БЛЭ­КIАМРЭ КЪЭКIУЭНУМРЭ ЗЭПЫ­ЗЫ­ЩIЭ ЛЪЭМЫЖ

КъБР-м и Лъэпкъ музейм щагъэлъагъуэ «Карусель» выставкэм фыщеплъыну Iэмал щыIэщ сурэтыщI Нестеренкэ Эдит и лэжьыгъэ гъэщIэгъуэнхэм.

Мыр Эдит и ещанэ гъэлъэ­гъуэныгъэщ. СурэтыщIым и япэ выставкэр щекIуэкIащ иужьрей илъэсиплIым ар щыпсэу Москва къалэм. Фигу къэдгъэкIыжынщи, ди республикэм гъатхэм ­къы­щызэрагъэпэщауэ щытащ Эдит и лэжьыгъэхэр щызэхуэ­хьэса «Что ты чувствуешь?» выставкэр. Езым къызэрилъы­тэмкIэ, и сурэтхэр экспрессио­низм лIэужьыгъуэм пэгъунэгъущ.
Налшык и Сабий художест­веннэ школыр къэзыуха, зи IэщIагъэкIэ лингвист Эдит зэ­ры­жиIэмкIэ, и лэжьыгъэхэр зытриу­хуэр XIX лIэщIыгъуэм и цIыхухэрщ, абы хиубыда и Iыхьлыхэрщ. 
Гъэлъэгъуэныгъэм щызэхуэ­хьэ­сащ «Темный период», «Светлый период», «Карусель» зыфIища лэжьыгъэхэр. ЦIыхухэм я хьэл-щэнхэм, гъэм и зэманхэм хуэ­дэу, зэрызахъуэжыр, языныкъуэхэм дунейр уэтIпсытI, пша­гъуэ хъуми, дыгъэпс махуэхэр къызэры­кIэ­лъыкIуэр - аращ гупсысэу мы су­рэтхэм ящIэлъыр. «Карусель» Iыхьэм  хохьэ сабиигъуэмрэ сабийхэмрэ ятеухуа сурэт щхъуэ­кIэплъыкIэхэр. Абы щызэхуэхьэсащ езым и сабии­гъуэм, «дуней телъыджэм» ухэ­зышэ и гукъэ­кIыжхэмрэ хъуэпсапIэхэмрэ. Блэ­кIамрэ къэкIуэнумрэ зэпы­зы­щIэ лъэмыжщ а сурэтхэр. Балигъхэми сабийхэми яхуэгъэзащ Эдит и сурэтхэр. Абы и лэжьыгъэхэм дихьэххэр, ахэр зэ­хуэзыхьэсхэр мащIэкъым, аращ Москва и галерее нэхъ цIэрыIуэхэми щIрагъэблагъэр. 
Музейм и унафэщI Накуэ Феликс мы Iуэхум теухуауэ къы­щыпсалъэм къыхигъэщащ  лэ­жьыгъэхэр зэрыщIэщыгъуэр, Эдит зыми емыщхь, езым и хъэтI зэриIэжыр, и сурэтхэр ди музейм дяпэкIи щигъэлъэгъуэну зэригуа­пэр. 
Зэхыхьэм къыщыпсэлъащ су­рэтыщIхэу Ахъмэт Лиуанрэ Дзэгъэл Iэуесрэ. Гъэлъэгъуэныгъэр щэкIуэгъуэм и кIэ пщIондэ екIуэкIынущ.
ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Сурэтхэр 
Къарей Элинэ трихащ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 16:08

СПОРТСМЕНХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

Мэлыжьыхьым и 5 - 9-хэм Анапэ къалэм щекIуэкIащ Урысей МВД-м IэпщэрыбанэмкIэ и чемпионат. Абы япэ увыпIэр къыщихьащ КъБР-м щыIэ МВД-м и гупым. 

17.04.2024 - 16:05

ДУНЕЙПСО ЩIЭИНЫМ И МАХУЭ

«Тхыдэ мыхьэнэ зиIэ щIыпIэхэр дывгъэхъумэ» къыхуеджэныгъэм щIэту а махуэр гъэ къэс гъэлъэпIэным теухуа унафэр 1982 гъэм ЮНЕСКО зэгухьэныгъэм Фэеплъхэмрэ щIыпIэ хьэлэмэтхэмрэ хъумэнымкIэ и дунейпсо

17.04.2024 - 09:01

ЩIЫХЬЫЦIЭ КЪЫХУАГЪЭФАЩЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ - Алание республикэхэм я цIыхубэ артист, «Адыгейм и ЩIыхь» медалыр зыхуагъэфэща уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Нэхущ Чэрим иджыблагъэ къра

17.04.2024 - 09:01

ДУНЕЙ ПСОМ ЩЫЦIЭРЫIУЭ АДЫГЭ БЗЫЛЪХУГЪЭМ ТЕУХУАУЭ

Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ дунейм щыцIэрыIуэ бзылъхугъэ Хьэгъундокъуэ Елмэсхъан теухуа «Черкешенка» тхылъыр.

17.04.2024 - 09:00

ВАГЪУИЩЫМ Я НЭХЪ ЦIЫКIУМ

Астрономхэм къызэрахутауэ, ди Дыгъэм хуэдгъэдэну нэхъ тпэгъунэгъуу уахэм зыщызыгъазэр вагъуищу зэхэт Альфа Центаврэ гуэрэным хыхьэ Проксимэ Центаврэщ.