БИРЛИКДЕДИ БИЗНИ КЮЧЮБЮЗ

Бу кюнледе Нальчикде Къырал концерт залда «Бизни кючюбюз бирликдеди» деген республикалы III фестиваль бардырылгъанды. Аны КъМР-ни Миллетлени ишлери эмда жамауат проектле жаны бла министерствосуну себеплиги бла Нальчик шахар округну администрациясыны жаш тёлю политика жаны бла управлениясы эмда республикалы Владимир Вороков атлы маданият фонд къурагъандыла. Ол республикада жашагъан миллетле эм динле аралы келишиулюкню кючлер, халкъла бир бирни адет-тёрелерин, маданиятларын да билирча мурат бла къуралгъанды. 

 

Залны экинчи къатысында малкъарлыланы, къабартылыланы, оруслуланы, азербайджанлыланы, эбизелени, тюрклю месхетинлилени, эстонлуланы, белоруслуланы, татарлыланы, чувашлыланы, къазакъланы, дюгерлилени, абхазлыланы, эрменлилени, украинлыланы, дагъыстанлыланы маданият аралары къурап, тюрлю-тюрлю кёрмючле жарашдырылгъандыла, столлада уа миллет ашарыкъла салыннгандыла.  Шуёхлукъгъа, бир бирге билекликге, къарындашлыкъгъа жораланнган жырла да айтылгъандыла. Келгенлени да миллет ашарыкъла бла сыйлагъандыла. Культура араланы келечилери уа бары да кеслерини миллет кийимлеринде эдиле.

Байрам башланырдан алгъа кёрмючге КъМР-ни маданият министрини орунбасары Къарчаланы Аминат, Халкъла аралы черкесс ассоциацияны президенти Хаути Сохроков, республикада миллетлени ишлери эмда жамауат проектле жаны бла министрни орунбасары Гергъокъланы Джамболат да къарап чыкъгъандыла. Ары келген къонакъла да аллай жумушдан бир жанында къалмагъандыла. 

«Къабарты-Малкъарда миллетле аралы болумла игидиле!» - деп белгилегенди Хаути Хазритович, «Вече» эмда «Насыпны чыпчыкълары» жамауат культура араланы келечилери узатхан туз-гыржынны къабып кёре. 
Андан сора концерт программа да башланнганды. Аны бардыргъан Эльдар Дымов бла Юлия Ордокова «Ата юйюм – Къабарты-Малкъар» деген жырны айтхандыла. Сахнагъа миллет маданият араланы келечилери миллет кийимлери бла чыгъып, гюрен тургъандыла.

Ызы бла Хаути Сохроков Къырал концерт залда бир да болмагъанча ариу эмда сыйлы байрам бардырылгъанын, ол миллетлени, динлени къарындаш шуёхлукъларыны байрамы болгъанын, аны бюгюнлюкде магъаналылыгъын белгилегенди. «Биз озгъан заманланы эсибизде тутуп, ахшы тёрелерибизни сакъларгъа керекбиз, аны бла бирге уа келир заманны юсюнден да сагъыш этерге. Бу затланы ёсюп келген жаш адамла  терен билселе игиди. Нек дегенде бу жерде тынчлыкъ-ырахатлыкъ бла келир заманда жашарыкъла аладыла. Аны себепли миллетлени, динлени да араларында бирликни къаты сакъларгъа, бютюн кючлерге керекди. Бюгюннгю бу байрам да аны ючюн къуралгъанды. Фондну башчысы Люаза Макоевагъа да уллу ыразылыгъымы айтама», - дегенди ол.

Гергъокъланы Джамболат а, миллет культура аралагъа ала бир бирлери бла ушакъ этерге, бир бирге ариу адетлерин, тёрелерин, культураларын кёргюзтюрге майдан берилгенин белгилеп, залда олтургъанланы токъсан проценти жаш адамла болгъанларын чертгенди. «Биз биргебиз, бирлигибиз бузуллукъ, айырыллыкъ тюйюлдю. Аллай затлагъа  къажау къаты сюелирге, айтып ангылатыргъа да  керекбиз. Бюгюннгю байрам а бек магъаналыды, быллай ишлени терк-терк бардыра турургъа керекбиз. Ала миллетлени, динлени да байламлыкъларына себепликдиле», - дегенди.

Къарчаланы Аминат а Къырал концерт залда шуёхлукъну, бир бирни ангылаулукъну, бир бири бла келишиулюкню байрамы бардырылгъанын белгилегенди.  «Халкъны ангыларгъа сюе эсенг, аны маданиятына тюшюн. Фестивалны атына да «Бизни кючюбюз бирликдеди!» деп бошдан аталмагъанды. Бирге болгъан къадарда кючлюбюз, кёп ахшы ишлени тамамларгъа да къолубуздан келликди», - деп чертгенди министрни орунбасары. 

Люаза Макоева уа министерстволагъа, шахар администрацияны Культура управлениясына, миллет культура араланы келечилерине да болушлукъ этгенлери ючюн ыразылыгъын билдиргенди. «Бу иш бек алгъа жаш тёлюге жораланады. Къыралыбыз, республикабыз да бирликде айныгъанлай турсунла»,- дегенди ол.

Жырла, тепсеуле бла уа республиканы окъуу юйлерини студентлери, Жанатайланы Ирэна къурагъан эмда башчылыкъ этген «Кавказны ёхтемлиги» тепсеу ансамбль, Къабарты-Малкъарда миллет-культура араланы келечилери, республиканы кёп районларындан, Нальчик шахардан да чыгъармачы къауумла къууандыргъандыла.

Холаланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд

24.06.2024 - 15:43

ЖАШ КАРАТЕЧИЛЕГЕ – АХШЫ СЫНАМ

Аскер искусстволаны тёрели битеуроссей эм жаш тёлю «Альборц» лагерьни чегинде Минги тауда эришиу бардырылгъанды, анга Шимал Кавказ эм Ара федерал округладан спортчула къатышхандыла.

24.06.2024 - 15:43

МАМЫРЛЫКЪ ЮЧЮН ЖАНЛАРЫН БЕРГЕНЛЕНИ ХУРМЕТИНЕ ЖАУ ЧЫРАКЪЛА ЖАНДЫРГЪАНДЫЛА

Росгвардияны КьМР-де Управлениясыны келечилери «Свеча памяти» эсде тутуу жумушлагъа къатышхандыла.

24.06.2024 - 15:42

ТАУУКЪ ЭТДЕН КЪЫЙМАЛА, ДЕЛИКАТЕСЛЕ

Ишин Урван районда бардыргъан «Къабарты-Малкъарны юй къанатлыла бакъгъан фабрикасы» ООО продукцияны жангы тюрлюлерин чыгъарып башлагъанды, деп билдиргендиле республиканы Эл мюлк министерствосундан.

23.06.2024 - 10:01

БАБАЛАНЫ КЪУУАНЧНЫ ХУРМЕТИНЕ – БИТЕУРОССЕЙ ЭРИШИУ

СССР-ни спортуну устасы Бабаланы Къууанчны хурметине  тюнене Нальчикде «Гладиатор» спорт арада дзюдодан 18 жыллары толмагъан жашланы бла къызланы араларында битеуроссей эришиуню ачылыуу болгъанды.