«ЖАШ ТЁЛЮГЕ НАСИЙХАТЧЫЛЫКЪ ЭТИУНЮ МАГЪАНАСЫ УЛЛУДУ»

КъМР-де Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченный Зумакъулланы Борис Монополиялагъа къажау федерал службаны КъМР-де управлениясыны коллективи бла тюбешгенди. Жыйылыу Устазны эм насийхатчыны жылыны чеклеринде къуралгъанды эмда Конкуренцияны халкъла аралы кюнюне аталгъанды. Ол 5 декабрьде белгиленеди. 

УФАС-ны башчысы Анна Кумахова коллективде жаш адамла ишлегенлерин, ол санда кёп болмай келгенле да болгъанларын белгилегенди. Ала ишни энчиликлерине женгил киришир ючюн а таматала насийхатчылыкъ этедиле.  Анна Валентиновна кеси да Къабарты-Малкъар къырал университетде окъутады. «Мен устазларыма бизге берген билим, сынау ючюн ыразылыгъымы айтыргъа сюеме. Кесим да студентлеге насийхатчылыкъ этерге кюрешеме. Сизни, Борис Мустафаевич, жаш адамларыбызгъа жашау жолугъузну, иш сынауугъузну юслеринден айтырыгъызны тилейме»,-деп ангылатханды ол тюбешиуню магъанасын.

Борис Мустафаевич омбудсмен бла УФАС бирча борчланы толтургъанларын белгилегенди. «Сиз да багъаланы ёсюулерин тохтатыу, аныча, башха магъаналы ишлени тамамлап, адамларыбызны законлу излемлерин бла эркинликлерин сакълайсыз»,-дегенди.

Ол жаш адамгъа насийхатчылыкъ этиуню магъаналылыгъын белгилегенди. Аны жашауунда уа аллай адам республиканы алгъыннгы оноучусу Тимбора Мальбахов болгъанын айтханды. «Ол бизге алай этигиз демегенди, кесини профессионал билими, жаш адамла бла сёлеше билгени бла болгъанды юлгю. Намыслы, адепли адам эди»,-дегенди. 

Кесини урунуу жолуну юсюнден айта, озгъан ёмюрню 60-чы жылларындан башлап, тюрлю-тюрлю жерледе, къуллукълада ишлегенин белгилегенди. «Адамланы излемлерин, къайгъыларын тамамлау бла байламлы иш артыкъда жууаплыды», - деп къошханды. 

Борис Мустафаевич совет къыралны делегациясыны къауумунда кёп тыш къыраллагъа баргъанын, алада уа Россейге хурмет уллу болгъанын да айтханды. Озгъан ёмюрню 80-чи жылларында уа Афганистанда интернационал борчун толтургъанды, арап республиканы оноучуларыны кенгешчиси болгъанды. «Къолума сауут да берген эдиле, алай къадарыма ыразыма, андан бир кере да атмагъанма,  адамны да ачытмагъанма», -дегенди.

Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченныйни ишини энчиликлерини юсюнден да баргъанды сёз. Борис Мустафаевич къырал орган болгъанын чертгенди. «Алай биз къыралгъа къажау турмайбыз, борчларын тийишлисича толтурмагъан, адамланы эркинликлерин сакъламагъан чиновниклени ишлетирге сюебиз»,-деп белгилегенди. 

Ол айтханыча, Уполномоченныйге тилекле тюрлю-тюрлюдюле, алай ахыр жыллада власть органла, партияла да приёмла бардырып, инсанланы тилеклерин толтургъанлары бла байламлы ала азайгъанларын белгилегенди. «Биз хар жыл да тамамланнган ишибизни юсюнден доклад хазырлап, китап басмалайбыз. Бюгюннге аны 13 тому чыкъгъанды, кезиулю тому хазырлана турады»,-дегенди эмда китапладан бирин Анна Кумаховагъа саугъалагъанды. 

Бюгюнлюкде уа Уполномоченный энчи аскер операциягъа къатышханлагъа болушлукъгъа, аланы сейирлерин бла эркинликлерин сакълаугъа баш магъана бургъанын айтханды. Жылны аллындан бери аскерчиледен эмда аланы юйюрлеринден 14 соруу берилгенди, ол санда жашау болумну игилендириу жаны бла да. «Келир кезиуде  энтта бир жумуш чыгъаргъа боллукъду – кредит организацияла аскерчилени алдамазча мадарла  керек боллукъдула. Аны бла байламлы Уполномоченный Монополиялагъа къажау службаны регионда бёлюмю бла бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салыргъа хазырды. Аскерчилерибизни эркинликлерин бирге сакълаяллыкъбыз», – дегенди ол.

Анна Кумахова бу башламчылыкъгъа ыразылыгъын билдиргенди. Сорууну келир жыл тамамларгъа оноулашхандыла. 

Тюбешиуге къатышхан жаш адамланы Зумакъулланы Борисге соруулары кёп болгъандыла. Сагъатдан артыкъ баргъан тюбешиу ачыкъ, жюрек жылыулу баргъанын айтырчады. Ахырында уа Борис Мустафаевич УФАС-ны атындан жылны ичинде ишчи борчларын бийик даражада толтургъан жаш адамлагъа ведомствону саугъаларын бергенди.

Тикаланы Фатима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.02.2024 - 15:02

Эм кючлюле тохташдырылгъандыла

Билдиргенибизча, Нальчикде РФ-ни МЧС-ини «Автомобиль транспортда аварияланы кетериу жаны бла бек иги къутхарыучу къауум -2024» деген битеуроссей эришиуню регион кезиую бардырылгъанды.

22.02.2024 - 12:25

ЧЕГЕМ АУУЗНУ БУРУННГУ ЭЛЛЕРИ

Чегем ауузунда кёчгюнчюлюкге дери аслам эл бар эди. Аланы хар бирини да кесини энчи тарыхы, аты да болгъанды.

22.02.2024 - 09:03

АШЫБЫЗГЪА КЁРЕ-САУЛУГЪУБУЗ ДА

Геронтодиетология  ашны тюз хайырланыуну болушлугъу бла къартайыуну  артхаракъ созуу бла кюрешген илмуду. Ол азыкъны аяулу эмда  аз-аздан  тап файдаланыугъа тынгылы эс бурууну белгилейди.

22.02.2024 - 09:03

ТЕРЕК БАХЧАЛАГЪА-КЪАТЫ КОНТРОЛЬ

Бюгюнлюкде Россей Федерацияда кесибизде терек бахчачылыкъны айнытыу, аны производство онгларын кючлендириу мадарла этиледиле. Къыралда шёндю жюзге жууукъ питомник ишлейди.

21.02.2024 - 16:41

«МАЛКЪАР ЭСИМЕ КЪАЛАЙ КЕЛИП КЪАЛГЪАНЫН БИРДЕ АНГЫЛАЯЛМАЙ ОКЪУНА КЪАЛАМА»

Алгъаракълада белгилегенибизча, фахмулу жашыбыз, композитор Малкъондуланы Ахматха «Россей Федерацияны Композиторларыны союзуну келечиси» деген ат берилгенди, ол  музыкачыланы халкъла аралы гильдияс