КIуэкIуэ Юрийрэ Битаров Вячеславрэ тепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ Осетие Ищхъэрэ - Алание Республикэмрэ яку дэлъ зэпыщIэныгъэхэр адэкIи егъэфIэкIуэным

Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­публикэм и Iэтащхьэр иджыблагъэ щыIащ Осетие Ищхъэрэ - Алание Республикэм. КIуэкIуэ Юрийрэ Битаров Вячес­лаврэ тепсэлъыхьащ зэгъунэгъу щIыналъитIым яку дэлъ зэпыщIэныгъэ­хэм адэкIи зегъэу­жьы­ным.

ХьэщIэр псом япэу «МэлыIычхэм я къалэ» ­мемориалым щыIащ икIи «Гуауэ жыгым» и деж удз гъэгъахэр щигъэтIылъащ. Апхуэдэу абы удз гъэгъахэр трилъхьащ 2004 гъэм и фокIадэ мазэм Беслъэн къалэм дэт курыт еджапIэ №1-р зыубыдауэ щыта щIэпхъаджащIэхэм къы­щы­IэщIагъэкIыжым хабзэхъумэ IэнатIэ хэхахэм я лэ­жьакIуэхэу хэкIуэдахэм я фэеплъым. Абы щыгъуэ цIыху 334-рэ хэкIуэдащ, са­бийуэ 186-рэ яхэту.
А махуэ дыдэм лъэны­къуитIыр щытепсэлъы-хьащ сату-экономикэ зэ­пы­щIэ­ны­гъэхэм зегъэу­жьы­ным, инвестицэ ­про­ектхэр зэ­щIыгъуу гъэ­зэ­щIэным, хьэ­рычэт Iэ­натIэм пэрытхэм я зэ­пы­щIэныгъэхэр егъэ­фIэ­кIуэным, гуманитар, щэнхабзэ, егъэджэныгъэ IэнатIэхэм щызэдэлэжьэным.
Зэдэлэжьэныгъэм и лъабжьэу сыт щыгъуи щытащ, апхуэдэу дяпэкIи щытынущ Осетие Ищхъэрэ - Алание Республикэмрэ Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ я цIыхубэм  яку дэлъ зэкъуэшыгъэр.
КIуэкIуэ Ю. А. къыщы­зэ­теувыIащ Правительствэм и Унэм щыIэ ЩIыхь Блыным деж. Абы тетхащ Осетие Ищхъэрэм и цIыху нэхъ гъуэзэджэ дыдэхэм - Совет Союзым и ЛIы­хъужьхэм, Социалист Лэ­жьы­гъэм и ЛIыхъужьхэм, ЩIыхь орденым и нагъыщэ псори зратахэм, Урысейм и ЛIыхъужьхэм, Урысейм ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхъужьхэм я унэцIэхэр.
Журналистхэм щепсалъэм КIуэкIуэ Ю. А. къы­хи­гъэщхьэхукIащ: «Дэ дызэ­гъунэгъу къудейм къыщы­нэркъым. Ди республикэхэм я щIыналъэ валовэ продуктым и зэхэлъыкIэр къапщтэмэ, ар куэдкIэ зэщхьщ: нэхъыбэу хиу­бы­дэр мэкъумэш хозяйст­вэрщ, промышленнос­тырщ, сатурщ, туризмэрщ. КуэдкIэ узыщыгугъын проект хьэлэмэтхэр щыIэщ. РеспубликитIми ди мурад нэхъыщхьэхэр зыхуэгъэзахэм ящыщщ лэжьапIэ ­IэнатIэщIэхэр къызэгъэ­пэ­щыныр».
«Дэ дралIыкIуэщ, - жи­Iащ Битаров Вячеслав, - зэкъуэш лъэпкъхэм, дунейм и щытыкIэмкIэ зэщхь, лIэщIыгъуэ Iэджэ лъандэрэ зэгъунэгъуфIу къэгъуэгурыкIуэ щIына­лъитIым. Зыр адрейм и ехъулIэныгъэхэм щогуфIыкI, я зэфIэкIхэмкIэ ­зэдогуашэ. Иджыпсту ди республикэхэм къапэщыт къалэнхэр куэдкIэ зэтохуэ. Абы къыхэкIыу чэнджэщкIэ дызэдэIэпыкъун пап­щIэ щIэх-щIэхыурэ дызэ­хуэ­запхъэщ».
РеспубликитIым я Iэтащхьэхэр зэгурыIуащ социально-экономикэ зэ­дэ­лэ­жьэныгъэм зэ­пы­мыууэ зегъэубгъуным пыщIа Iуэху­хэр зыубзыхуну лэ­жьакIуэ гуп къызэрагъэ­пэщыну. Апхуэдэу 2019 гъэм щегъэжьауэ лъэныкъуитIыр щэнхабзэмкIэ я махуэхэр Осетие Ищхъэ­рэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ щрагъэкIуэкIыу щIадзэнущ.
УнафэщIхэр а махуэм апхуэдэу щыIащ Осетие Ищхъэрэм гуманитар, социальнэ къэхутэныгъэхэмкIэ и институту Абаев В. И. и цIэр зезыхьэм, Лъэпкъ музейм.
ЩIыналъитIым я уна­фэщI­хэр япэкIэ зэхуэзауэ щытащ 2017 гъэм и щэ­кIуэгъуэ мазэм. Абы щы­гъуэ Битаров Вячеслав Къэбэрдей-Балъкъэрым щы­хьэщIащ.

 

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.09.2023 - 12:25

ТУРИЗМЭМ И МАХУЭ

1980 гъэм къыщыщIэдзауэ фокIадэм и 27-р Туризмэм и дунейпсо махуэу ЩIы Хъурейм и къэрал куэдым щагъэлъапIэ.

28.09.2023 - 12:25

ЩIЭБЛЭМ АНЭДЭЛЪХУБЗЭ ЯIУРЫЛЪЫН ПАПЩIЭ

Сабийхэм тхылъ яхуэзытхым езым и псэр къабзэу щытыпхъэщ, цIыкIухэм я гурыгъухэр зыхищIэн щхьэкIэ.

28.09.2023 - 09:03

ТХЬЭ ЗАКЪУЭР ЗИ ФIЭЩ ХЪУА ЯПЭ БЗЫЛЪХУГЪЭ

Тхьэ закъуэр зи фIэщ хъуа Мусэ (Моисей) бегъымбарымрэ Рамзес ЕтIуанэ фирхьэунымрэ я зэхуаку дэлъа зэпэщIэтыныгъэмрэ, джатэдэпщым лъэпкъым къытригъэхьа леймрэ и хъыбар зэхэфхыжауэ къыщIэкIынщ.

28.09.2023 - 09:03

ХЬЭРЭ-КХЪУЭРЭ И ПИРАМИДЭХЭР

Кавказ лъэпкъхэр къызытехъукIыжа пасэрей лъэпкъыжьхэм щэху куэд къащIэнауэ нобэм къихьэсащ тхыдэм. Абыхэм ящыщщ псэ унэхэр, пирамидэхэр, сыдж, абрэмывэ телъыджэхэр. 

28.09.2023 - 08:54

АДЫГЭХЭМ (ШЭРДЖЭСХЭМ) Я МАХУЭМ ТРАУХУЭ

КъБКъУ-м и библиотекэм и художественнэ, лъахэхутэ къудамэм и лэжьакIуэхэм тхыдэмкIэ кафедрэм и егъэджакIуэхэр ящIыгъуу, Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэм ирихьэлIэу къыщызэрагъэпэщащ «Адыги: вехи исто