ЦIыхухэм я тыншыпIэм хуэщIауэ

Прохладнэ районым хыхьэ Янтарнэ къуажэм дэт амбулаторэр зэраухуэрэ иджы япэу зэгъэпэщыжыныгъэ Iуэхухэр щрагъэкIуэкIыу аращ. КъБР-м узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам медицинэ IуэхущIапIэм къыщрахьэжьа лэжьыгъэхэр зэрагъэзащIэм зыщигъэгъуэзащ.

Зы къату щыт амбулаторэ унэр 1962 гъэм яухуауэ щытащ, абы медицинэ дэIэпыкъуныгъэ щагъуэт къуажэм дэс цIыху 2300-м, абыхэм ящыщу 500-р сабийщ. 
Зэгъэпэщыжыныгъэхэм хыхьэу зэрахъуэкIащ IуэхущIапIэр зэрагъэплъ, абы псы зэрекIуалIэ бжьамийхэр, уэздыгъэ кIапсэхэр, бжэ-щхьэгъубжэ блыпкъхэр хагъэуващ. Мы зэманым ухуакIуэхэм пэш кIуэцIхэр зэрахьэн, унащхьэр зэхъуэкIын, унэ щIыбыр къэгъэщIэрэщIэжын щIадзащ. 
Илъэгъуахэм япкъ иткIэ, министрым IэщIагъэлIхэм пщэрылъ зыбжанэ ящищIащ. Апхуэдэу гулъытэ зыхуэ­щIыпхъэхэм ящыщу къыхигъэщащ Iуэхутхьэбзэ хуэны­къуэ цIыхухэм я тыншыпIэм тещIыхьауэ медицинэ пэшхэр зэхагъэщхьэхукIыну, сымаджэхэр зэтримыхьэу зэрызэ­благъэкIынури Iуэхум къыхалъытэну. 
Лэжьыгъэхэр ирагъэкIуэкI «Узыншагъэр хъумэн» лъэпкъ проектым «ЦIыхухэм япэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэхэр щрат IуэхущIапIэхэр къэгъэщIэрэщIэжын» и щIыналъэ программэм ипкъ иткIэ. Зэгъэпэщыжыныгъэхэр зэфIагъэкIынущ мы илъэсым и кIэм ирихьэлIэу.

ЩхьэщэмыщI Изэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ