ХЬЭРЫЧЭТ ЩIЭНЫМ ХЭЛЪ ГУГЪУЕХЬХЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Белецкая Ольгэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ республикэм хьэрычэт щыщIэн Iуэхум теухуа зэIущIэ. Абы и лэжьыгъэм хэтащ Урысей Федерацэм и Налог къулыкъум и щIыналъэ къудамэу КъБР-м щыIэм, КъБР-м ФинансхэмкIэ и министерствэм, КъБР-м и ШэсыпIэ фондым» я лIыкIуэхэр, унафэщIхэр.

ЗэIущIэм кърихьэлIахэр тепсэлъыхьащ щIыналъэм хьэрычэт Iуэху мыинымрэ курытымрэ щыпэрытхэр зыгъэпIейтейхэм, зыхэт лъэпощхьэпохэм, нэгъуэщIхэми. Псалъэм папщIэ, ахэр гугъуехь куэдым Iуоуэ я хэхъуэм хуэзэ налогыу абы хатыкI хабзэр убзыхунымкIэ - ар зэратам е абыкIэ щIыхуэ зэрателъым щыхьэт техъуэ дэфтэрхэр къыIахын и лъэныкъуэкIэ. Хьэрычэт Iуэху мыинымрэ курытымрэ хэтхэр а дэфтэрым щIэмычэу хуэныкъуэ мэхъу, къэрал дэIэпыкъуныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр къыIахын папщIэ лъэIу тхылъхэр щагъэхьэзырым деж е я лэжьыгъэкIэ абы къыщIэупщIэ IуэхущIапIэ зэхуэмыдэхэм ар иратын щхьэкIэ.

Апхуэдэуи зэIущIэм къыщыхагъэщащ хьэрычэт Iуэху мыинымрэ курытымрэ хэтхэм розницэу сату щащIкIэ е патенткIэ щылажьэкIэ зэрыкIэлъыплъ-кассэ техникэр я лэжьыгъэм Iэмал имыIэу къыщагъэсэбэпын зэрыхуейр.

ЗэIущIэм кърихьэлIахэр къаIэта Iуэхугъуэхэм ехьэлIауэ я Iуэху еплъыкIэхэмкIэ зэхъуэжащ икIи унафэ щхьэхуэхэр къащтащ.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, хьэрычэт щIэн Iуэхум хэтхэм, уней IуэхущIапIэхэм, я щхьэ хуэлэжьэжхэм къэрал дэIэпыкъуныгъэ зэхуэмыдэхэр ират «Хьэрычэт Iуэху мыинымрэ курытымрэ уней хьэрычэт щIэн жэрдэмхэмрэ» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ.

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.07.2024 - 09:20

ЗэфIагъэкIам ироплъэж

Урысей МВД-м Лэскэн райо­ным щиIэ къудамэм щызэ­халъхьэжащ 2024 гъэм и япэ ма­зихым я лэжьыгъэм кърикIуа­хэр.

18.07.2024 - 09:19

УсэкIэ цIыхугухэр зыгъэнщI

Зумакуловэ Танзиля Къэ­бэрдей-Балъкъэрым, Къэ­рэшей-Шэрджэсым я цIыху­бэ усакIуэщ, РСФСР-м Горь­кий М. и цIэкIэ ягъэувауэ щыIа Къэрал саугъэтым и лауреатщ.

18.07.2024 - 09:18

Лъэпкъ зыбжанэ къыщызэтенэнущ

Дунейр къызэригъэщIрэ цIыхуу тетым куэду къахокI езыхэр зыщыщ лъэпкъым нэмыщI, адрейхэм я къе­жьэ­кIэр, псэукIэ-зэхэ­ты­кIэр, фIэщхъуныгъэрэ хабзэ-бзыпхъэу зэ­ра­хьэр, ижь­кIэрэ зы пIэм имыкIахэмрэ

18.07.2024 - 09:17

Къэбэрдей уэрамым и тхыдэмрэ нобэмрэ

Налшык къалэм и уэрам нэхъыщхьэу щытар, куэ­дым зэращIэжщи, Къэбэрдей уэрамырщ. 

17.07.2024 - 15:17

СУРЭТТЕХЫМ И ГУПСЫСЭХЭР

Бадзэуэгъуэм и 13-м дуней псом щагъэлъапIэ сурэттехым и махуэр. 1826 гъэм франджы Ньепс Жозеф Нисефор трихауэ щытащ япэ сурэтыр. Сыхьэти 8 текIуэдат «Вид из окна» зыфIища лэжьыгъэм.