Шэмызокъуэ Заур инструктор пажэщ

«2023 гъэм мафIэсым пэщIэт профилактикэ Iуэхум- кIэ инструктор нэхъыфI» цIэм щыщIэбэна еплъыны­-гъэ-зэпеуэр зэфIэкIащ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ IуэхущIапIэм и ПСЧ-хэм ящыщхэр. 

Зэпеуэр IыхьиплIу гуэшат. Къалъытащ IуэхущIапIэм и инструктор гупым я лэжьыгъэм и унэтIыныгъэ нэхъыщ­хьэхэм щызэфIагъэкIам кърикIуахэр, и къулыкъум тео­риекIэ зэрыхуэхьэзырымкIэ зачётхэр ятащ, республикэм и къуажэхэм мафIэс-профилактикэ Iуэхухэр къызэрыщызэ­рагъэпэщам, зэрыщрагъэкIуэкIам и фIагъыр, апхуэдэуи мафIэсым пэщIэтыным теухуа псалъэмакъ щхьэпэхэр егъэ­кIуэкIынымкIэ я зэфIэкIхэр къагъэлъэгъуащ.  
Еплъыныгъэ-зэпеуэм бжьыпэр щиубыдащ ПСЧ-21-м (Старэ Шэрэдж къуажэ) мафIэсым пэщIэт профилактикэ IуэхумкIэ и инструктор нэхъыфIу къалъыта  Шэмызокъуэ ­Заур. МафIэс-къегъэлакIуэ часть №14-м и инструктор (Ан­зорей къуажэ) Алборэ Амир етIуанэ увыпIэр къихьащ. Ещанэ хъуащ ПСЧ-20-м (Къубэ-Тэбэ къуажэ) и лэжьакIуэ Къумыкъу Астемыр.
Шэмызокъуэ Заур мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ IэнатIэм щолажьэ 2013 гъэ лъандэрэ. А илъэсипщIым абы зы­къигъэлъэгъуащ лэжьакIуэ нэхъыфIу. Къэбэрдей-Балъ­-къэ­рым и мафIэс-къегъэлакIуэ IэнатIэм и пресс-IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ Сэбан Арсен зэрыжиIащи, Заур нэхъапэ-кIи апхуэдэ еплъыныгъэ-зэпеуэхэм етIуанэ (2018 гъэ), япэ (2019 гъэ), ещанэ (2022 гъэ) увыпIэхэр къыщихьащ. 
БАХЪСЭН  Азэмэт.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

16.07.2024 - 15:02

ЗЫУЖЬЫНЫГЪЭМ И ГЪУЭГУКIЭ

Налшык къалэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм къыхилъхьауэ щыта жэрдэмхэм ящыщщ Къалэм зегъэужьынымкIэ институтыр.

16.07.2024 - 10:01

ЦIЫХУБЭМ Я ГУМ ДЫХЬЭ АРТИСТЩ

КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и джэгуакIуэ Хьэмырзэ Ахьмэд тедгъэпсэлъыхьащ и IэщIагъэр къызэрыхихам, театр дунейм, игъэзэщIа ролхэм.

16.07.2024 - 09:03

ЖЭУАПЛЫНЫГЪЭР ЗЫХИЩIЭУ

Узыпэрыт IэнатIэр уи псэм къыдыхьэмэ, абы къалэн къыпщищI лэжьыгъэр къыптемыхьэлъэу икIи уехъулIэу епхьэкIынущ.

16.07.2024 - 09:03

БАХЪЭРЫЗЕКIУЭМ И МАХУЭ

 Франджым и Лион къалэм блэж Сонэ псым 1783 гъэм бадзэуэгъуэм и 15-м, тхыдэм щыяпэ дыдэу, бахъэрызекIуэ кхъуафэ траутIыпщхьауэ щытащ.

15.07.2024 - 15:02

«АРАБЕСК»-Р КЪОФЭ

Налшык Сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ творчествэмкIэ я унэм щекIуэкIащ иджы­рей къафэхэмкIэ «Арабеск» сабий ансамблым и пшыхь.