СТРАДИВАРИ И СКРИПКЭ ТЕЛЪЫДЖЭХЭР

ЦIыху IэпщIэлъапщIэ Страдивари Антонио и гъащIэр триухуат макъамэ Iэмэпсымэ къэгъэщIыным. ИкIи и IэрыкIхэм я фIыгъэкIэ и цIэр жыжьэ Iури, игъащIэкIэ гъуазджэ тхыдэм къыханащ. Илъэс 93-м къриубыдэу скрипкэу, виолончелу, контрабасу, гитарэу, нэгъуэщI макъамэ Iэмэпсымэу 1100-рэ ищIащ. IэпщIэлъапщIэм и IэдакъэщIэкIхэм ящыщу ди зэманым къэсащ 650-м нызэрыхьэсын. Абыхэм я нэхъыбэр скрипкэщ. IэпщIэлъапщIэр и гъэсэну щытащ макъамэ Iэмэпсымэхэм елэжьа Амати Николэ. 
Тхыдэджхэм зэрыхуагъэфащэмкIэ, Страдивари Антонио 1644 гъэм Кремон итальян къалэ цIыкIум къыщалъхуащ. И япэ скрипкэр ищIащ 1666 гъэм. И япэ Iэмэпсымэхэр игъэпсырт и гъэсакIуэм къригъэлъэгъуа Iэмалхэм тету. Абы къыхэкIыуи, щыпэщIу ищIа Iэмэпсымэхэм «аматизе» фIащыжат. 1667 гъэм IэпщIэлъапщIэм езым и лъэщапIэ зэригъэпэщащ. Абы и ужькIэ «амати» дамыгъэр и Iэмэпсымэхэм тригъэуакъым. Страдивари езым гъэсэну щы иIащ: и къуитIымрэ иужькIэ скрипкэр Iэзэу зыгъэIэкIуэлъакIуэ хъуа Бергонци Карлорэ. Ауэ абыхэм языхэзри Антонио и IэпщIэлъэпщIагъэм кIэлъысакъым. 
1988 гъэм трахащ «Страдивари» фильмыр. Ар теухуат абы и гъащIэ гъуэгуми, и IэпщIэлъэпщIагъэми, и IэрыкIхэми. 
Ди зэманым скрипкэхэр ящI иджырей технологиехэмрэ физикэм и IэмалыщIэхэмрэ къагъэсэбэпурэ. Ауэ щыхъукIи, Страдивари и скрипкэхэм я макъым кIэлъагъэсыфыркъым ахэр. Илъэс куэд хъуауэ щIэныгъэлIхэр зодауэ, зочэнджэщ «Страдивари и щэхум» теухуауэ. Хэт хуегъэфащэ Страдивари и скрипкэхэр макъыр нэхъ IупщI зыщI пкъахуэхэр зыхэлъ лэч лIэужьыгъуэ гуэркIэ илэу е жыг пхъафэм кIэрищIэ мэзышым къыхищIыкI ткIуаткIуэ ящихуэу щытауэ. ЖызыIэ щыIэщ IэпщIэлъапщIэм и Iэмалыр аптекэ гуэрым щызэхихыу къигъэсэбэпауэ. Языныкъуэ щIэныгъэлIхэм къыхагъэщ Страдивари и Iэмэпсымэхэр лъагэу бгыщхьэм щыкI псейм къыхищIыкIыу щытауэ. Хэти IэпщIэлъапщIэм и щэхур ирехьэлIэ макъамэ Iэмэпсымэхэм ярита плъыфэ-щытыкIэм. 
Страдивари Антонио и IэдакъэщIэкI дэтхэнэми фIэщыгъэ щхьэхуэ иIэжщ. Зы Iэмэпсымэм и уасэр еврэ мелуан 500-м щегъэжьауэ нэхъ лъапIэжу докIуей. Дауи, Iэмэпсымэхэр яхъумэ, ауэ, ахэр дыгъуакIуэхэм щаIэрыхьи къохъу. 
Хъыбар гъэщIэгъуэн иIэщ «Кошанский» фIэщыгъэр зиIэ скрипкэм. Революцэм и пэкIэ Урысейм щыIащ скрипкэм Iэзэу еуэу щыта щIалэ, Кошанский унэцIэр зэрихьэу. ЩIэныгъэлIхэм ар Поганини щрагъапщэ щыIэт, уеблэмэ. Зэгуэрым ар Николай II и деж ирагъэблагъэри, пащтыхьым абы къритащ Страдивари и скрипкэхэм ящыщ зы. А тыгъэмкIэ пащтыхьым абы пщэрылъ щищIат урыс скрипкэ школым и цIэр нэгъуэщI къэралхэми щигъэIун хуейуэ. Револэцэр къыщыхъеям скрипкэм Iэзэу еуэ щIалэр хамэ къэрал щыIэу ирихьэлIащ. ИкIи абы хэкум къигъэзэжакъым. Апхуэдэу Урысейм илъын хуея скрипкэри езым къыхуэнэжат. ИужькIэ скрипкэр ищэжащ Кошанскэм. Зы Iэм IэрыкIым адрейм Iэрыхьэу ящэурэ, Амойал Пьер макъамэтхым и деж нэсащ. АпхуэдизкIэ абы скрипкэр и гум дыхьати, къыщымыщIIауэ ар щихъумэн пхъуантэ лъапIи иригъэщIат. Зэгуэрым макъамэтхым Италием концерт щитауэ Швейцарием игъэзэжын хуейт. И автомобилыр ядыгъуауэ къыщIэкIащ, скрипкэ телъыджэри илъу. Полицэм дыгъуакIуэр къыщиубыдам, ар автомобилым илът мыбэуэжу, скрипкэри машинэм ирагъуэтакъым. Абдежым Кошанскэм и скрипкэм и лъэужьыр щыкIуэдащ. 
2005 гъэм Аргентинэм щадыгъуащ Страдивари и макъамэ Iэмэпсымэхэм ящыщ зы – 1736 гъэм ищIа скрипкэр. Ар доллар мелуани 4 и уасэщ. Iэмэпсымэр къыщагъуэтыжащ пасэрей хьэпшып лъапIэхэр щащэ сату щIапIэ гуэрым. Илъэс зыбжанэ ипэкIэ Венэм щыщ скрипач Альтенбургер Христиан и сейфыр гъущI зэрабзэ IэмэпсымэкIэ Iуахри, Страдивари и скрипкэр, еврэ мелуани 2,5-рэ зи уасэр къыдахащ. Мазэ бжыгъэ нэхъ дэмыкIыу дыгъуакIуэхэр къаубыдащ. 2010 гъэм дыгъуакIуэхэм яIэрыхьауэ щытащ Страдивари 1696 гъэм ищIа скрипкэр. Скрипкэр къагъуэтыжри, ар зыфIадыгъуа, Ипщэ Кореем щыщ Ким Мин Чин Iэрагъэхьэжащ. Иджыпсту ар фунт стерлинг мелуани 2 и уасэщ. 1721 гъэм IэпщIэлъапщIэм ищIа, «Леди Блант» зыфIаща скрипкэр нэхъ лъапIэ дыдэу ябж. 2011 гъэм, «Tarisio» аукцион унэм ар щащащ доллар мелуан 15,89-кIэ. ЩэхуакIуэм и цIэр къраIуэу идакъым. Скрипкэм къыщIаха мылъкумкIэ зыщIагъэкъуащ Японием щIыхъеймрэ жьапщэмрэ насыпыншагъэ къызыхуихьа цIыхухэм. 
Венгрием щыщ, илъэс 68-рэ зи ныбжь Хорват Имре, зэгуэрым и къуэдзэщыр щызэщIикъуэм, къигъуэтащ макъамэ Iэмэпсымэ гуэр. Ар апхуэдэхэм хэзыщIыкIхэм щаригъэлъагъум, Страдивари Антонио и Iэмэпсымэхэм зэращыщыр къыжраIащ. ЦIыхухъур напIэзыпIэм егъэлеяуэ къулей хъуат. Скрипкэр ищэри, къыщIиха мылъкур банкым хилъхьащ, игъащIэкIэ зыхуей игъуэту ирипсэуну ирикъун хуэдэу. Зауэм кIуэн хуей щыхъум, макъамэ Iэмэпсымэр Имре и адэм къуэдзэщым быдэу щигъэпщкIуат. Ауэ езым къигъэзэжакъым. 
Пащтыхь Александр I иIащ Страдивари и скрипкэхэм ящыщ. Пащтыхьыр дунейм ехыжа нэужь, скрипкэр Эрмитажым щIалъхьащ. Ауэ ар къыщIадыгъукIащ. Скрипкэр къыщагъуэтыжам щыгъуэ, каралл лэчыр тратхъунщIыкIат. ИужькIэ, скрипкэр ди къэралым къахьыжауэ щытащ. Ауэ ар музей Iэмэпсымэу фIэкIа къэбгъэсэбэп хъужыркъым, сэкъат зэриIэм къыхэкIыу. Ди зэманым Урысейм щыIэщ Страдивари Антонио и скрипки 10. Абыхэм ящыщу 6-р Москва и къэрал коллекцэм хэлъщ. Адрейхэр цIыху щхьэхуэхэм яIыгъщ. Баранов Алексей пащтыхь гуащэ Елизаветэ и щIыхькIэ екIуэкIа макъамэ зэпеуэшхуэм къыщихьащ саугъэт нэхъыщхьэр – Страдивари 1708 гъэм ищIа скрипкэ. Ар «Nippon Musik» фондым зэпеуэм бжьыпэр щызыубыдым илъэсищкIэ иIыгъыну ират хабзэщ. Маэстро Спиваков Владимир иIэщ Страдивари и скрипкэхэм ящыщ зы, доллар мелуани 2,5-рэ и уасэу. ЗэрыжиIэмкIэ, илъэс куэд хъуауэ ар къагъэсэбэп. Ауэ илъэситIкIэ «къыхуэгъэпсэлъатэкъым» Iэмэпсымэр: «Скрипкэм идэркъым абы куэдрэ уемыуэу: мэтхьэусыхэ, зрегъанэ, мэфий. Псэ Iутым хуэдэщ!» - жеIэ Спиваковым. 
 

 

Зыгъэхьэзырар ГУГЪУЭТ Заремэщ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.07.2024 - 09:03

«НАХЪУЭ И ВЫ ЕГЪЭЗЫПIЭРИ» НЭГЪУЭЩIХЭРИ

 «Нахъуэ и вы егъэзыпIэ» щIыпIэм хъыбар хьэлэмэт иIэщ. Пасэ зэманым цIыхухэр зэрывэу щытар выщ. Махуэ псом зэрыва, зэрылэжьа вым жэщым зегъэгъэпсэхун, хэгъэпщын хуейт.

13.07.2024 - 08:10

IЭПЛЕСИН

Сабийхэм яхуэгъэза Iуэтэж цIыкIур къызэрытхыжар тележурналист Iэзэу щыта ГъукIэлI Исуф (Юрэ) Цацым и къуэм 2007 гъэм Абхъазым и къалащхьэ Сыхъум къыщыдигъэкIа «Шы лъэмакъ жылэ» зыфIища и тхылъырщ. 

12.07.2024 - 09:03

ГъуэгуанэщIэ

Урыс географие обществэм хэтхэмрэ дунеяплъэм дихьэххэмрэ зэгъусэу Шэджэм щIыналъэм къыщызэ­Iуахащ туристхэм я гъуэгуанэщIэ.

12.07.2024 - 09:03

Кавказыр унагъуэ зэкъуэтщ

Кавказ Ищхъэрэ феде­раль­нэ щIыналъэм цIыхубэ творчествэмкIэ и «Кавказ - единая семья» XII щIына-лъэ зэхуаку фестивалыр иджыблагъэ Дагъыстэн ­Республикэм и Мэхъэчкъа-лэ щекIуэкIащ.

12.07.2024 - 08:10

ПЩIЫХЬЭПIЭ-НЭРЫIУАПIЭ

Урысейм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэта, Къэрэшей-Шэрджэсым щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Шэрджэс Алий итхыжауэ щыта хъыбархэм ящыщ зым къыхэтхыжащ адэкIэ щыгъуазэ фызыхуэтщIынур.