ТАМАТА ТЁЛЮНЮ КУЛЬТУРА, ЖАМАУАТ ЖАШАУГЪА СИНГДИРИР МУРАТ БЛА

«Единая Россияны» «Тамата тёлю» партия проекти жашауда бардырылгъанлы он жыл толгъанына аталып, Нальчикде Культура айнытыу арада къууанчлы жыйылыу болгъанды. Аны ачардан алгъа партия проектни магъанасыны, аны чеклеринде тамамланнган жумушланы юслеринден къысха билдириу этилгенди.   

 Партияны регион бёлюмю Урунуу эм социал къоруулау министерство бла бирге абаданлагъа социал себепликни мадарларын толтурадыла. Энчи эс тамата тёлюню келечилерин жамауат, культура жашаугъа сингдириуге бурулады. Ол мурат бла регион бёлюмню толтуруу комитети тюбешиуле, ушакъла, солуу ингирле, концертле, тюрлю-тюрлю конкурсла, кёрмючле къурайды. Ала бла бирге приёмла бардырылып, жарсыуланы юслеринден билдирир онг да барды.

Проектни чеклеринде «Кюмюш волонтёрла» эм саулукълу жашауну ниетлерин жайыу бла кюрешген «Анна валеология клуб» жамауат организация бла байламлыкъла къуралгъандыла. Къысха айтханда, тамата тёлюге болушлукъгъа бурулгъан жумушла партияны халкъ программасына киреди, деп билдиргендиле бизге KABARDIN-BALKAR.ER.RU. сайтдан.

- Бу артыкъда керекли проектни жашауда бардыргъанда тирилик, ачыкълыкъ ючюн жюрегимден ыразылыкъны айтыргъа сюеме. Битеу бу жылланы ичинде башламчылыкъланы сиз, тамата тёлю, этгенигиз а бютюнда магъаналыды, - дегенди жыйылыуда КъМР-ни Башчысыны кенгешчиси, «Тамата тёлю» проектни регион бёлюмюн жашауда бардырыугъа жууаплы Тюбейланы Альберт.

Партия проектни тамамлауда артыкъда тири «кюмюш волонтёрла» «Единая Россияны» регион бёлюмюню Ыразылыгъы бла саугъаланнгандыла. «Анна валеология клуб» жамауат организацияны келечилери уа къууанчлы жыйылыугъа келгенлеге концерт кёргюзтгендиле.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.02.2024 - 15:02

Эм кючлюле тохташдырылгъандыла

Билдиргенибизча, Нальчикде РФ-ни МЧС-ини «Автомобиль транспортда аварияланы кетериу жаны бла бек иги къутхарыучу къауум -2024» деген битеуроссей эришиуню регион кезиую бардырылгъанды.

22.02.2024 - 12:25

ЧЕГЕМ АУУЗНУ БУРУННГУ ЭЛЛЕРИ

Чегем ауузунда кёчгюнчюлюкге дери аслам эл бар эди. Аланы хар бирини да кесини энчи тарыхы, аты да болгъанды.

22.02.2024 - 09:03

АШЫБЫЗГЪА КЁРЕ-САУЛУГЪУБУЗ ДА

Геронтодиетология  ашны тюз хайырланыуну болушлугъу бла къартайыуну  артхаракъ созуу бла кюрешген илмуду. Ол азыкъны аяулу эмда  аз-аздан  тап файдаланыугъа тынгылы эс бурууну белгилейди.

22.02.2024 - 09:03

ТЕРЕК БАХЧАЛАГЪА-КЪАТЫ КОНТРОЛЬ

Бюгюнлюкде Россей Федерацияда кесибизде терек бахчачылыкъны айнытыу, аны производство онгларын кючлендириу мадарла этиледиле. Къыралда шёндю жюзге жууукъ питомник ишлейди.

21.02.2024 - 16:41

«МАЛКЪАР ЭСИМЕ КЪАЛАЙ КЕЛИП КЪАЛГЪАНЫН БИРДЕ АНГЫЛАЯЛМАЙ ОКЪУНА КЪАЛАМА»

Алгъаракълада белгилегенибизча, фахмулу жашыбыз, композитор Малкъондуланы Ахматха «Россей Федерацияны Композиторларыны союзуну келечиси» деген ат берилгенди, ол  музыкачыланы халкъла аралы гильдияс