БЕЛГИЛИ ЖЕРЛЕШИБИЗ БЛА ТЮБЕШГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Къырал Думаны депутаты, «Единая Россия» фракцияны башчысыны орунбасары Адальби Шхагошев студентле бла тюбешгенди. Аны право, экономики эм финансла институт бла жаш тёлю политика эм юйретиу ишни бардырыу управление къурагъандыла.  

Болжаллы халда университетни ректоруну къуллугъун толтургъан Мурат Гукепшоков заман табып келгени ючюн вузну атындан къонакъгъа ыразылыгъын билдиргенди. 

- Бизни жерлешибиз, университетни выпускниги быллай уллу къырал къуллукъда ишлегени бла бек ётемленебиз. Эсге сала айтсакъ, былтыр вуз токъсанжыллыгъын белгилегенди. Бюгюнлюкде мында жыйырма мингден артыкъ студент окъуйду, преподавательлени саны да юч мингден атлайды.  Учрежденияны баш борчу билим бериуде, илмуда да алчы болургъады. Аны бла бирге, не заманда жаш тёлюню патриот сезимде юйретиуге, Ата журтларын сюйдюрюуге аслам эс бурулады.  Ол себепден Адальби Люлевичча къырал жанлы инсанла, чынтты патриотла бла тюбешиуле бизге бютюн магъаналыдыла, - дегенди Мурат Гукепшоков.

Ызы бла ол къонакъгъа университетни токъсанжыллыгъына аталгъан «90 лет КБГУ: люди и события» эм «Бессмертный полк КБГУ» китапланы да саугъалагъанды. 

Адальби Шхагошев да чакъыргъанлары ючюн ыразылыгъын билдиргенди эм не заманда да бери сюйюп келиучюсюн айтханды.

Ол жаш адамлагъа бюгюнлюкде жангылыкълагъа энчи кёзден - «фильтрация» халда къараргъа кереклисин да билдиргенди. Ол себепден эсепле чыгъарырдан алгъа бир жанына тынгылап къоймай, башхалагъа да къулакъ салыргъа кереклисин эсгертгенди. 

Соруулагъа жууап бере, ол бусагъатда геополитика жаны бла эки магъаналы соруу кесине эс бурдургъанлай тургъанын ачыкълагъанды: Жууукъ Восток – израиль-палестина къаугъа эм энчи аскер операция. Биринчиси уллу урушха айланырына къоркъуу салгъанын да букъдурмагъанды.

- Сектора Газада болум тюрленмесе, анга онла бла къыралла къатышырыкъдыла. Къысха заманда аслам сабий, къарт да ёлгени уа аны кюйсюзлюгюн кёргюзтеди.

 Украинаны юсюнден айтханда, бюгюнлюкде Россей Федерация тюзлюкню къайтарыргъа, инсанларыны къоркъуусузлугъун жалчытыргъа итинеди. НАТО блок чегибизге иги да жууукълашханды. Болсада аны къужур умуту толлукъ тюйюлдю. Россей къайсы бир жаугъа да къажау тураллыкъ кючлю къыралды. Бизни баш борчубуз къоркъуусузлукъ сакъланырча эм экономика да айнырча этергеди. Аны ючюн бирликни, ахшы адет-тёрелени сакълай билирге керекди.

Ызы бла къонакъ студентлени эм мында ишлегенлени да сорууларына жууаплагъанды. Ала кёп тюрлю темалагъа соруула бергендиле. Сёз ючюн, онбеш жылдан республикада къаллай тюрлениуле боллукъларыны, коррупциягъа къажау турууну, жаш специалистлени иш бла жалчытыуну, депутатны ишини юсюнден эм башхала.

Политик республика болгъан амалларын толу хайырланса, онбеш жылдан жыйырма алчы регионну санына кирлигин билдиргенди. Коррупцияны юсюнден айтханда уа, аны къурутур ючюн дайым уллу иш бардырылгъанын эсге салгъанды.

Жаш адамланы иш бла жалчытырча да Къырал Думада целевой халда кирип окъурча программагъа къарала турады. Ол айтханыча, бу шарт жаш адамгъа усталыгъын алгъадан иги ойлап сайларына болушурукъду.

Курданланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.02.2024 - 15:02

Эм кючлюле тохташдырылгъандыла

Билдиргенибизча, Нальчикде РФ-ни МЧС-ини «Автомобиль транспортда аварияланы кетериу жаны бла бек иги къутхарыучу къауум -2024» деген битеуроссей эришиуню регион кезиую бардырылгъанды.

22.02.2024 - 12:25

ЧЕГЕМ АУУЗНУ БУРУННГУ ЭЛЛЕРИ

Чегем ауузунда кёчгюнчюлюкге дери аслам эл бар эди. Аланы хар бирини да кесини энчи тарыхы, аты да болгъанды.

22.02.2024 - 09:03

АШЫБЫЗГЪА КЁРЕ-САУЛУГЪУБУЗ ДА

Геронтодиетология  ашны тюз хайырланыуну болушлугъу бла къартайыуну  артхаракъ созуу бла кюрешген илмуду. Ол азыкъны аяулу эмда  аз-аздан  тап файдаланыугъа тынгылы эс бурууну белгилейди.

22.02.2024 - 09:03

ТЕРЕК БАХЧАЛАГЪА-КЪАТЫ КОНТРОЛЬ

Бюгюнлюкде Россей Федерацияда кесибизде терек бахчачылыкъны айнытыу, аны производство онгларын кючлендириу мадарла этиледиле. Къыралда шёндю жюзге жууукъ питомник ишлейди.

21.02.2024 - 16:41

«МАЛКЪАР ЭСИМЕ КЪАЛАЙ КЕЛИП КЪАЛГЪАНЫН БИРДЕ АНГЫЛАЯЛМАЙ ОКЪУНА КЪАЛАМА»

Алгъаракълада белгилегенибизча, фахмулу жашыбыз, композитор Малкъондуланы Ахматха «Россей Федерацияны Композиторларыны союзуну келечиси» деген ат берилгенди, ол  музыкачыланы халкъла аралы гильдияс