Iуащхьэмахуэ зыгъэпсэхупIэм лэжьэгъуэ пIалъэр щаублэ

ЩэкIуэгъуэм и 20-м Iуащ­хьэмахуэ зыгъэпсэхупIэм бгыщхьэм лъэрыжэкIэ къе­жэ­хыныр къы­щызэIуахащ. Кавказ.РФ Iуэ­хущIапIэм и унафэщIхэм я гъусэу, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек абы зы­хуэ­зы­гъэ­хьэзыра зы­гъэп­сэ­ху­пIэм и турист ухуэ­ныгъэхэм я Iуэху зыIутым зыщигъэ­гъуэ­защ. 

Дунейр уэфI хъумэ, къытпэщылъ тхьэмахуэм, щэкIуэгъуэм и 21-м, метр 3455 - 3847-кIэ хым щхьэщыт «Мир-Гарабаши» кIапсэ гъуэгум и ещанэ къудамэм лэжьэн щIидзэнущ. 
Мурад зэращIэм тету, кIап­сэ гъуэгухэм я станцхэм гъэ­лъэгъуапIэрэ сурэт зытрегъэхыпIэрэ иIэнущ. 
Мыгувэу къызэIуахынущ автотранспорт 800-м нэс зэ­ры­хуэну гъэувыпIэр. Азау псы­хъуэм кIуэну автобусхэр гъуэгум трагъэувэнущ. 
 КъежэхыпIэ лъагъуэу километр 17-м нэс щызэрагъэпэщащ Iуащхьэмахуэ. Ахэр дунейм и щытыкIэм елъытауэ ягъэлэжьэнущ. Сабийхэм папщIэ лъэрыжэ гъуэгущIэхэри ящI, бугель IэмалкIэ удэзышей Iэмэпсымэ хэту. 
2024 гъэм иджыри кIапсэ гъуэгуитIрэ лъэрыжэкIэ къы­щыбжыхь хъуну, километрих зи кIыхьагъ лъагъуэрэ яутIып­щынущ. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 12:25

ЖЫДЖЭРУ ЗЫЗЫУЖЬ IЭНАТIЭ

2024 гъэм и япэ мазищым къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщызыплъыхьыну къэкIуа туристхэм я бжыгъэр мин 398-рэ хъуащ икIи ар процент 24,8-кIэ нэхъыбэщ къапщытэж лъэхъэнэм ирихьэлIэу нэгъабэ щыIа бж

18.04.2024 - 10:01

УРЫСЕЙМРЭ ИСЛЪАМ ДУНЕЙМРЭ

УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ «Урысеймрэ ислъам дунеймрэ: KazanForum» дунейпсо экономикэ зэхуэсым и къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэр.

18.04.2024 - 09:03

КЪАПЭЛЪЭЩЫН КЪАХЭКIАКЪЫМ

Урысейм иджырей пятиборьемкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Киров къалэм щекIуэкIащ.

18.04.2024 - 09:03

МЕДАЛИБЛЫМ ЩЫЩУ ЩЫР ДЫЩЭУ

Бокс

17.04.2024 - 16:08

СПОРТСМЕНХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

Мэлыжьыхьым и 5 - 9-хэм Анапэ къалэм щекIуэкIащ Урысей МВД-м IэпщэрыбанэмкIэ и чемпионат. Абы япэ увыпIэр къыщихьащ КъБР-м щыIэ МВД-м и гупым.