ЮЧ ЖАШ – ЮЧ ЖОЛ

Хамит бла Айшат юйюр къурагъанларында, таматаладан бири: «Туугъанла да жаш болсунла, элибизге да баш болсунла!»- деп, алгъыш этген эди. Биринчи жашлары  Аслан болду, экинчилери - Осман, ючюнчюлери – Хасан.

Асланны школда окъуна жыргъа усталыгъы ачыкъланады. Вокал кружокга да жюрюй эди. Сора аттестатны алгъанлай, Культураны колледжине барыргъа умут этеди. Къоншулары Фая: «Ажашханмы этгенсе? Ол айтханынг неди сени? Жырчы къайда не сом ишлерикди? Атынг да халкъда «жырчы Аслан» деп жюрюрюкдю…къой – къой. Андан эсе врач бол, неда экономист», - деди. Алай  атасы Хамит: «Жюрегинг къайры тарта эсе да, ол жолну сайла», - деди. Аслан колледжден сора Санкт – Петербургда консерваторияны да бошап, анда ишлерге къалды. Жайда уа тау элледе аппала бла тюбешип, эрттегили жырланы жыя эди.

Хамит да атасындан эшитген жырларын айтды. «Аслан, сен жаланда бир халкъ жырны окъуна сакълаялсанг, ол бек игиди. Къолунгдан келгенни аяма. Ёмюрледен бери жырланнган жырларыбызны желмаууз заман жутуп барады. Суу юзмезде тас болгъанлай, ызсыз къуруй турадыла. Анга жюрегим бек къыйналады. Мени атам тойлада алай жырлаучу эди!»- деди Хамит.  Анасы Айшат да, кеси къобузчу болгъаны ючюн, къууана эди  жашыны ишине.  Фая уа: « Мени жашым а ахча ишлейди, сизни Аслан эски жырланы жаза айланнгынчы!»- деди.

Осман а врачха окъуду. Сора элине келип, ишлеп башлады. Алгъын направление бла келип – кетип тургъан болмаса, эллилеге жарсыгъан, тынгылы специалист болмагъанды . Ол а больницагъа ремонт да этдирди, Нальчикде саулукъ сакълау министерствогъа  жюрюй кетип,мычымай жетген медицина болушлукъну машинасын  да алды. Алгъын эл больницада багъылыргъа къоркъгъанла энди ары ышанып бара эдиле. Алай Османны да иш хакъы бийик тюйюл эди. Фая бир кюн келип: «Мени экинчи жашым да сатыу –алыу бла кюрешип башлагъанды, ахча этеди. Сен а Осман, Асланнга ушаш, бай боллукъ тюйюлсе!»- деди.

Къарындашланы ючюнчюсю Хасан а архитектор болду. Нальчикде ишлегенликге,элине келип, халкъны жыйып: «Келигиз, элни бир халгъа – ызгъа жыйышдырайыкъ. Хар ким не зат сюйсе да, къалай сюйсе да ишлеп турургъа жарамайды. Элни кесини сыфаты болургъа керекди. Юлешиннген жерледе ишленирик юйлени проектлерин этерге хазырма. Хуналаны да бирча ишлейик. Бахчаларыбызгъа да къарайыкъ. Азмыды – кёпмюдю, болгъан жерибизни хайырланыргъа юйренейик», - деди. Сора эллиле тазаладыла орамланы, тюрлендирдиле хуналаны, юйлени тышларын да омакъ этерге кюрешдиле.

Юч жаш,юч къарындаш – юч энчи жол. Фаяны сабийлери уа ахча ишлейдиле, алай бай болгъанлыкъгъа, бетлери уа жарымайдыла. Ахчаны къолларына жыялгъанла бирде насыпларын ычхындырып къоядыла…

Байсыланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 09:04

БИРИНЧИ ПОЛИКЛИНИКА ЖЫЛНЫ ЭКИНЧИ ЖАРЫМЫНДА ХАЙЫРЛАНЫРГЪА БЕРИЛЛИКДИ

«Нальчикни шахар поликлиникасында къурулуш ишле къыстау бардырыла турадыла, аны быйлгъы жылны экинчи жарымында хайырланыргъа берир мурат барды.

17.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 09:02

АНА ТИЛНИ АЙНЫТЫУ АМАЛЛАНЫ СЮЗГЕНДИЛЕ

Мечиланы Кязим атлы фондда бу кюнледе малкъар тилден  бла адабиятдан окъутхан устазлагъа «Жулдузлагъа узатылып, жердеги  гюллени унутма» деген дерс болгъанды.

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.