УРЫС ЩЭНХАБЗЭМ ХАГЪЭГЪУАЗЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр сату-технологие колледжым щрагъэкIуэкIащ урыс щэнхабзэмрэ хабзэхэмрэ теухуа зэхыхьэ. Ар къызэрагъэпэщащ «Птица счастья» жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ «Вече» урыс лъэпкъ щэнхабзэ центрымрэ.
Урыс щэнхабзэм хухаха махуэм хэтащ студентхэр, егъэджакIуэхэр, абы и къызэгъэпэщакIуэхэр.
«Птица счастья» зэгухьэныгъэм и унафэщI Бойкэ Наталье жиIащ щIалэгъуалэр зэрыщагъэгъуэзар урыс лъэпкъ фэилъхьэгъуэхэм, ахэм тхыдэм щаIыгъ увыпIэм.
«Шэху уэздыгъэ» студием екIуалIэ Баший зэдэлъхузэшыпхъухэу Саидэ, Алия, Сулеймэн сымэ Пушкин Александр и усэхэм къеджащ. КъыкIэлъыкIуэу, ягъэлъэгъуащ «Лукоморье» тхыгъэм къытращIыкIа теплъэгъуэр, щIалэгъуалэр къэфащ.
- Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу лъэпкъхэм зым я хабзэмрэ тхыдэмрэ адрейхэм зыщагъэгъуэзэн хуейщ. Аращ сыхьэт зыбжанэ щIахухэтхар урыс щэнхабзэм, тхыдэм, фащэм, уэрэдхэмрэ къафэхэмрэ, - жиIащ Бойкэ Наталье. 
ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 09:01

ЩIЫХЬЫЦIЭ КЪЫХУАГЪЭФАЩЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ - Алание республикэхэм я цIыхубэ артист, «Адыгейм и ЩIыхь» медалыр зыхуагъэфэща уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Нэхущ Чэрим иджыблагъэ къра

17.04.2024 - 09:01

ДУНЕЙ ПСОМ ЩЫЦIЭРЫIУЭ АДЫГЭ БЗЫЛЪХУГЪЭМ ТЕУХУАУЭ

Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ дунейм щыцIэрыIуэ бзылъхугъэ Хьэгъундокъуэ Елмэсхъан теухуа «Черкешенка» тхылъыр.

17.04.2024 - 09:00

ВАГЪУИЩЫМ Я НЭХЪ ЦIЫКIУМ

Астрономхэм къызэрахутауэ, ди Дыгъэм хуэдгъэдэну нэхъ тпэгъунэгъуу уахэм зыщызыгъазэр вагъуищу зэхэт Альфа Центаврэ гуэрэным хыхьэ Проксимэ Центаврэщ.   

16.04.2024 - 12:35

ХЬЭЦIЫКIУ БАШИР И ЗЭФIЭКI

Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми къыщацIыху уэрэджыIакIуэ щIалэщ ХьэцIыкIу Башир.

16.04.2024 - 08:21

ЗЭНЫБЖЬЭГЪУГЪЭР ЯПЭ ИРАГЪЭЩУ

Налшык къалэм дэт «Каисса» шахмат центрым иджыблагъэ республикэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ. КъызэрыгуэкI шахмат джэгукIэмкIэ абы щызэпеуащ зауэ зэпэщIэувэныгъэхэм, дзэ Iуэху хэхахэм хэтахэр.