Бахъсэн куейм и спортсменхэр ягъэлъапIэ

Бахъсэн къалэ администрацэм и Iэтащхьэ Мам­хэгъ Хьэчим иджыблагъэ яIущIащ куейм и спорт­сменхэу дызэрыт илъэ­сым спортым ехъулIэныгъэ щызиIахэм, абыхэм я тренерхэм, щIыпIэ спорт еджапIэхэм я унафэщI-хэм. 

Мамхэгъыр тепсэ­лъы­хьащ я щIыналъэм щыIэ спорт ухуэныгъэхэр зэ­Iу­зэпэщ щIыным, зыхуей-зыхуэфIхэмкIэ къызэгъэ­пэщыным ехьэлIауэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэм, спорт ухуэныгъэхэр зды­нэсам, апхуэдэуи къригъэблэгъахэм фIыщIэ ­яхуищIащ IэнатIэм зегъэужьыным я къару, я гуа­щIэ зэрыхалъхьэм папщIэ. 
Бахъсэн къалэ адми­нистрацэм и унафэщIым ­фIы­щIэ тхылъхэр яритащ ­Урысей Федерацэм спорт бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ пашэныгъэр къэхьыным хуэунэтIауэ екIуэкIа зэIущIэхэм къыщыхэжаныкIа Бакъей Джэмалрэ Сан­тIыкъ Мусарэ, самбэмкIэ дунейпсо зэпеуэм щыте­-кIуа Беслъэней Темырлан, УФ-м самбэмкIэ и зэхьэ­зэхуэм къыщыхэжаныкIа Къудей Беслъэнрэ Къуэ­щIысокъуэ Темырланрэ, УФ-м армрестлингымкIэ и саугъэтхэр къэзыхьа Къа­рэмырзэ Къантемыррэ ­Балъкъэр Ибрэхьимрэ, ­УФ-м и Ипщэ лъэпкъхэм футбол цIыкIумкIэ я зэ­хьэзэхуэм я чемпион Гъуэщокъуэ Арсенрэ Къар­-       дэн Темырланрэ, гъуэгуанэ кIыхь IэпщэкIэ зэпычы­нымкIэ къэралым и рекордсмен ЛампIэжь Алан сымэ. 
Къэбэрдей-Балъкъэрым и Правительствэм и ЩIыхь тхылъыр илъэс куэд хъуауэ зыпэрыт IэнатIэм щиIэ ­ехъулIэныгъэхэм щхьэкIэ иратащ Бахъсэн къалэ администрацэм Физкульту­рэмкIэ, спортымрэ щIалэгъуалэ политикэмкIэ и къудамэм и унафэщI Къаскъул Аслъэн. 
Мы зэIущIэхэм хуэ­дэхэр нэхъыбэрэ ирагъэ­кIуэкIыну зэгурыIуащ абы кърихьэлIахэр. 

БЭВЫКЪУЭ  Албэч. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.07.2024 - 09:03

«НАХЪУЭ И ВЫ ЕГЪЭЗЫПIЭРИ» НЭГЪУЭЩIХЭРИ

 «Нахъуэ и вы егъэзыпIэ» щIыпIэм хъыбар хьэлэмэт иIэщ. Пасэ зэманым цIыхухэр зэрывэу щытар выщ. Махуэ псом зэрыва, зэрылэжьа вым жэщым зегъэгъэпсэхун, хэгъэпщын хуейт.

13.07.2024 - 08:10

IЭПЛЕСИН

Сабийхэм яхуэгъэза Iуэтэж цIыкIур къызэрытхыжар тележурналист Iэзэу щыта ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэм 2007 гъэм Абхъазым и къалащхьэ Сыхъум къыщыдигъэкIа «Шы лъэмакъ жылэ» зыфIища и тхылъырщ. 

12.07.2024 - 09:03

ГъуэгуанэщIэ

Урыс географие обществэм хэтхэмрэ дунеяплъэм дихьэххэмрэ зэгъусэу Шэджэм щIыналъэм къыщызэ­Iуахащ туристхэм я гъуэгуанэщIэ.

12.07.2024 - 09:03

Кавказыр унагъуэ зэкъуэтщ

Кавказ Ищхъэрэ феде­раль­нэ щIыналъэм цIыхубэ творчествэмкIэ и «Кавказ - единая семья» XII щIына-лъэ зэхуаку фестивалыр иджыблагъэ Дагъыстэн ­Республикэм и Мэхъэчкъа-лэ щекIуэкIащ.

12.07.2024 - 08:10

ПЩIЫХЬЭПIЭ-НЭРЫIУАПIЭ

Урысейм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэта, Къэрэшей-Шэрджэсым щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Шэрджэс Алий итхыжауэ щыта хъыбархэм ящыщ зым къыхэтхыжащ адэкIэ щыгъуазэ фызыхуэтщIынур.