Iуащхьэмахуэ кIуэ гъуэгу

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ Су­рэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм иджыб­лагъэ къыщызэIуахащ Дзэгъэл Iэуес ­«Iуащхьэмахуэ кIуэ гъуэгу» зыфIища и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.

Дзэгъэлыр ди щIыналъэм фIыуэ къыщацIыху сурэтыщIщ. ар илъэс къэс гъэлъэгъуэныгъэ зэхуэмыдэхэм ирагъэб­лагъэ, хэтщ Урысейм и Ипщэ щIыналъэм и сурэтыщIхэм я «Колесо» зэгухьэныгъэм. Абы илъэс куэд щIауэ щрегъаджэ Къып Мухьэмэд и цIэр зэрихьэу Къулъкъужын дэт ГъуазджэхэмкIэ сабий школым.
Iэуес иужьрей илъэситхум ищIа сурэт 70 щыфIэдзат музейм и пэшхэм. Су­рэтыщIым зэрыжиIамкIэ, абы и лэжьыгъэхэр зы щIыпIэм щызэхуэхьэсауэ езым иджы япэу илъагъуу аращи, зыкъомым гу лъитэжащ, иригъэфIэкIуэфыну къыщы­хъужу. Абы ­къикIращи, а сурэтыщIым зиужь, и щIэныгъэм хигъахъуэ зэпытщ. 
Дзэгъэл Iэуес Владикавказ къыщиухащ художественнэ училищэр, 2012 гъэм щыщIэдзауэ Урысейм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэтщ. 
Гъэлъэгъуэныгъэм утыку къыщрахьа сурэтхэр Москва щекIуэкIа дунейпсо гъэ­лъэ­гъуэ­ныгъэхэм хэтащ, ар и щыхьэтщ су­рэтыщIым зэфIэкI, и лэжьыгъэхэм щIэуп­щIэ зэраIэм. 
Иджырей зэхыхьэр къызэIуихащ КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI Жылэ Анатолэ.
- Дзэгъэлым цIыхугъэшхуэ зэрыхэлъым и мызакъуэу, зэфIэкI лъагэ зиIэ сурэтыщIу зэрыщытыр нобэ хьэкъ тщищIащ. Ар и фIыгъэу къызолъытэ Iэуес щIыуэпсым ­хуиIэ бгъэдыхьэкIэ. Дунейм и IэфI зы­щIишэр абы и IэдакъэщIэкIхэм IупщIу къытощыж.
КъБР-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Къаныкъуэ Жаннэ Дзэгъэлым и лэжьыгъэ дахэхэм, плъыфэбэхэм папщIэ фIыщIэ ин хуищIащ.
Художникым хэлъ цIыхугъэм, зэчийм а зэхыхьэм щытепсэлъыхьащ УФ-м и Сурэ­тыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт Кулешов Сергей. Абы игу къигъэкIыжащ Iэуес­рэ езымрэ зэрызэрыцIыхуауэ щытар, я зэныбжьэгъугъэм ар зэрыригушхуэр.
«Кавказский маршрут» проектым Дзэгъэлым и гъусэу хэтхэри сурэтыщIым ехъуэ­хъури, фэеплъ саугъэтхэри тыгъэ ­хуащIащ.
Щомахуэ Залинэ.
 Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 16:08

СПОРТСМЕНХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

Мэлыжьыхьым и 5 - 9-хэм Анапэ къалэм щекIуэкIащ Урысей МВД-м IэпщэрыбанэмкIэ и чемпионат. Абы япэ увыпIэр къыщихьащ КъБР-м щыIэ МВД-м и гупым. 

17.04.2024 - 16:05

ДУНЕЙПСО ЩIЭИНЫМ И МАХУЭ

«Тхыдэ мыхьэнэ зиIэ щIыпIэхэр дывгъэхъумэ» къыхуеджэныгъэм щIэту а махуэр гъэ къэс гъэлъэпIэным теухуа унафэр 1982 гъэм ЮНЕСКО зэгухьэныгъэм Фэеплъхэмрэ щIыпIэ хьэлэмэтхэмрэ хъумэнымкIэ и дунейпсо

17.04.2024 - 09:01

ЩIЫХЬЫЦIЭ КЪЫХУАГЪЭФАЩЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ - Алание республикэхэм я цIыхубэ артист, «Адыгейм и ЩIыхь» медалыр зыхуагъэфэща уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Нэхущ Чэрим иджыблагъэ къра

17.04.2024 - 09:01

ДУНЕЙ ПСОМ ЩЫЦIЭРЫIУЭ АДЫГЭ БЗЫЛЪХУГЪЭМ ТЕУХУАУЭ

Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ дунейм щыцIэрыIуэ бзылъхугъэ Хьэгъундокъуэ Елмэсхъан теухуа «Черкешенка» тхылъыр.

17.04.2024 - 09:00

ВАГЪУИЩЫМ Я НЭХЪ ЦIЫКIУМ

Астрономхэм къызэрахутауэ, ди Дыгъэм хуэдгъэдэну нэхъ тпэгъунэгъуу уахэм зыщызыгъазэр вагъуищу зэхэт Альфа Центаврэ гуэрэным хыхьэ Проксимэ Центаврэщ.