ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла. Ала ары созгъан быргъыны узунлугъу юч жюз метрге жетеди. Алайда газны басымын мардасына келтирген оборудование да орнатылгъанды. Специалистле хар нени да тамам этип, отлукъну сынам халда жиберип кёргендиле.

Жангы орта школ бек уллу объектди. Анда бир кезиуге минг бла жарым сабий окъурукъду. Аны къурулушу «Билим бериу» миллет проектге кирген «Шёндюгю школ» федерал проектни чеклеринде бардырылады. Мектеп кеси да бу айны ахырында ачыллыкъды.

«Республикада социал инфраструктура къурау жаны бла аслам иш этиле барады, ала орта школладыла, сабий садикледиле, физкультура-саулукъландырыу комплекследиле, больницаладыла. Аллай объектлени газ бла жалчытыугъа биз уллу магъана беребиз», - дегенди «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияны башчысы Залим Вороков.

Тереклени урлукъларын себедиле

Къабарты-Малкъарны агъач питомнигинде тереклени талай тюрлюлерини урлукъларын себиу барады. Бу ишни магъанасы уллуду, дейдиле республиканы Табийгъат байлыкъла эмда экология министерствосунда, аны хайырындан табийгъат, аны бла бирге уа флора эмда фауна сакъланадыла, хауа таза болады.

Урлукъла чынар, къызыл эмен, кюйрюч, юрге, каштан, къозу, бархат, жёге, гледичия, акация терекледендиле. Специалистле аланы кюзде жыядыла, ызы бла тазалап, агъачланы къоруулау бла кюрешген араны Ставропольда бёлюмюне жибередиле. Анда уа урлукъланы тинтип, тап болгъанларына тийишли сертификат бередиле. Ахырында уа аланы бери келтирип, жерге саладыла.

ФАП машиналаны хайырлары

Бизни республикагъа быйыл «Саулукъ сакълау» миллет проектни хайырындан тогъуз фельдшер-акушер пункт берилгенди, деп айтылады КъМР-ни Правительствосуну билдириуюнде. Ала барыбыз да юйреннгенча мекямла тюйюлдюле – машиналадыла. Ала бла медикле узакъ эллеге барып, жеринде профилактика жумушланы, диспансеризацияны тамамлайдыла. Бу ФАП-ланы «Кесинги саулугъунга паркда къарат» деген акцияда да хайырланнгандыла. Саулай айтханда, быйыл мартдан бери медикле бу машиналада алты мингден артыкъ адамгъа къарагъандыла.

ФАП битеу керекли оборудование бла жалчытылыныпды. Анда адамны саулугъун тинтирге, къан алыргъа, басымын ёнчелерге, ёсюмюн, ауурлугъун тергерге, электрокардиограмма этерге онг барды.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.02.2024 - 15:02

Эм кючлюле тохташдырылгъандыла

Билдиргенибизча, Нальчикде РФ-ни МЧС-ини «Автомобиль транспортда аварияланы кетериу жаны бла бек иги къутхарыучу къауум -2024» деген битеуроссей эришиуню регион кезиую бардырылгъанды.

22.02.2024 - 12:25

ЧЕГЕМ АУУЗНУ БУРУННГУ ЭЛЛЕРИ

Чегем ауузунда кёчгюнчюлюкге дери аслам эл бар эди. Аланы хар бирини да кесини энчи тарыхы, аты да болгъанды.

22.02.2024 - 09:03

АШЫБЫЗГЪА КЁРЕ-САУЛУГЪУБУЗ ДА

Геронтодиетология  ашны тюз хайырланыуну болушлугъу бла къартайыуну  артхаракъ созуу бла кюрешген илмуду. Ол азыкъны аяулу эмда  аз-аздан  тап файдаланыугъа тынгылы эс бурууну белгилейди.

22.02.2024 - 09:03

ТЕРЕК БАХЧАЛАГЪА-КЪАТЫ КОНТРОЛЬ

Бюгюнлюкде Россей Федерацияда кесибизде терек бахчачылыкъны айнытыу, аны производство онгларын кючлендириу мадарла этиледиле. Къыралда шёндю жюзге жууукъ питомник ишлейди.

21.02.2024 - 16:41

«МАЛКЪАР ЭСИМЕ КЪАЛАЙ КЕЛИП КЪАЛГЪАНЫН БИРДЕ АНГЫЛАЯЛМАЙ ОКЪУНА КЪАЛАМА»

Алгъаракълада белгилегенибизча, фахмулу жашыбыз, композитор Малкъондуланы Ахматха «Россей Федерацияны Композиторларыны союзуну келечиси» деген ат берилгенди, ол  музыкачыланы халкъла аралы гильдияс