Мардалагъа жетерча

Быйыл Зольск районда «Къоркъуусуз эм тынгылы автомобиль жолла» миллет проектге кёре жыйырма километр чакълы бирде беш объектге тынгылы ремонт этилгенди. 
Ишлени кезиуюнде 2,8 километрде Светловодское элни ара орамы жангыртылгъанды. Андан сора да, республикалы бюджетни ырысхысына чыпынлы чыракъла орнатхандыла эм тротуарла салгъандыла. Дагъыда «Каменномостское – Хабаз» жолну да 11,5 километри мардалагъа келиширча болгъанды. Ол эки эл бла ётген эм мектепле, амбулаторияла, межгитле орналгъан социал магъаналы объектге саналады. Аны бла бирге Псынадахада юч километр тенгли жерде жолгъа къаралгъанды. 
Республикалы жол фондну ахчасына да Батех бла Залукодес элледе мектеп, сабий сад, ясли, ФАП дегенча социал магъаналы учрежденияла болгъан Колхозная эм Октябрьская орамлагъа тынгылы ремонт этилгенди. 
Келир жылда Зольск районда бир километрден артыкъда «Светловодское – Зольское», «Шордаково – 6-чы Золка» жолла жангыртылгъандыла. Дагъыда «Заюково – Туфкарьер – Дыгамухо» жолну да 1,3 километри тенгли бири жангы излемлеге келиширча боллукъду. Ала социал магъаны объектле орналгъан эллиле тири хайырланнган жолладыла.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.

18.04.2024 - 10:01

ЧАРИШЛЕ БИЙИК ДАРАЖАДА ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан эсгертгенлерича, биринчи майдан республикада чаришле башланадыла, ала оналты кюнню бардырыллыкъдыла.

18.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 16:09

АРА МЕЖГИТ – АРИУ ЖЕРЛЕРИБИЗДЕН БИРИ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.