ХЬЭРЫЧЭТ ЩIЭНЫМ ХЭЛЪ ГУГЪУЕХЬХЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Белецкая Ольгэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ республикэм хьэрычэт щыщIэн Iуэхум теухуа зэIущIэ. Абы и лэжьыгъэм хэтащ Урысей Федерацэм и Налог къулыкъум и щIыналъэ къудамэу КъБР-м щыIэм, КъБР-м ФинансхэмкIэ и министерствэм, КъБР-м и ШэсыпIэ фондым» я лIыкIуэхэр, унафэщIхэр.

ЗэIущIэм кърихьэлIахэр тепсэлъыхьащ щIыналъэм хьэрычэт Iуэху мыинымрэ курытымрэ щыпэрытхэр зыгъэпIейтейхэм, зыхэт лъэпощхьэпохэм, нэгъуэщIхэми. Псалъэм папщIэ, ахэр гугъуехь куэдым Iуоуэ я хэхъуэм хуэзэ налогыу абы хатыкI хабзэр убзыхунымкIэ - ар зэратам е абыкIэ щIыхуэ зэрателъым щыхьэт техъуэ дэфтэрхэр къыIахын и лъэныкъуэкIэ. Хьэрычэт Iуэху мыинымрэ курытымрэ хэтхэр а дэфтэрым щIэмычэу хуэныкъуэ мэхъу, къэрал дэIэпыкъуныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр къыIахын папщIэ лъэIу тхылъхэр щагъэхьэзырым деж е я лэжьыгъэкIэ абы къыщIэупщIэ IуэхущIапIэ зэхуэмыдэхэм ар иратын щхьэкIэ.

Апхуэдэуи зэIущIэм къыщыхагъэщащ хьэрычэт Iуэху мыинымрэ курытымрэ хэтхэм розницэу сату щащIкIэ е патенткIэ щылажьэкIэ зэрыкIэлъыплъ-кассэ техникэр я лэжьыгъэм Iэмал имыIэу къыщагъэсэбэпын зэрыхуейр.

ЗэIущIэм кърихьэлIахэр къаIэта Iуэхугъуэхэм ехьэлIауэ я Iуэху еплъыкIэхэмкIэ зэхъуэжащ икIи унафэ щхьэхуэхэр къащтащ.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, хьэрычэт щIэн Iуэхум хэтхэм, уней IуэхущIапIэхэм, я щхьэ хуэлэжьэжхэм къэрал дэIэпыкъуныгъэ зэхуэмыдэхэр ират «Хьэрычэт Iуэху мыинымрэ курытымрэ уней хьэрычэт щIэн жэрдэмхэмрэ» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ.

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.02.2024 - 09:03

ЕДЖАКIУЭХЭМ ЯIУЩIАЩ

Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэ Щэнхабзэ фондым пшыхь гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ «Тхылъ еджэ Налшык» пэхуэщIэм хыхьэу.

22.02.2024 - 09:03

ГЪУЭГУФIХЭМ КЪАХОХЪУЭ

Шэджэм щIыналъэм хыхьэ Шэджэм ЕтIуанэ къуажэмрэ «Шэджэм цIыкIу» хьэблэмрэ я зэхуакум дэлъ, километри 3,5-рэ зи кIыхьагъ автомобиль гъуэгур иджырей мардэм къитIасэу зэрагъэпэщыжынущ.

22.02.2024 - 09:02

ГЪУЭГУХЭМ АВТОБУСЫЩIЭХЭР ТОУВЭ

Ди республикэм и къалащхьэм и гъуэгухэм цIыхухэр къыщрашэкIыну трагъэувэнущ «CITYMAX 9», «Вектор NEXT 8.8» автобусыщIэу 44-рэ.

21.02.2024 - 17:03

ПОЩТ ТХЬЭРЫКЪУЭ ХАХУЭХЭР

Тхьэрыкъуэ пощтыр цIыхухэм хъыбар зэрызэIэпахыу щыта пасэрей дыдэ Iэмалщ. Ар Пасэрей Мысырым къыщагъэсэбэпырт Нил къыщиуахэм деж цIыхухэм хъыбар ирагъэщIэн щхьэкIэ.

21.02.2024 - 15:02

ЩIЫМ И БЗЭ ЛЪАХЭБЗЭ

«ЩIыпIэцIэхэр фэеплъщ ахэр къыщызэтена щIыналъэхэр зи хэщIапIэу щыта лъэпкъхэм я дежкIэ», - щитхыгъащ географие щIэныгъэхэм я доктор Мурзаев Эдуард «Географие в названиях» и тхылъ купщIафIэм и напэ