ИлъэсыщIэпежьэ

Налшык щагъэув япэ ИлъэсыщIэ псейхэр. Дыгъуасэ жьыуэ Абхъазым и утыкум псей IэрыщI дахэр зыIыгъыну гъущI конструкцэр щагъэуври, псей къудамэхэр дахащэу ирагъэубыдыжащ. КъыкIэлъыкIуэ махуэхэм ар ягъэщIэрэщIэнущ. 

Къалэм и сату щIапIэхэми хьэпшып ­цIугъэнэхэр къыщIалъхьащ. Дауэдапщэхэр къэсыным иджыри зэман иIэ пэтми, щэ­хуакIуэхэр куэдщ.
Абыхэм яхэтщ микрофибрэ, пластикэ пкъыгъуэхэм къахэщIыкIахэр. Ахэр нэм къыфIэнэу  зэрыщIам удехьэх. Псалъэм ­папщIэ, абджыпсым хуэдэу узэпхыплъу щIа пхъуантэ гъэщIэрэщIахэм къопсэлъэным хуэдэу ирагъэтIысхьа уэс IэшкIэхэмрэ уэ­сэпсыр къызытещ розэхэмрэ дахащэщ. Тыгъэхэм яхэтщ Уэс гуащэ, мыл кIанэ, уэсым щIигъэна пхъэ дакъэхэр, Уае Дадэм и Iэлъэ, и баш нэгъунэ…
ИлъэсыщIэ скульптурэ цIыкIухэм елэжь­хэми яхузэфIэкI къагъэнакъым: щIымахуэ тхыпхъэхэмкIэ гъэщIэрэщIа фалъэхэр, псейхэр, сыхьэтхэр, гъэр зей «благъуэр» - нэр яхьэхуу илъэсыщIэ тыгъэ хьэзырщ.
ИлъэситI ипэкIэ махуэшхуэм ехьэлIа псори «ретро» щапхъэм нэхъ иту екIуэкIащ, мы гъэр мардэ пыухыкIа гуэрми тегъэщIауэ щымыту, лъэхъэнэ псори зэхуэдэу къы­зэщIиубыдэ хуэдэщ, тлъагъухэм тетщIыхь­мэ. Хьэпшып цIыкIухэм яхыболъагъуэ зэман жыжьэкIэ дызэIэбэкIыжмэ, псейр зэ­рагъэдахэу щыта щыгъэхэм, сурэтхэм тращIыкIахэри, абы зэуэ къыхэбэкъукIыу арт-дизайн гъэпсыкIэм хуэкIуэхэри.
ЗэрыгурыIуэгъуэщи, илъэсыщIэм япэу зыхуэзыгъэхьэзыр сату щIапIэхэм мыгувэу къакIэлъыкIуэнущ сабий IэпщIэлъапщIэ­-хэм я IэдакъэщIэкIхэр щагъэлъагъуэ выс­тавкэхэри. Гъэ къэси хуэдэу, абыхэм кърахьэлIэнущ щхьэж зыхуэIэзэм теухуауэ ­игъэхьэзыра, зыми емыщхь хьэпшып гъэ­щIэгъуэныщэхэр. Сыт хуэдэ лъэхъэнэми ахэр къазэрыдекIуэкIыр гуапэщ. Къищы­нэмыщIауэ, унагъуэхэм иджыпстуи ща­хъумэ абдж пIащIабзэхэм, тхылъымпIэ ­щабэ зэгъэлъахэм къыхэщIыкIа пасэрей хьэпшып цIыкIухэр: мэз псэущхьэхэр, ­къуалэбзухэр, шэху уэздыгъэхэр, щыгъэ блахэр… Зэманыр зезыгъакIуэ ИлъэсыщIэми иIэжщ зыми емыщхь езым и тхыдэ ­къулей.

Шэрэдж  Дисэ.
Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 09:01

ЩIЫХЬЫЦIЭ КЪЫХУАГЪЭФАЩЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ - Алание республикэхэм я цIыхубэ артист, «Адыгейм и ЩIыхь» медалыр зыхуагъэфэща уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Нэхущ Чэрим иджыблагъэ къра

17.04.2024 - 09:01

ДУНЕЙ ПСОМ ЩЫЦIЭРЫIУЭ АДЫГЭ БЗЫЛЪХУГЪЭМ ТЕУХУАУЭ

Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ дунейм щыцIэрыIуэ бзылъхугъэ Хьэгъундокъуэ Елмэсхъан теухуа «Черкешенка» тхылъыр.

17.04.2024 - 09:00

ВАГЪУИЩЫМ Я НЭХЪ ЦIЫКIУМ

Астрономхэм къызэрахутауэ, ди Дыгъэм хуэдгъэдэну нэхъ тпэгъунэгъуу уахэм зыщызыгъазэр вагъуищу зэхэт Альфа Центаврэ гуэрэным хыхьэ Проксимэ Центаврэщ.   

16.04.2024 - 12:35

ХЬЭЦIЫКIУ БАШИР И ЗЭФIЭКI

Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми къыщацIыху уэрэджыIакIуэ щIалэщ ХьэцIыкIу Башир.

16.04.2024 - 08:21

ЗЭНЫБЖЬЭГЪУГЪЭР ЯПЭ ИРАГЪЭЩУ

Налшык къалэм дэт «Каисса» шахмат центрым иджыблагъэ республикэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ. КъызэрыгуэкI шахмат джэгукIэмкIэ абы щызэпеуащ зауэ зэпэщIэувэныгъэхэм, дзэ Iуэху хэхахэм хэтахэр.