ЩIыналъэр къызэхакIухь

Тэрч щIыналъэм и администрацэм и унафэщIым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Хъущт Аслъэнбий жы­лэхэр лэжьыгъэ IуэхукIэ иджыблагъэ къызэхикIу­хьащ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и прокурорым и уна­фэр игъэзащIэкIэрэ икIи зригъэлъэгъуащ къэ­рал программэхэмрэ лъэпкъ проектхэмрэ куейм зэрыщагъэзащIэ щIыкIэр. Абы и гъусащ Тэрч куейм и про­курор НэгъэцIу Заур. 

Ахэр щыIащ 2023 гъэм щегъэжьауэ «Школ егъэ­джэ­ныгъэм пыщIа Iуэхугъуэхэр егъэфIэкIуэн» программэр щагъэзащIэ еджапIиплIым. Школхэр зэгъэпэщыжыным ехьэлIауэ проектым къы­щыгъэлъэгъуа лэжьыгъэхэр ягъэува пIалъэм тету ирагъэкIуэкI, ауэ абы зытIэкIукIэ къыкIэрыхуащ Тэрч къалэм дэт курыт еджапIэ №2-р. ­УхуакIуэхэм унафэ хуащIащ еужьэрэкIыну икIи я къалэнхэр игъуэм зэфIагъэкIыну. 
«Къалэхэр зэIузэпэщ щIын» къэрал проектым ипкъ иткIэ Акъбащ Ипщэмрэ Терекскэ жылэмрэ цIыхухэр куэду щызэхуэс я жыг хадэ цIыкIухэр щэкIуэгъуэ мазэм ирихьэлIэу зэIузэпэщ ящIащ. Къахуэнэжар къэкIыгъэ ­щхъуантIэхэмкIэ ягъэдахэ­жы­нырщ, цIыхухэм я дэрэ­жэгъуэр къаIэтын хуэдэу. Абы теухуауэ къуажэ админист­рацэхэм я унафэщIхэм чэнджэщхэр иратащ. 
Абы нэмыщI, Хъущт Аслъэнбийрэ НэгъэцIу Зауррэ Терекскэ къуажэм щызрагъэлъэгъуащ ЩэнхабзэмкIэ унэр. Ар зэрагъэпэщыжащ «Щэнхабзэ» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ. 1967 гъэм яухуауэ щыта а унэр ущы­лэжьэнуи мыщIагъуэжу, и теп­лъэкIи узыгъэгуфIэн хэ­мы­лъу хъуат. Иджы ар ухуэ­ныгъэ екIу хъужащ. Унащ­хьэр, бжэхэр, щхьэгъубжэ­хэр, лъэгухэр, бжьамийхэр къанэ щымыIэу зэрахъуэ­кIащ, къедзылIа щIыпIэр ­зэ­Iузэпэщ ящIащ. Иджыпсту абы гуп зэмылIэужьыгъуэу 9 щолажьэ, гуфIэгъуэ зэ­хы­хьэхэр щызэхашэ. 
Урожайнэ жылэми, социальнэ мыхьэнэ зиIэ ухуэныгъэхэм ящыщу, къуажэ ам­булаторэр щызэрагъэпэ­щыж. Абы къокIуалIэ цIыху мини 3-м щIигъу. Ухуэныгъэр ирагъэкIуэкI «Узыншагъэр хъумэн» лъэпкъ проектым хыхьэ «ЦIыхухэм япэу зы­зыхуагъазэ медицинэ IуэхущIапIэхэр егъэфIэкIуэн» щIы­налъэ программэм тету икIи абы ехьэлIа лэжьыгъэ­хэр, зэращIылIа зэгурыIуэ­ныгъэм къызэрыщыгъэлъэгъуам хуэдэу, дызэрыт илъэ­сым зэфIагъэкIынущ. 
Апхуэдэуи къулыкъущIэхэр щыIащ Тэрч къалэм и парк нэхъыщхьэм. Абыи лэжьыгъэхэр щокIуэкI «Къалэхэр зэIузэпэщ щIын» къэрал проектым ипкъ иткIэ. 
БАТОКЪУЭ  Албэч.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 16:08

СПОРТСМЕНХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

Мэлыжьыхьым и 5 - 9-хэм Анапэ къалэм щекIуэкIащ Урысей МВД-м IэпщэрыбанэмкIэ и чемпионат. Абы япэ увыпIэр къыщихьащ КъБР-м щыIэ МВД-м и гупым. 

17.04.2024 - 16:05

ДУНЕЙПСО ЩIЭИНЫМ И МАХУЭ

«Тхыдэ мыхьэнэ зиIэ щIыпIэхэр дывгъэхъумэ» къыхуеджэныгъэм щIэту а махуэр гъэ къэс гъэлъэпIэным теухуа унафэр 1982 гъэм ЮНЕСКО зэгухьэныгъэм Фэеплъхэмрэ щIыпIэ хьэлэмэтхэмрэ хъумэнымкIэ и дунейпсо

17.04.2024 - 09:01

ЩIЫХЬЫЦIЭ КЪЫХУАГЪЭФАЩЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ - Алание республикэхэм я цIыхубэ артист, «Адыгейм и ЩIыхь» медалыр зыхуагъэфэща уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Нэхущ Чэрим иджыблагъэ къра

17.04.2024 - 09:01

ДУНЕЙ ПСОМ ЩЫЦIЭРЫIУЭ АДЫГЭ БЗЫЛЪХУГЪЭМ ТЕУХУАУЭ

Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ дунейм щыцIэрыIуэ бзылъхугъэ Хьэгъундокъуэ Елмэсхъан теухуа «Черкешенка» тхылъыр.

17.04.2024 - 09:00

ВАГЪУИЩЫМ Я НЭХЪ ЦIЫКIУМ

Астрономхэм къызэрахутауэ, ди Дыгъэм хуэдгъэдэну нэхъ тпэгъунэгъуу уахэм зыщызыгъазэр вагъуищу зэхэт Альфа Центаврэ гуэрэным хыхьэ Проксимэ Центаврэщ.