ЛЪЭПКЪ ХАБЗЭХЭМРЭ ЩЭНХАБЗЭМРЭ ЗЫЩАГЪЭГЪУАЗЭ

ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу, щэкIуэгъуэм и 4-м, ВДНХ-м къыщызэIуаха «Урысей» гъэлъэгъуэныгъэм щагъэуващ Кавказ. РФ хъыбарегъащIэ плIанэпэр. 
Къэралым и щIыналъэ  псоми я зэфIэкI щагъэлъагъуэ ВДНХ-м   щагъэува Кавказ. РФ утыр бгы лыжэ зыгъэпсэхупIэ цIыкIущ, Iуащхьэмахуэ лъапэ кърипцIыхуну ящIауэ.   Абы хыхьэу кIапсэ гъуэгум урикIуэ, Iуащхьэмахуэ и щыгум удэкI, бгым тет LeapRus хьэщIэщым зыщыбгъэпсэху хъунущ. Зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм утым лекторий къыщызэIуахащ. Абы щIэныгъэ, зэфIэкI зиIэ цIыхухэр къыщыпсэлъащ,  IэщIагъэлIхэм щаIущIащ, мастер-классхэр щрагъэкIуэкIащ. ХьэщIэхэр хагъэгъуэзащ Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм я хабзэхэмрэ щэнхабзэмрэ. ВДНХ-м и ищхъэрэ куэбжэмкIэ щыIэ, къэралым и зыгъэпсэхупIэ нэхъыщхьэхэм я хэщIапIэ «Почувствуй Россию» утым деж щагъэуващ Кавказ. РФ стендыр. 
Выставкэм зрезыгъэхьэлIахэм фIэхъус ярихащ вице-премьер Чернышенкэ Дмитрий. Гъэлъэгъуэныгъэм зыщагъэгъуэзащ   вице-премьер Новак Александр, министрым и къуэдзэ Назаров Сергей, Кавказ. РФ IуэхущIапIэм и унафэщI Юмшанов Андрей сымэ. 
Юмшанов Андрей жиIащ бгым зэрызыщагъэпсэху щIыкIэр альпинизмыр къыщежьа Iуащхьэмахуэ лъапэр я щапхъэу къызэрагъэлъэгъуар, бгым иджыри дэмыкIа хьэщIэхэр а щIыналъэм щIымахуэм кIуэну нэхъри тригъэгушхуэну зэрыщыгугъыр.
ХьэщIэхэм «Iуащхьэмахуэ» зыгъэпсэхупIэр ягу дыхьащ. Кавказ Ищхъэрэм и зыгъэпсэхупIэхэм я щIэупщIэм нэхъри зэрыхэхъуар нэрылъагъущ. 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 16:08

СПОРТСМЕНХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

Мэлыжьыхьым и 5 - 9-хэм Анапэ къалэм щекIуэкIащ Урысей МВД-м IэпщэрыбанэмкIэ и чемпионат. Абы япэ увыпIэр къыщихьащ КъБР-м щыIэ МВД-м и гупым. 

17.04.2024 - 16:05

ДУНЕЙПСО ЩIЭИНЫМ И МАХУЭ

«Тхыдэ мыхьэнэ зиIэ щIыпIэхэр дывгъэхъумэ» къыхуеджэныгъэм щIэту а махуэр гъэ къэс гъэлъэпIэным теухуа унафэр 1982 гъэм ЮНЕСКО зэгухьэныгъэм Фэеплъхэмрэ щIыпIэ хьэлэмэтхэмрэ хъумэнымкIэ и дунейпсо

17.04.2024 - 09:01

ЩIЫХЬЫЦIЭ КЪЫХУАГЪЭФАЩЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ - Алание республикэхэм я цIыхубэ артист, «Адыгейм и ЩIыхь» медалыр зыхуагъэфэща уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Нэхущ Чэрим иджыблагъэ къра

17.04.2024 - 09:01

ДУНЕЙ ПСОМ ЩЫЦIЭРЫIУЭ АДЫГЭ БЗЫЛЪХУГЪЭМ ТЕУХУАУЭ

Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ дунейм щыцIэрыIуэ бзылъхугъэ Хьэгъундокъуэ Елмэсхъан теухуа «Черкешенка» тхылъыр.

17.04.2024 - 09:00

ВАГЪУИЩЫМ Я НЭХЪ ЦIЫКIУМ

Астрономхэм къызэрахутауэ, ди Дыгъэм хуэдгъэдэну нэхъ тпэгъунэгъуу уахэм зыщызыгъазэр вагъуищу зэхэт Альфа Центаврэ гуэрэным хыхьэ Проксимэ Центаврэщ.