ДОКУМЕНТЛЕНИ МФЦ-ДА АЛЫРГЪА БОЛЛУКЪДУ

Къырал эмда муниципал жумушланы бирикген порталында («Госуслуги») кёп тюрлю документни электрон тюрлюсюн алыргъа боллукъду: справкала, шагъатлыкъ къагъытла, выпискала… Бу амал женгилди, адамлагъа тапды, къырал учреждениялагъа барып айланмазгъа да керек тюйюлдю. Алай документни цифралы халда алып, ызы бла къагъытха чыгъарсанг, аны юридический жаны бла кючю болмайды – ол жаланда электрон тюрлюсюнде болады. Башха амал а бармыды? Аны юсюнден КъМР-де МФЦ-да айтхандыла.

«Госуслуги» порталда электрон документни къагъытха чыгъарып, аны юридический кючю болурун сюе эсегиз, МФЦ-гъа барыргъа керексиз. Аны специалистлери документни басмалап, юсюне да мухур салып берликдиле. Аны ючюн  тёлерге керекмейди.

Документни къагъыт копиясын алыргъа сюе эсегиз, «Госуслуги» порталда «Заявления» бёлюмге киригиз. Анда керек (pdf форматда) документни сайлап, къатында «МФЦ-да къагъыт копиясы» дегеннге белги салыгъыз. Ызы бла заявленияны номерин жазып алыгъыз да МФЦ-гъа атланыгъыз. Ары келгенден сора, специалистге ол номерни айтыргъа эмда ким болгъаныгъызгъа шагъатлыкъ  къагъытны кёргюзтюрге керексиз. Сизни ючюн ары башха адам барлыкъ эсе, андан доверенность излерикдиле. Хар не да тап болса, документни къагъытха чыгъарып, мухур да салып, къолугъузгъа тутдурлукъдула.

Бу амал бла  быллай документлени алыргъа боллукъду:

- Жеринден тепдирилмеген мюлкню бирикген тизмесинден информацияны;

- Сюд этилгеннге, уголовный жууапха тартылгъаннга эмда андан къутулгъаннга (аллай затла болгъан, болмагъан эселе да) шагъатлыкъ этген справканы;

- Наркотикле хайырланнган ючюн административ жууапха тартылгъанны юсюнден (ол болгъан, болмагъан иш эсе да) справканы;

- Урунууну юсюнден справканы;

- Страхованиясы этилген инсанны энчи лицевой счётундан информацияны;

- Пенсияны эмда башха социал тёлеулени ёлчемлерини юсюнден справканы;

- Социал жумушла алыргъа тийишли болгъаныгъызгъа шагъатлыкъ этген справканы;

- Социал фонддан берилген тёлеулени юсюнден справканы;

- Тургъан жеригизде эсепге тургъаныгъызны юсюнден свидетельствону;

- Онтёрт жылы толмагъан сабийни аллай свидетельствосун.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 16:09

АРА МЕЖГИТ – АРИУ ЖЕРЛЕРИБИЗДЕН БИРИ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.

17.04.2024 - 09:04

БИРИНЧИ ПОЛИКЛИНИКА ЖЫЛНЫ ЭКИНЧИ ЖАРЫМЫНДА ХАЙЫРЛАНЫРГЪА БЕРИЛЛИКДИ

«Нальчикни шахар поликлиникасында къурулуш ишле къыстау бардырыла турадыла, аны быйлгъы жылны экинчи жарымында хайырланыргъа берир мурат барды.

17.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 09:02

АНА ТИЛНИ АЙНЫТЫУ АМАЛЛАНЫ СЮЗГЕНДИЛЕ

Мечиланы Кязим атлы фондда бу кюнледе малкъар тилден  бла адабиятдан окъутхан устазлагъа «Жулдузлагъа узатылып, жердеги  гюллени унутма» деген дерс болгъанды.

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.