КЪЫРАЛЫБЫЗНЫ ИГИЛИГИНЕ ДЕП РЕСПУБЛИКАНЫ КЪОШУМЧУЛУЛУГЪУНУ ЮСЮНДЕН СЁЛЕШГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъар къырал университетге кёп белгили  къонакъла  келиучюдюле. Бу  жол да Къырал Думаны депутаты, Социал политика эм  ветеранланы ишлери жаны бла комитетни келечиси  Виктория  Родина студентле бла тюбешгенди. Жыйылыуну Рссейни  «Знание» биригиуюню республикада бёлюмюню таматасы, КъМКъУ-ну илму ишчиси  Андзор Дикинов къурагъанды.

Анда  Россейни жетишимлерини, айныууну, кючюню юсюнден соруулагъа къаралгъанды. Ол санда Къабарты-Малкъарны  къошумчулугъуна энчи эс берилгенди.   Депутат ВДНХ-да ётген  «Россия» халкъла аралы кёрмюч-форумда не затха бюсюрегенин да  билдиргенди.  

- Ол бек сейир кёрмючдю. Мында миллет ашладан башлап  робототехникагъа дери юлгюле  кёргюзтюледиле. Заман жеринде турмайды, жангы жетишимле да ёхтемлендиредиле. Къабарты-Малкъарны  юсюнден айтханда,  агропромышленный комплексни,  промышленностьну, туризмни, курортланы, илму-жарыкъландырыу, маданият-этнография бёлюмлени белгилерчады.

Республиканы кюню тогъузунчу декабрьге тюшеди.  «Биз ёсе келген тёлюлеге миллет энчиликни, маданиятны, адет-тёрени сакъларгъа керекбиз»,- дегенди Виктория Сергеевна.

Андзор Дикинов студентлеге республикада жашагъанланы ёхтемликлери болгъан баш жетишимлени эмда къыйматлы жерлерибизни юслеринден эсгертгенди. Ол жаланда Минги тау бла «Приэльбрусье» миллет парк тюйюлдюле, алагъа дагъыда башха-башха агропромышленный предприятияла эмда, сёзсюз, хурметге тийишли адамларыбыз къошуладыла.

- Къабарты-Малкъарда жашагъанла бюгюнлюкде да эски адетлени бузмазгъа кюрешедиле - таматагъа, тиширыугъа да  энчи кёзден къарайдыла.  Юйюрню сыйын-намысын багъалай биледиле, - дегенди Андзор Хасанбиевич.

Ахырында Виктория Родина студентлеге не заманда да кеслерине ышаныргъа кереклисин айтханды. Аны бла бирге уллу  жетишимлеге итиниулюкню эм    муратларына  жетиуню   тежегенди.  Россейни халкъыны жетишимлери  энчи адамланы тирнекликлери бла къуралгъаны  уа анга  ахшы юлгю болгъанын чертгенди.

Курданланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.02.2024 - 15:02

Эм кючлюле тохташдырылгъандыла

Билдиргенибизча, Нальчикде РФ-ни МЧС-ини «Автомобиль транспортда аварияланы кетериу жаны бла бек иги къутхарыучу къауум -2024» деген битеуроссей эришиуню регион кезиую бардырылгъанды.

22.02.2024 - 12:25

ЧЕГЕМ АУУЗНУ БУРУННГУ ЭЛЛЕРИ

Чегем ауузунда кёчгюнчюлюкге дери аслам эл бар эди. Аланы хар бирини да кесини энчи тарыхы, аты да болгъанды.

22.02.2024 - 09:03

АШЫБЫЗГЪА КЁРЕ-САУЛУГЪУБУЗ ДА

Геронтодиетология  ашны тюз хайырланыуну болушлугъу бла къартайыуну  артхаракъ созуу бла кюрешген илмуду. Ол азыкъны аяулу эмда  аз-аздан  тап файдаланыугъа тынгылы эс бурууну белгилейди.

22.02.2024 - 09:03

ТЕРЕК БАХЧАЛАГЪА-КЪАТЫ КОНТРОЛЬ

Бюгюнлюкде Россей Федерацияда кесибизде терек бахчачылыкъны айнытыу, аны производство онгларын кючлендириу мадарла этиледиле. Къыралда шёндю жюзге жууукъ питомник ишлейди.

21.02.2024 - 16:41

«МАЛКЪАР ЭСИМЕ КЪАЛАЙ КЕЛИП КЪАЛГЪАНЫН БИРДЕ АНГЫЛАЯЛМАЙ ОКЪУНА КЪАЛАМА»

Алгъаракълада белгилегенибизча, фахмулу жашыбыз, композитор Малкъондуланы Ахматха «Россей Федерацияны Композиторларыны союзуну келечиси» деген ат берилгенди, ол  музыкачыланы халкъла аралы гильдияс