ШЭДЖЭМ КЪАЛЭМ И ШКОЛЫЩIЭР

Ухуэныгъэ

Шэджэм къалэм щаухуэ школыщIэм и лъабжьэр ягъэтIылъакIэщ, щIыунэ къатри къаIэтащ.

Проектым къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, курыт еджапIэр ухуэныгъэ зыбжанэу зэхэтынущ. Абы хыхьэнущ Iуэхугъуэшхуэхэр щрагъэкIуэкI хабзэ пэшыр, шхапIэр, пщэфIапIэр, еджапIэ, компьютер классхэр, спорт залу тIу, футболым, волейболым, баскетболым папщIэ губгъуэхэр, нэгъуэщIхэри.

Лэжьыгъэхэр ирагъэкIуэкI «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ икIи ахэр зэфIагъэкIыну я мурадщ 2024 гъэм и кIэм ирихьэлIэу. Иджырей щапхъэхэм тету яухуэ школым еджакIуэ цIыкIухэм папщIэ тIысыпIэу 800 иIэнущ.

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.04.2024 - 09:09

IУАЩХЬЭМАХУЭ КУЭДЫМ Я ПЛЪАПIЭЩ

Мэлыжьыхьым и 12-м щегъэжьауэ Азау хуейм машинэ ирагъэхьэжынукъым. Абдеж щащIа гъэувыпIэр иджы дыдэ къызэIуахащ, машинэ 800 ихуэу.

24.04.2024 - 09:09

АЛБЭРДЫКЪУЭ IЭМИН

Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ дзюдомкIэ 27-нэ щIыналъэ зэхьэзэхуэ.

24.04.2024 - 09:08

ГЪУЭГУФIХЭР НЭХЪЫБЭ МЭХЪУ

Налшык къалэм и уэрамибл, псори зэхэту километри 8 я кIыгъагъыу, мы махуэхэм зэрагъэпэщыж.

23.04.2024 - 10:01

КОМПЬЮТЕР ЩIЭПХЪАДЖАЩIЭХЭМ ЩАХЪУМЭ

21-нэ лIэщIыгъуэм зыужьыныгъэщIэхэр къытхуихьащ, абы къыдэкIуэуи, псом хуэмыдэу ныбжьыщIэхэр зыщыхъумапхъэ Iуэхугъуэхэри ди гъащIэм къыхихьащ.

23.04.2024 - 09:03

ЕКIУУ ЗЫКЪЫЩАГЪЭЛЪАГЪУЭ

Орёл къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысейм каратэмкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.