Дыгъэгъазэм и 25-м щIидзэнущ сабийхэм я илъэсыщIэ махуэшхуэхэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек республикэм и Правительствэм хэтхэм ядригъэкIуэкIащ хабзэ хъуауэ сабийхэм ­папщIэ зэхашэ илъэсыщIэ зэхыхьэхэр къы­зэрызэрагъэпэщынум теухуа зэIущIэ.

КIуэкIуэ Казбек къыхигъэщащ дзэ Iуэху хэхам хэтхэм я бынхэм, унагъуэ хуэмыщIахэм къыхэкIа цIыкIухэм, ди щIыналъэм и нэIэ щIэт, Херсон областым хыхьэ Скадовскэ, Голопристанскэ районхэм щыщ сабийхэм гулъытэ нэхъыбэ зэрыхуащIынур. Республикэ бюджетым къыхэкI мылъкукIэ абыхэм къыхуащэхунущ илъэсыщIэ саугъэту мин 18,8-рэ. КъищынэмыщIауэ, дыгъэгъа­зэм и 25-м щегъэжьауэ республикэ илъэ­сыщIэ псейм иращIэкI махуэшхуэхэр ирагъэкIуэкIынущ, абы хэтынущ сабий мин 14,5-м щIигъу.
2018 гъэм щегъэжьауэ Урысейм и Президент Путин Владимир и жэрдэмкIэ ирагъэкIуэкI «ХъуэпсапIэхэм я псей» псапащIэ Iуэхуми зыхуагъэхьэзыр. Мы илъэсым щы­щIэдзауэ ди республикэм а Iуэхур къыщызэгъэпэщыныр пщэрылъ щащIащ КъБР-м щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерст­вэмрэ «Пэрытхэм я зэщIэхъееныгъэ» щIыналъэ къудамэмрэ. ИджыпстукIэ къаIэ­рыхьащ илъэсыщIэ письмоуэ минрэ щитхум щIигъу, блэкIа илъэсхэм елъытауэ мы гъэм лъэIу тхыгъэхэр нэхъыбэ хъуащ. Сабийхэм я хъуэпсапIэхэр ягъэзащIэу псапащIэ Iуэхум хэт хъунущ жэрдэм зыщI дэтхэнэри.
Апхуэдэу зэIущIэм хэтхэр тепсэлъыхьащ псэупIэ-коммунальнэ Iуэхухэм теухуа упщIэ зыбжанэм, а унэтIыныгъэмкIэ 2024 гъэм зыхуагъэувыжа къалэнхэр, 2025 - 2026 гъэ­хэми я мурадхэр къагъэлъэгъуащ.
ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Правительст­вэм и УнафэщI Мусуков Алий, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI ­Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, КъБР-м и Правительствэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Хъубий Марат, Налшык къалэ администрацэм и Iэтащхьэ Ахъуэхъу Таймураз, КъБР-м про­мыш­ленностымкIэ, энергетикэмрэ сатумкIэ и министр Iэхъуэбэч Щамил, КъБР-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйс­т­вэмкIэ и министр Бэрбэч Алим, КъБР-м и Iэтащхьэм и чэнджэщэгъу Къуныжь Вячеслав, республикэм Тарифхэмрэ псэупIэ IэнатIэм кIэлъыплъынымкIэ и къэрал комитетым и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Мэкъуашэ Алим, КъБР-м щIымрэ мылъку IуэхухэмкIэ и министр Тохъу Аслъэн сымэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ