ЖАЯУ ЖЮРЮГЕНЛЕНИ КЪОРКЪУУСУЗЛУКЪЛАРЫ ЖОЛЛАНЫ ХАЛЫНА КЁРЕДИ

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында жолда жюрюуню жорукълары (ПДД) къалай толтурулгъанларын сюзгендиле. Жыйылыуну палатаны жамауат къоркъуусузлукъ, законлукъну сакълау эм ОНК-бла байламлыкъла жюрютюу жаны бла комиссиясы бардыргъанды, анга Къыралавтоинспекцияны управлениясыны, Къабарты-Малкъарны Транспорт эм жол мюлк, Жарыкъландырыу эм илму министерстволарыны, Нальчикни администрациясыны келечилери къатышхандыла.

Республиканы жолларында къоркъуусузлукъну сакълау баш магъаналы борчладан бири болгъанлай къалады, жоллада къыйын болумланы тыйыу, аланы заранларын азайтыу терк мадарланы излейдиле. Бютюнда уа авариялада ёлюм болмазча этиуге 2019 жылда къабыл кёрюлген «Къоркъуусуз качестволу жолла» миллет проектге уллу магъана бериледи.

Ол мурат бла республиканы Транспорт эм жол мюлк министерствосу жолланы жангыртыу ишлени тамамлайды, чыракъла, светофорла орнатады, буруула салады, адамла жаяу жюрюген жерлени белгилейди, къынгыр жерлени, чунгурланы тюзетеди. Жол мюлк управленияны башчысы Индар Тугов билдиргенича, быйыл 134 километр автомобиль жолда тапландырыу ишлени бардырыргъа белгиленнгенди. Адамла жаяу жюрюген 27 километр чакълы бир тротуаргъа къаралгъанды, къарангыда жолну къыйырлары кёрюнюрча  130 устройство алыннганды. Андан сора да, республиканы жолларында ПДД-гъа бузукълукъ этилгенин эсеплеген 215 стационар комплекс ишлейди, аварияла чыгъарына къоркъуулу жерлени ачыкъларча тинтиуле дайым бардырыладыла. Туристле аслам келген объектлеге элтген жолланы кенгертирге, Чегем чучхурлагъа жетген жерде къаяда чыракъла орнатыргъа да мурат барды. ДТП-ланы азайтыуну проблемасы правительстволу эм муниципал комиссияланы жыйылыуларында дайым сюзюледи. Бу соруу Министерствода бла Жамауат палатада, Парламентде «Павительстволу сагъатны» кезиуюнде жылгъа бек азындан бир кере кётюрюледи.

Нальчикде автомобиль жолла къаллай халда болгъанларыны юсюнден администрацияны Жол мюлк эм тапландырыу департаментини башчысыны орунбасары Арсен Хамизов билдиргенди.    

- Республиканы Башчысыны оноуу бла шахарда бу жаны бла иш жылдан-жылгъа тирилендириле барады. Аны ючюн ахча «Къабарты-Малкъар Республикада транспорт системаны айнытыуну» программасыны чегинде  муниципал жол фонддан бла Транспорт эм жол мюлк министерствону субсидиясындан бериледи. Муниципал жол фонддан келген ахча жол-транспорт инфраструктураны айнытыугъа, жолланы жангыртыугъа, светофорла бузукълукъсуз ишлерлерине, тазалыкъны сакълаугъа, чыракъланы хакъларын тёлерге, жауун суула кетген ызлагъа къараугъа, жол белгилени салыугъа хайырланылады. Министерстводан келген ахчагъа орам-жол объектлеге, кёп фатарлы юйлени арбаз тийрелерине ремонт этерге къоратылады. Битеу бу мадарла аварияланы азайтыугъа себеплик этедиле, - дегенди ол.

Къыралавтоинспекцияны управлениясыны къурау-аналитика, оператив информацияны хазырлау эм жолда къоркъуусуз жюрюуню пропагандасын бардырыу бёлюмюню башчысы Замира Маремшаованы докладына кёре, 2023 жылны 10 айында жаяу баргъан адамланы къатышыулары болгъан аварияланы саны 9,6 процентге азайгъанды, ёлгенле да 23,7 процентге аз болгъандыла. Тинтиуле ачыкълагъанларыча, жаяу жюрюгенле машинала тюбюне асламысында ара шахарда тюшгендиле. Бу тарихлени келтирип, ол жолда жюрютюуню жорукъларына уллу кёллюлюк этмезге чакъыргъанды.

Жарыкъландырыу эм илму министерствону Сабийлени эм жаш тёлюню чыгъармачылыкъ арасыны жоллада сабийле ачымазча профилактиканы бардырыу бёлюмюню башчысы Виолетта Бляшева ата-анала, сабийле бла да ангылатыу ишлерин ГИБДД-ны управлениясыны келечилери бла бирге толтургъанларын чертгенди. Юлгюге, быйыл ала билим бериу учреждениялада 20 минг мероприятие ётдюргендиле, алагъа 46 минг адам къатышханды. Битеуроссей халкъ фронтну регион бёлюмюню координатору Ислам Макоев да, окъуучулагъа, гитче сабийлери бла жолгъа чыкъгъан аналагъа, чекленнген онглары болгъан адамлагъа жолда жюрюуню жорукъларын сакълау уллу магъананы тутханын белгилеп, жыл сайын къуралыучу «Мектепге жол» битеукъырал акцияны чегинде ала Нальчикде, башха шахарлада бла элледе школланы къатларында жолланы халларына, ол санда алада чыракъла жаннганларына бла къалгъанларына къарагъанларын билдиргенди. Жыйышдырылгъан информация жууаплы ведомстволагъа жиберилгенди. Автомобилистлени битеукъырал обществоларыны республикалы бёлюмлерини башчысы Александр Цимбалюк а машиналаны болжаллы халда къойгъан жерлени хайырланыуну юсюнден сорууну кётюргенди.  

Ахырында комиссияны башчысы Хачим Машуков жолда жюрюуню жорукъларын водительле, жаяу баргъан адамла да тутаргъа керек болгъанларын къайтарып айтханды эм шахарда къурулуш политиканы бардыргъанда, аварияланы азайтырча мадарла этиуге да эс бурургъа кереклисин чертгенди. Жыйылыуда этилген докладлагъа кёре, сейирлери болгъан министерстволагъа бла органлагъа эсепле жарашдырылгъандыла, деп билдиредиле Жамауат палатаны пресс-службасындан.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 09:04

БИРИНЧИ ПОЛИКЛИНИКА ЖЫЛНЫ ЭКИНЧИ ЖАРЫМЫНДА ХАЙЫРЛАНЫРГЪА БЕРИЛЛИКДИ

«Нальчикни шахар поликлиникасында къурулуш ишле къыстау бардырыла турадыла, аны быйлгъы жылны экинчи жарымында хайырланыргъа берир мурат барды.

17.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 09:02

АНА ТИЛНИ АЙНЫТЫУ АМАЛЛАНЫ СЮЗГЕНДИЛЕ

Мечиланы Кязим атлы фондда бу кюнледе малкъар тилден  бла адабиятдан окъутхан устазлагъа «Жулдузлагъа узатылып, жердеги  гюллени унутма» деген дерс болгъанды.

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.