ТАМАТА ТЁЛЮНЮ КУЛЬТУРА, ЖАМАУАТ ЖАШАУГЪА СИНГДИРИР МУРАТ БЛА

«Единая Россияны» «Тамата тёлю» партия проекти жашауда бардырылгъанлы он жыл толгъанына аталып, Нальчикде Культура айнытыу арада къууанчлы жыйылыу болгъанды. Аны ачардан алгъа партия проектни магъанасыны, аны чеклеринде тамамланнган жумушланы юслеринден къысха билдириу этилгенди.   

 Партияны регион бёлюмю Урунуу эм социал къоруулау министерство бла бирге абаданлагъа социал себепликни мадарларын толтурадыла. Энчи эс тамата тёлюню келечилерин жамауат, культура жашаугъа сингдириуге бурулады. Ол мурат бла регион бёлюмню толтуруу комитети тюбешиуле, ушакъла, солуу ингирле, концертле, тюрлю-тюрлю конкурсла, кёрмючле къурайды. Ала бла бирге приёмла бардырылып, жарсыуланы юслеринден билдирир онг да барды.

Проектни чеклеринде «Кюмюш волонтёрла» эм саулукълу жашауну ниетлерин жайыу бла кюрешген «Анна валеология клуб» жамауат организация бла байламлыкъла къуралгъандыла. Къысха айтханда, тамата тёлюге болушлукъгъа бурулгъан жумушла партияны халкъ программасына киреди, деп билдиргендиле бизге KABARDIN-BALKAR.ER.RU. сайтдан.

- Бу артыкъда керекли проектни жашауда бардыргъанда тирилик, ачыкълыкъ ючюн жюрегимден ыразылыкъны айтыргъа сюеме. Битеу бу жылланы ичинде башламчылыкъланы сиз, тамата тёлю, этгенигиз а бютюнда магъаналыды, - дегенди жыйылыуда КъМР-ни Башчысыны кенгешчиси, «Тамата тёлю» проектни регион бёлюмюн жашауда бардырыугъа жууаплы Тюбейланы Альберт.

Партия проектни тамамлауда артыкъда тири «кюмюш волонтёрла» «Единая Россияны» регион бёлюмюню Ыразылыгъы бла саугъаланнгандыла. «Анна валеология клуб» жамауат организацияны келечилери уа къууанчлы жыйылыугъа келгенлеге концерт кёргюзтгендиле.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд

24.06.2024 - 15:43

ЖАШ КАРАТЕЧИЛЕГЕ – АХШЫ СЫНАМ

Аскер искусстволаны тёрели битеуроссей эм жаш тёлю «Альборц» лагерьни чегинде Минги тауда эришиу бардырылгъанды, анга Шимал Кавказ эм Ара федерал округладан спортчула къатышхандыла.

24.06.2024 - 15:43

МАМЫРЛЫКЪ ЮЧЮН ЖАНЛАРЫН БЕРГЕНЛЕНИ ХУРМЕТИНЕ ЖАУ ЧЫРАКЪЛА ЖАНДЫРГЪАНДЫЛА

Росгвардияны КьМР-де Управлениясыны келечилери «Свеча памяти» эсде тутуу жумушлагъа къатышхандыла.

24.06.2024 - 15:42

ТАУУКЪ ЭТДЕН КЪЫЙМАЛА, ДЕЛИКАТЕСЛЕ

Ишин Урван районда бардыргъан «Къабарты-Малкъарны юй къанатлыла бакъгъан фабрикасы» ООО продукцияны жангы тюрлюлерин чыгъарып башлагъанды, деп билдиргендиле республиканы Эл мюлк министерствосундан.

23.06.2024 - 10:01

БАБАЛАНЫ КЪУУАНЧНЫ ХУРМЕТИНЕ – БИТЕУРОССЕЙ ЭРИШИУ

СССР-ни спортуну устасы Бабаланы Къууанчны хурметине  тюнене Нальчикде «Гладиатор» спорт арада дзюдодан 18 жыллары толмагъан жашланы бла къызланы араларында битеуроссей эришиуню ачылыуу болгъанды.