Бахъсэн куейм и спортсменхэр ягъэлъапIэ

Бахъсэн къалэ администрацэм и Iэтащхьэ Мам­хэгъ Хьэчим иджыблагъэ яIущIащ куейм и спорт­сменхэу дызэрыт илъэ­сым спортым ехъулIэныгъэ щызиIахэм, абыхэм я тренерхэм, щIыпIэ спорт еджапIэхэм я унафэщI-хэм. 

Мамхэгъыр тепсэ­лъы­хьащ я щIыналъэм щыIэ спорт ухуэныгъэхэр зэ­Iу­зэпэщ щIыным, зыхуей-зыхуэфIхэмкIэ къызэгъэ­пэщыным ехьэлIауэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэм, спорт ухуэныгъэхэр зды­нэсам, апхуэдэуи къригъэблэгъахэм фIыщIэ ­яхуищIащ IэнатIэм зегъэужьыным я къару, я гуа­щIэ зэрыхалъхьэм папщIэ. 
Бахъсэн къалэ адми­нистрацэм и унафэщIым ­фIы­щIэ тхылъхэр яритащ ­Урысей Федерацэм спорт бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ пашэныгъэр къэхьыным хуэунэтIауэ екIуэкIа зэIущIэхэм къыщыхэжаныкIа Бакъей Джэмалрэ Сан­тIыкъ Мусарэ, самбэмкIэ дунейпсо зэпеуэм щыте­-кIуа Беслъэней Темырлан, УФ-м самбэмкIэ и зэхьэ­зэхуэм къыщыхэжаныкIа Къудей Беслъэнрэ Къуэ­щIысокъуэ Темырланрэ, УФ-м армрестлингымкIэ и саугъэтхэр къэзыхьа Къа­рэмырзэ Къантемыррэ ­Балъкъэр Ибрэхьимрэ, ­УФ-м и Ипщэ лъэпкъхэм футбол цIыкIумкIэ я зэ­хьэзэхуэм я чемпион Гъуэщокъуэ Арсенрэ Къар­-       дэн Темырланрэ, гъуэгуанэ кIыхь IэпщэкIэ зэпычы­нымкIэ къэралым и рекордсмен ЛампIэжь Алан сымэ. 
Къэбэрдей-Балъкъэрым и Правительствэм и ЩIыхь тхылъыр илъэс куэд хъуауэ зыпэрыт IэнатIэм щиIэ ­ехъулIэныгъэхэм щхьэкIэ иратащ Бахъсэн къалэ администрацэм Физкульту­рэмкIэ, спортымрэ щIалэгъуалэ политикэмкIэ и къудамэм и унафэщI Къаскъул Аслъэн. 
Мы зэIущIэхэм хуэ­дэхэр нэхъыбэрэ ирагъэ­кIуэкIыну зэгурыIуащ абы кърихьэлIахэр. 

БЭВЫКЪУЭ  Албэч. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.02.2024 - 09:03

ЕДЖАКIУЭХЭМ ЯIУЩIАЩ

Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэ Щэнхабзэ фондым пшыхь гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ «Тхылъ еджэ Налшык» пэхуэщIэм хыхьэу.

22.02.2024 - 09:03

ГЪУЭГУФIХЭМ КЪАХОХЪУЭ

Шэджэм щIыналъэм хыхьэ Шэджэм ЕтIуанэ къуажэмрэ «Шэджэм цIыкIу» хьэблэмрэ я зэхуакум дэлъ, километри 3,5-рэ зи кIыхьагъ автомобиль гъуэгур иджырей мардэм къитIасэу зэрагъэпэщыжынущ.

22.02.2024 - 09:02

ГЪУЭГУХЭМ АВТОБУСЫЩIЭХЭР ТОУВЭ

Ди республикэм и къалащхьэм и гъуэгухэм цIыхухэр къыщрашэкIыну трагъэувэнущ «CITYMAX 9», «Вектор NEXT 8.8» автобусыщIэу 44-рэ.

21.02.2024 - 17:03

ПОЩТ ТХЬЭРЫКЪУЭ ХАХУЭХЭР

Тхьэрыкъуэ пощтыр цIыхухэм хъыбар зэрызэIэпахыу щыта пасэрей дыдэ Iэмалщ. Ар Пасэрей Мысырым къыщагъэсэбэпырт Нил къыщиуахэм деж цIыхухэм хъыбар ирагъэщIэн щхьэкIэ.

21.02.2024 - 15:02

ЩIЫМ И БЗЭ ЛЪАХЭБЗЭ

«ЩIыпIэцIэхэр фэеплъщ ахэр къыщызэтена щIыналъэхэр зи хэщIапIэу щыта лъэпкъхэм я дежкIэ», - щитхыгъащ географие щIэныгъэхэм я доктор Мурзаев Эдуард «Географие в названиях» и тхылъ купщIафIэм и напэ