ХОРЛАГЪАНЛАГЪА – ГРАМОТАЛА БЛА МАЙДАЛА

«Къызыл Гедуко» ат спорт арада, Сергей Аникеевни хурметине аталып, квалификация чариш болгъанды. Анга бизни республикадан, Къарачай-Черкесден, Адыгеядан, Дагъыстандан, Москвадан эм Москва областьдан, дагъыда талай жерден 72 спортчу атлары бла къатышхандыла.

Къабарты-Малкъарны келечилеринден саугъа жерлеге 100 километрге чабыуда – Замир Зухов, ючюнчюге – Садим Жамбеев чыкъгъандыла. 80 километрде Алимбек Кунашев экинчи болгъанды. 40 километрде уа къызла къууандыргъандыла: «алтынны» - Абдуллаланы Салиха, «кюмюшню» уа Елизавета Гусак алгъандыла. Ала барысы да грамотала, кубокла эм майдалла бла саугъаланнгандыла.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.