ШКОЛЧУЛАГЪА ГАЗНЫ ЮСЮНДЕН АЙТХАНДЫЛА

«Газпром газораспределение Нальчик» эм «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияланы келечилери Нальчикде 33-чю номерли орта школну жетинчи классыны окъуучуларына деп дерс бардыргъандыла. Специалистле сабийлеге кёк отлукъну къоркъуусузлу хайырланыу жорукъларыны эмда кёп башха темаланы юсюнден хапарлагъандыла.

Владимир Лисецкий, «Газпром газораспределение Нальчик» АО-ну окъутуу-методика арасыны келечиси, газны къалай чыгъаргъанларыны, ол адамланы юйлерине къалай жетгенини, аны бла ишлеген приборланы юсюнден сейир хапар айтханды. Бегирекда печьлени къоркъуусузлу хайырланыугъа эс бургъанды, газны ийисин сезгенде, къайры билдирирге кереклисин да ангылатханды.

Тюбешиу ачыкъ ушакъ халда ётгенди. Сабийле викторинагъа да сюйюп къатышхандыла, анда соруулагъа тюз жууапла берип, къонакъланы сейирсиндирген окъуна этгендиле.

Экинчи специалист Замир Канаметов а алагъа газ бла жалчытыучу компанияда ишлегенлени юсюнден айтханды. Метрологланы, контролёрланы жууаплылыкъларын, авария-диспетчер службаны адамларыны юсюнден да билдиргенди. Сабийлени компанияны объектлерине экскурсиягъа да чакъыргъанды ол. Артда билим алып, урунуу жолларын бу бёлюмде кёрюрге сюйгенлени уа ишге сюйюп аллыкъларын билдиргенди. Дерсни ахырында къонакъла сабийлеге саугъала бергендиле.

 

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.02.2024 - 15:02

Эм кючлюле тохташдырылгъандыла

Билдиргенибизча, Нальчикде РФ-ни МЧС-ини «Автомобиль транспортда аварияланы кетериу жаны бла бек иги къутхарыучу къауум -2024» деген битеуроссей эришиуню регион кезиую бардырылгъанды.

22.02.2024 - 12:25

ЧЕГЕМ АУУЗНУ БУРУННГУ ЭЛЛЕРИ

Чегем ауузунда кёчгюнчюлюкге дери аслам эл бар эди. Аланы хар бирини да кесини энчи тарыхы, аты да болгъанды.

22.02.2024 - 09:03

АШЫБЫЗГЪА КЁРЕ-САУЛУГЪУБУЗ ДА

Геронтодиетология  ашны тюз хайырланыуну болушлугъу бла къартайыуну  артхаракъ созуу бла кюрешген илмуду. Ол азыкъны аяулу эмда  аз-аздан  тап файдаланыугъа тынгылы эс бурууну белгилейди.

22.02.2024 - 09:03

ТЕРЕК БАХЧАЛАГЪА-КЪАТЫ КОНТРОЛЬ

Бюгюнлюкде Россей Федерацияда кесибизде терек бахчачылыкъны айнытыу, аны производство онгларын кючлендириу мадарла этиледиле. Къыралда шёндю жюзге жууукъ питомник ишлейди.

21.02.2024 - 16:41

«МАЛКЪАР ЭСИМЕ КЪАЛАЙ КЕЛИП КЪАЛГЪАНЫН БИРДЕ АНГЫЛАЯЛМАЙ ОКЪУНА КЪАЛАМА»

Алгъаракълада белгилегенибизча, фахмулу жашыбыз, композитор Малкъондуланы Ахматха «Россей Федерацияны Композиторларыны союзуну келечиси» деген ат берилгенди, ол  музыкачыланы халкъла аралы гильдияс