ЧЕМПИОНАТЫМ И ЕТIУАНЭ МЕДАЛЬ

Азербайджаным и къалащхьэ Баку иджыблагъэ щекIуэкIащ дзэм къулыкъу щызыщIэхэм спорт бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ я 36-нэ дунейпсо чемпионат. Абы щызэпеуащ къэрал 18-м я спортсмен 200-м щIигъу.

Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм къызэритамкIэ, зэхьэзэхуэм и иужьрей махуэм бэнакIуэхэр щIэбэнащ медаль комплектитхум.

Ди гуапэ зэрыхъущи, абыхэм щыщ зы къыхуихьащ ди республикэм Хьэтанэ Идар. И хьэлъагъ елъытауэ ди щIалэр щыбанэ, килограмм 79-рэ хъухэр зыхэт гупым абы ещанэ увыпIэр къыщихьащ. КIэух зэхьэзэхуэм нэсын папщIэ абы къыпэщIэтат Къэзахъстаным и спортсмен Мирзагалиев Рустеми, пэлъэщакъым. Идар зэкIэ къылъысар домбеякъ медалырщ, ауэ апхуэдэ зэхьэзэхуэшхуэм дежкIэ ари ехъулIэныгъэ хъарзынэщ.

Ди щIалэм и тренерхэр Урыш Анзоррэ, Хьэтанэ Хьэсэнбийрэщ.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, зэхьэзэхуэм и япэ махуэм БищIо Тимури бэнэкIэ хуитымкIэ домбеякъ медаль къихьащ. КIэух зэпеуэм нэсын папщIэ ари IущIат хэгъэрей бэнакIуэ Байрамов Турани, текIуэфакъым.

Дзэм къулыкъу щызыщIэхэм я 36-нэ дунейпсо чемпионатыр екIуэкIащ «Спортыр ди ныбжьэгъущ» къыхуеджэныгъэм щIэту.

АЛЫДЖЫКЪУЭ Руслан.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.02.2024 - 09:03

ЕДЖАКIУЭХЭМ ЯIУЩIАЩ

Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэ Щэнхабзэ фондым пшыхь гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ «Тхылъ еджэ Налшык» пэхуэщIэм хыхьэу.

22.02.2024 - 09:03

ГЪУЭГУФIХЭМ КЪАХОХЪУЭ

Шэджэм щIыналъэм хыхьэ Шэджэм ЕтIуанэ къуажэмрэ «Шэджэм цIыкIу» хьэблэмрэ я зэхуакум дэлъ, километри 3,5-рэ зи кIыхьагъ автомобиль гъуэгур иджырей мардэм къитIасэу зэрагъэпэщыжынущ.

22.02.2024 - 09:02

ГЪУЭГУХЭМ АВТОБУСЫЩIЭХЭР ТОУВЭ

Ди республикэм и къалащхьэм и гъуэгухэм цIыхухэр къыщрашэкIыну трагъэувэнущ «CITYMAX 9», «Вектор NEXT 8.8» автобусыщIэу 44-рэ.

21.02.2024 - 17:03

ПОЩТ ТХЬЭРЫКЪУЭ ХАХУЭХЭР

Тхьэрыкъуэ пощтыр цIыхухэм хъыбар зэрызэIэпахыу щыта пасэрей дыдэ Iэмалщ. Ар Пасэрей Мысырым къыщагъэсэбэпырт Нил къыщиуахэм деж цIыхухэм хъыбар ирагъэщIэн щхьэкIэ.

21.02.2024 - 15:02

ЩIЫМ И БЗЭ ЛЪАХЭБЗЭ

«ЩIыпIэцIэхэр фэеплъщ ахэр къыщызэтена щIыналъэхэр зи хэщIапIэу щыта лъэпкъхэм я дежкIэ», - щитхыгъащ географие щIэныгъэхэм я доктор Мурзаев Эдуард «Географие в названиях» и тхылъ купщIафIэм и напэ