Магъаналы сорууланы сюзгендиле, бир оноугъа келгендиле

Нальчикге Башкъортостан Республиканы М.Акмулла атлы педагогика къырал университетини келечилери келип турадыла. Ала шахарны эмда республиканы башха районларыны бла эллерини билим берген учрежденияларына барып, алада ишни барыу бла шагъырейленедиле, кеслерини профессионал усталыкъларындан бизни жерлешлерибизге юлюш этедиле.

Аланы къатышыулары бла  Нальчикде Сабий эмда жаш тёлюню чыгъармачылыкъ юйюнде  бардырылгъан сессияда уа илму-педагогика кадрланы бир билим бериу амалгъа кёчюрюуню юсюнден сёз баргъанды. Ары республиканы школларыны директорлары, аланы орунбасарлары, устазла да чакъырылгъандыла.
Жыйылыуну  КъМР-ни Жарыкъландырыу эмда илму министерствосу къурагъанды, спикерле уа Башкъортостанны къырал педагогика университетинде ишлеген преподавательледиле. Аны ачылыуунда сёлеше, КъМР-ни жарыкъландырыу эмда илму министри Анзор Езаов битеу къыралда да бирча билим бериу амалгъа кёчюу РФ-ни жарыкъландырыу эмда илму министри Сергей Кравцовну  башламчылыгъы бла кийирилгенин эсгертгенди. «Аны бла байламлы  сентябрь айда мен, орунбасарым да   Башкъортостан  Республикагъа барып, аны педагогика  университетинде ишлегенле бла тюбешгенбиз, талай  келишимге да къол салгъанбыз. Аланы чеклеринде бу кюнледе республикагъа  Башкъортостандан  кёп адам келгенди. Ала мында бир ненча кюн туруп ишлерикдиле. Биз  бир бирибиз бла бютюн  жууукъ шагъырейленирге, бир бирге алчы сынауларыбыздан юлюш этерге да онг табарыкъбыз»,- деп чертгенди.
Министр къонакълагъа заман табып келгенлери ючюн жюрек ыразылыгъын билдиргенди. М.Акмулла атлы къырал  университетни ректоруна, педагог коллективине да энчи ыспас этгенди.
Андан сора залда олтургъанланы аллында  Башкъортостанда къырал педагогика университетни  къошакъ билим бериу жаны бла институтуну директору, педагогика илмуланы кандидаты  Гузель Калимуллина  сёлешгенди. Ол башчылыкаъ этген институтну ишини юсюнден тынгылы айтханды эмда алада да, биздеча,  билим бериу системаны айнытыу эмда  ёсюп келген тёлюню бютюн акъыллы, билимли этиу  жаны бла кёп сейирлик проектлери болгъанларын да билдиргенди.
Ызы бла институтну директору Башкъортостан Республикада  профессионал  педагогла жетишмегенлери бла байламлы къаллай чырмаулагъа тюбегенлерини юсюнден юлгюле келтирип айтханды. 
Кенгешде  башхала да сёлешип, жангы амалны юсюнден кеслерини оюмларын айтхандыла.
Сессия эки кюнню баргъанды. Биринчи кюн юч майданда  башчылыкъ этген командалагъа эмда педагоглагъа мастер-классла къуралгъандыла, школгъа дери билим берген учреждениялада ишлеген юйретиучюле бла  ушакъла бардырылгъандыла, школчуланы ата-аналары бла практикалы тренингле ётгендиле.
Экинчи кюн  къонакъла Нальчикде, республиканы районларында, эллеринде  болгъан  мектеплени, школгъа дери билим берген учрежденияланы директорлары, устазлары, таматалары бла да тюбешгендиле, сынауларын айтхандыла, мында окъуу юйледе ишлегенлени  амалларына да эс бургъандыла.
Ахырында КъМР-ни жарыкъландырыу эм илму министри Анзор Езаов сёлешгенди. Республикагъа келген къонакъла  кёп школлада, сабий садлада болуп, болумну кеси кёзлери бла кёргенлерин эмда  алада билим бериу амалла тынгылы да, тап да къуралгъанларын чертгенлерин айтханды.  Къонакъла уа жууукъ заманда бизни студентлерибизни алада сакълагъанларын  билдиргендиле. 

Холаланы Марзият

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 09:04

БИРИНЧИ ПОЛИКЛИНИКА ЖЫЛНЫ ЭКИНЧИ ЖАРЫМЫНДА ХАЙЫРЛАНЫРГЪА БЕРИЛЛИКДИ

«Нальчикни шахар поликлиникасында къурулуш ишле къыстау бардырыла турадыла, аны быйлгъы жылны экинчи жарымында хайырланыргъа берир мурат барды.

17.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 09:02

АНА ТИЛНИ АЙНЫТЫУ АМАЛЛАНЫ СЮЗГЕНДИЛЕ

Мечиланы Кязим атлы фондда бу кюнледе малкъар тилден  бла адабиятдан окъутхан устазлагъа «Жулдузлагъа узатылып, жердеги  гюллени унутма» деген дерс болгъанды.

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.