УЛОУНУ МИЯЛАСЫН ЖУУУЧУ

Жыл сайын къыш жууукълашып башлагъанлай бла автомашиналары болгъанла, бютюнда эсли водительле, анга хазырланып башлаучудула. Ала техниканы чархларын алышындырыргъа керекдиле, башха затларына да эс бурургъа борчлудула. Дагъыда машинаны мияласын жуугъан сууну тёгюп, аны орунуна бузламаучу тюрлюсюн къуяргъа тийишлиди. Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда управлениясыны специалистлери аны къалай сайларгъа кереклисин, къайда алыргъа жарагъанын да ангылатхандыла.

Быллай сууланы сатыуда кёп тюрлюлери барды. Алай аланы хар бири да бирча тюйюлдюле. Багъаларыны юсюнден айтмай къойсакъ да, аланы сууукъгъа чыдамлыкълары эмда бегирег а адамны саулугъуна хаталыкълары башхады. Быллай сууланы спирт, бояу, жууучу эмда ариу ийис этдирген затла къошуп жарашдырадыла. Биринчисини хайыры бла ол бузламай турады. Аланы быллай тюрлюлерин къошуучудула: изопропил спирт, пропиленгликоль, этиленгликоль. Изопропил ацетоннга ушагъан бек ийисли затды, аны не бла къатышдырса да, сезилмей къалмайды. Алай адамны саулугъуна уа хаталы тюйюлдю.

Быллай суулагъа къошулуучу затланы бирин да ичерге жарамайды! Жарсыугъа, бир-бирле аланы метил спирт къатышдырып да этедиле. Ол а законсуз ишди. Алай метанол учуз тургъаны ючюн бирле андан да артха турмайдыла.

Метанол мияланы бузламазына себеплик этеди, алай адамгъа уа бек къоркъуулу уугъа саналады. Андан бир уртлам окъуна инсанны сокъур этерге боллукъду. Бу зат нервалагъа, ёпкелеге да хата салады. Къаннга не азы да тюшсе, адамны жашаууна къоркъуу салады. Бу зат бла ууланыу бираз эсиртгенча алай белгили болады. Ызы бла адамны кёлю аман этеди, башы ауруп башлайды, кёзлери уа амандан-аман кёрюп тебирейдиле. Артда уа териси кёксюлдюм болуп, солууу да тыйылып башлайды. Ууланыу теренине кетсе, адам тунчугъуп ёледи.

Бизни къыралда метил спиртни автомашиналагъа керекли затлада хайырланыугъа, ол къошулуп жарашдырылгъан затланы адамлагъа сатыугъа баш санитар врачны 2007 жылда 47-чи номерли буйругъу бла чек салыныпды, ол эсигизде болсун!

Мияла жууучу къыш сууну жол жанларында къолдан алмазгъа кюрешигиз. Дагъыда шешаны юсюндеги къагъытда не зат жазылгъанына эс буругъуз. Законда айтылгъандан чыкъмагъан предприятияла битеу информацияны ангылашыныулу болурча алай жазадыла. Этикеткада дагъыда суу къачан чыгъарылгъанын, аны къалай (къоркъуусузлу) хайырланыргъа кереклисин, къурамын, предприятияны атын эмда тургъан жерин басмалайдыла. Ишекли болсагъыз, сатыучугъа товаргъа сертификатны кёргюзт дегиз.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 16:09

АРА МЕЖГИТ – АРИУ ЖЕРЛЕРИБИЗДЕН БИРИ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.

17.04.2024 - 09:04

БИРИНЧИ ПОЛИКЛИНИКА ЖЫЛНЫ ЭКИНЧИ ЖАРЫМЫНДА ХАЙЫРЛАНЫРГЪА БЕРИЛЛИКДИ

«Нальчикни шахар поликлиникасында къурулуш ишле къыстау бардырыла турадыла, аны быйлгъы жылны экинчи жарымында хайырланыргъа берир мурат барды.

17.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 09:02

АНА ТИЛНИ АЙНЫТЫУ АМАЛЛАНЫ СЮЗГЕНДИЛЕ

Мечиланы Кязим атлы фондда бу кюнледе малкъар тилден  бла адабиятдан окъутхан устазлагъа «Жулдузлагъа узатылып, жердеги  гюллени унутма» деген дерс болгъанды.

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.