«Урысейм и сабийхэр-2023»

КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэр зэрызэрагъэкIуэкIым кIэ­лъыплъы­нымкIэ и управленэм щызэхэтащ «Урысейм и сабийхэр-2023» Iуэхум и етIуанэ Iыхьэр республикэм щэкIуэ­гъуэм и 13 - 22-хэм зэрыщекIуэкIы­-нум щытепсэлъыхьа зэIущIэ. 

Iуэхумкiэ я мурадыр щIалэгъуалэр наркоманием демыгъэхьэхынырщ, ахэр наркотикхэкIхэмрэ акъылыр зыгъэутхъуэ пкъыгъуэхэмрэ игъэкIыным пыщIа щIэпхъаджагъэм хашэныр къэ­мыгъэхъунырщ, апхуэдэуи афиянхэкIхэр зэхьэлIэным кърикIуэм, ар щэным зыпызыщIэм жэуап зэрихьым жылагъуэр щыгъуазэ щIы­нырщ. 
Къызэрыхагъэщащи, Къэбэрдей-­Балъкъэрым и щIыналъэ псоми щрагъэкIуэкIынущ мы Iуэхухэр, балигъ ­мыхъуахэм гурагъэIуэнущ нарко­тик­хэкIыр зэхьэлIэным и зэра­ныгъэр. Апхуэдэуи ныбжьыщIэхэр куэду щы­зэхуэс щIыпIэхэр, псэупIэхэр,  нэгу­зегъэу­жьы­пIэхэмрэ сату щIапIэхэмрэ щIапщытыкIынущ, наркотик зэзы­хьэ­лIэ­хэр къыщIэгъэщыным хуэгъэзауэ. 
НаркотикхэкIхэмрэ акъылыр зы­гъэутхъуэ пкъыгъуэхэмрэ игъэкIыным пэщIэт лэжьыгъэм хэтынущ КъБР-м щыIэ МВД-м, Урысей ФСИН-м и Уп­равленэу КъБР-м щыIэм, КъБР-м ­Узыншагъэр хъумэнымкIэ, Егъэджэ­ныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ, ЩIалэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ, ЛэжьыгъэмкIэ, цIыхухэр лэжьапIэкIэ къызэгъэпэ­щынымкIэ, социальнэу хъумэнымкIэ, ЩэнхабзэмкIэ министерствэхэм я лIыкIуэхэр. 
БАХЪСЭН  Ланэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 12:25

ЖЫДЖЭРУ ЗЫЗЫУЖЬ IЭНАТIЭ

2024 гъэм и япэ мазищым къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщызыплъыхьыну къэкIуа туристхэм я бжыгъэр мин 398-рэ хъуащ икIи ар процент 24,8-кIэ нэхъыбэщ къапщытэж лъэхъэнэм ирихьэлIэу нэгъабэ щыIа бж

18.04.2024 - 10:01

УРЫСЕЙМРЭ ИСЛЪАМ ДУНЕЙМРЭ

УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ «Урысеймрэ ислъам дунеймрэ: KazanForum» дунейпсо экономикэ зэхуэсым и къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэр.

18.04.2024 - 09:03

КЪАПЭЛЪЭЩЫН КЪАХЭКIАКЪЫМ

Урысейм иджырей пятиборьемкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Киров къалэм щекIуэкIащ.

18.04.2024 - 09:03

МЕДАЛИБЛЫМ ЩЫЩУ ЩЫР ДЫЩЭУ

Бокс

17.04.2024 - 16:08

СПОРТСМЕНХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

Мэлыжьыхьым и 5 - 9-хэм Анапэ къалэм щекIуэкIащ Урысей МВД-м IэпщэрыбанэмкIэ и чемпионат. Абы япэ увыпIэр къыщихьащ КъБР-м щыIэ МВД-м и гупым.