Масхут, юрист, палатаны келечиси Къараланы Расул, социокультура проектлени «Мирт» арасыны башчысы Юлия Ордокова, Китап окъургъа сюйгенлени республика биригиулерини таматасы Наталья Шинкарева, орус маданиятны бла тарыхны «Вече» обществосуну директору Роман Литвинов эм башхала ишлерикдиле. Штабха башчылыкъны палатаны граждан обществону институтларын айнытыу, миллетле эм динле аралы халланы игилендириу, коммерциялы болмагъан секторну айнытыу жаны бла комиссиясыны башчысы Николай Маслов этерикди, аны орунбасарына уа бирча къол кётюрюу бла

Владимир Абаноков сайланнганды. Николай Маслов чертгенича, боллукъ айырыула жангыз Россейде угъай, саулай дунияда да уллу магъананы тутадыла, алагъа тыш къыралланы жанындан эс да уллу бёлюнюрюкдю. 

- Биз бусагъатда битеу дуниягъа бирлигибизни бла кючюбюзню, тамблагъы кюннге ышаныуубузну, бусагъатда болумубузну багъалагъаныбызны кёргюзтюрге керекбиз. Штаб айырыула хазырланыу баргъан эм ала кеслери ётген кезиуде ишлерикди, анга салыннган баш борчла айырыу законодательствону толтуруу эм адамланы айырыулагъа ышаныулукъларын ёсдюрюудю. Ол ишин ачыкъ бардыргъанына шагъатлыкъгъа уа жыйылыула, «тёгерек столла», пресс-конференцияла ётдюрюллюкдюле. Айырыу заманда штабны мурдорунда участкалада бола тургъанны кёрюрча видео ара ачыллыкъды, мобильный къауумла къуралырыкъдыла, «исси телефон» номер ишлерикди. Жамауат палата талай политика партия бла келишимле тауусурукъду, аланы келечилери, керек болса, мычымай участкалагъа барлыкъдыла, - дегенди ол.

Алай бла жууукъ заманда жамауат къараучуланы къауумуну ишин къураргъа, аланы юйретиуню башларгъа белгиленеди. Аланы хазырларыкъ преподавательле октябрьде Пятигорскда федерал экспертлени башчылыкъларында юйрениулени ётгендиле. Жамауат къарауну 900-ге жууукъ адам бардырлыкъдыла, нек дегенде алгъыннгы сынамны эсге алсакъ, айырыула юч кюннге дери созулургъа боллукъдула. Айырыула ётген жерледен битеу информация Жамауат штабха келликди, алай бла даулашлы болумланы терк тюзетирге онг чыгъарыкъды.   

Жамауат палатаны аппаратыны башчысы Ольга Дьяченко жамауат штабны ишини планыны юсюнден айтханды. Алай бла жер-жерли самоуправление администрациялагъа, жамауат организациялагъа бла политика партиялагъа жамауат къараучуланы къауумун къурауну юсюнден письмола жиберилликдиле, андан сора уа, жыйылыу бардырыллыкъды. Ызы бла хар участкада ишлерик жамауат къараучуланы тизмеси бла аланы бир электрон базасы жарашдырыллыкъдыла, юйретиу семинарла ётдюрюллюкдюле. Жамауат къарауну къурауну юсюнден Жамауат палата, муниципалитетледе палатала, организацияла бла политика партияла келишимле тауусурукъдула. Айырыуланы кюнлеринде къараучула дежурство бардырлыкъдыла, ахырында уа регион экспертлени, Жамауат штабны келечилерини къатышыулары бла пресс-конференция ётерикди, анда айырыула къалай ётгенлерине багъа бичилликди. 

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.02.2024 - 15:02

Эм кючлюле тохташдырылгъандыла

Билдиргенибизча, Нальчикде РФ-ни МЧС-ини «Автомобиль транспортда аварияланы кетериу жаны бла бек иги къутхарыучу къауум -2024» деген битеуроссей эришиуню регион кезиую бардырылгъанды.

22.02.2024 - 12:25

ЧЕГЕМ АУУЗНУ БУРУННГУ ЭЛЛЕРИ

Чегем ауузунда кёчгюнчюлюкге дери аслам эл бар эди. Аланы хар бирини да кесини энчи тарыхы, аты да болгъанды.

22.02.2024 - 09:03

АШЫБЫЗГЪА КЁРЕ-САУЛУГЪУБУЗ ДА

Геронтодиетология  ашны тюз хайырланыуну болушлугъу бла къартайыуну  артхаракъ созуу бла кюрешген илмуду. Ол азыкъны аяулу эмда  аз-аздан  тап файдаланыугъа тынгылы эс бурууну белгилейди.

22.02.2024 - 09:03

ТЕРЕК БАХЧАЛАГЪА-КЪАТЫ КОНТРОЛЬ

Бюгюнлюкде Россей Федерацияда кесибизде терек бахчачылыкъны айнытыу, аны производство онгларын кючлендириу мадарла этиледиле. Къыралда шёндю жюзге жууукъ питомник ишлейди.

21.02.2024 - 16:41

«МАЛКЪАР ЭСИМЕ КЪАЛАЙ КЕЛИП КЪАЛГЪАНЫН БИРДЕ АНГЫЛАЯЛМАЙ ОКЪУНА КЪАЛАМА»

Алгъаракълада белгилегенибизча, фахмулу жашыбыз, композитор Малкъондуланы Ахматха «Россей Федерацияны Композиторларыны союзуну келечиси» деген ат берилгенди, ол  музыкачыланы халкъла аралы гильдияс