КЪЫРАЛНЫ БИРИНЧИЛИГИНЕ КЪАТЫШЫРЫКЪДЫЛА

 Каспийскде грек-рим тутушуудан СКФО-ну чемпионаты бардырылгъанды, анга округну битеу регионларындан 130-гъа жууукъ гёжеф къатышхандыла.

Эсеплеге кёре, республикабызны спортчулары тёрт майдал къытхандыла. Кесини ауурлугъунда эм кючлю Амир Кипов (87 кг.) болгъанды. Кюмюш майдалланы Казбек Килов (82 кг.) бла Темирчиланы Тамерлан (63 кг.) алгъандыла, Астемир Хупов (60 кг.) ючюнчю жерге чыкъгъанды. Финалистле энди Россейни чемпионатында тутушурукъдула.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.