ЖОЛЧУЛА КЪЫШХА САКЪДЫЛА

Шимал Кавказда жоллагъа къарагъан «Кавказ» управление къыш сууукълада къалай ишлеригин Къарачай-Черкесде юйретиуле барып туура этгенди. Аны эмда подряд организацияланы келечилери жолгъа чыгъып, аны къардан бла буздан техника бла къалай тазаларыкъларын, бузкъаудан болмазча не зат этериклерин да кёргюзтгендиле. Бу ишлеге къоншу республикада ГИБДД-ны, МЧС-ни келечилери да къатышхан эдиле.

«Биз бу юйретиулени хайырындан къышда ишибизни къалай бардырлыгъыбызны кесибиз да сынап кёрюрге, башхалагъа да кёргюзтюрге сюе эдик. Жолчуланы баш борчу неди – федерал трассалада къоркъуусузлукъну жалчытыу, автомашиналаны жюрюуюне чырмау болмазча этиу. Бегирек да Минги тау, Архыз, Домбай, Теберда таба элтген жоллада. Быллай кезиуледе уа хар ким да бир-бирни ангылап, бирлешип къармашыргъа керекди», - дегенди Управленияны башчысыны орунбасары Борис Воробьев.

Юйретиуде техниканы бир ненча тюрлюсюн хайырланнгандыла. Ол санда автогрейдер, жюклеучю машина, башхалары да болгъандыла.

Къышда трассалагъа 525 энчи машина чыгъарыкъды. Алтмыш чакълы базада юзмез бла туз къатышдан 200 тонна жыйгъандыла. Дагъыда жоллада 85 метеостанция орнатыллыкъды.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 09:04

БИРИНЧИ ПОЛИКЛИНИКА ЖЫЛНЫ ЭКИНЧИ ЖАРЫМЫНДА ХАЙЫРЛАНЫРГЪА БЕРИЛЛИКДИ

«Нальчикни шахар поликлиникасында къурулуш ишле къыстау бардырыла турадыла, аны быйлгъы жылны экинчи жарымында хайырланыргъа берир мурат барды.

17.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 09:02

АНА ТИЛНИ АЙНЫТЫУ АМАЛЛАНЫ СЮЗГЕНДИЛЕ

Мечиланы Кязим атлы фондда бу кюнледе малкъар тилден  бла адабиятдан окъутхан устазлагъа «Жулдузлагъа узатылып, жердеги  гюллени унутма» деген дерс болгъанды.

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.