Зэадэзэпхъум я утыку

Къэбэрдей-Балъкъэрым     и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ къы­зэIуаха «Сквер 100-летия» зыгъэпсэхупIэм хыхьэу яухуа гъуазджэ галереем щагъэлъагъуэ сурэтыщI зэ­адэзэпхъухэу Турай Рустамрэ Атэлыкъ Мариамрэ я лэ­жьыгъэхэр. 

КъБР-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Къа­ныкъуэ Жаннэ гъэлъэ­гъуэныгъэр къыщызэIуихым и псалъэм къыхигъэщащ ­ху­дожник Турай Рустам зэ­фIэкIрэ щIэныгъэрэ зэрыбгъэдэлъыр, и адэм и гъусэу утыку къихьа Мариам дежкIэ ар зэрыфIыгъуэшхуэр. 
Зэадэзэпхъум я сурэт щхъуэ­кIэплъыкIэхэр сыт хуэ­дэ ­ныбжьым итхэми - балигъхэми сабийхэми - яхуэгъэзащ. А лэжьыгъэхэр узыгъэгу­п­­сысэщ, щIэм утезыгъэгуш­хуэщ. Сурэтхэм къыщы­гъэ-­лъэгъуащ жьымрэ щIэмрэ я зэпыщIэныгъэр. Зи гъуазджэ, дуней еплъыкIэ зиIэж зэадэ­зэпхъур зэрызэчэнджэщым гу лъыботэ, щIэ куэдым зэ­рызрапщытым зарегъэужь.
УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, Ленинград сурэт щIынымкIэ, скульптурэмрэ архитектурэмкIэ и институт Репиным и цIэр зе­зыхьэр къэзыуха Турай Рус­тамрэ художник щIалэ, ­КъБКъУ-м ДизайнымкIэ и кол­леджымрэ КъБКъУ-м жур­налистикэмкIэ и факультетымрэ къэзыуха Атэлыкъ Мариамрэ гъуазджэмкIэ щIэ­ныгъэфI зэраIэм и фIыгъэ-кIэ я лэжьыгъэм къы­щIэуп­щIэм хохъуэ. Турайм и лэ-жьыгъэхэр щигъэлъэгъуащ Третьяковскэ галереем, Москва Художникхэм я унэ нэ­хъыщ­хьэм. И IэдакъэщIэкI-хэм щыщ Урысейм, нэгъуэщI щIы­­налъэхэм (Таджикиста­ным, Германием, Америкэм и Штат Зэгуэтхэм, Япо­нием) я музейхэмрэ галерее щхьэ­хуэхэмрэ щахъумэ. 
Турай Рустам фIыщIэ хуи­щIащ гъэлъэгъуэныгъэр ­къы­зэзыгъэпэщахэмрэ абы зы­кърезыгъэхьэлIахэмрэ. 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Сурэтыр  
Къарей  Элинэ трихащ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.02.2024 - 09:03

ЕДЖАКIУЭХЭМ ЯIУЩIАЩ

Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэ Щэнхабзэ фондым пшыхь гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ «Тхылъ еджэ Налшык» пэхуэщIэм хыхьэу.

22.02.2024 - 09:03

ГЪУЭГУФIХЭМ КЪАХОХЪУЭ

Шэджэм щIыналъэм хыхьэ Шэджэм ЕтIуанэ къуажэмрэ «Шэджэм цIыкIу» хьэблэмрэ я зэхуакум дэлъ, километри 3,5-рэ зи кIыхьагъ автомобиль гъуэгур иджырей мардэм къитIасэу зэрагъэпэщыжынущ.

22.02.2024 - 09:02

ГЪУЭГУХЭМ АВТОБУСЫЩIЭХЭР ТОУВЭ

Ди республикэм и къалащхьэм и гъуэгухэм цIыхухэр къыщрашэкIыну трагъэувэнущ «CITYMAX 9», «Вектор NEXT 8.8» автобусыщIэу 44-рэ.

21.02.2024 - 17:03

ПОЩТ ТХЬЭРЫКЪУЭ ХАХУЭХЭР

Тхьэрыкъуэ пощтыр цIыхухэм хъыбар зэрызэIэпахыу щыта пасэрей дыдэ Iэмалщ. Ар Пасэрей Мысырым къыщагъэсэбэпырт Нил къыщиуахэм деж цIыхухэм хъыбар ирагъэщIэн щхьэкIэ.

21.02.2024 - 15:02

ЩIЫМ И БЗЭ ЛЪАХЭБЗЭ

«ЩIыпIэцIэхэр фэеплъщ ахэр къыщызэтена щIыналъэхэр зи хэщIапIэу щыта лъэпкъхэм я дежкIэ», - щитхыгъащ географие щIэныгъэхэм я доктор Мурзаев Эдуард «Географие в названиях» и тхылъ купщIафIэм и напэ