ЩХЬЭЛЫКЪУЭДЭСХЭМ Я ЗЭФIЭКIХЭР ЯГЪЭЛЪАГЪУЭ

Бокс

Осетие Ищхъэрэ – Аланием и Киров куейм хыхьэ Карджин къуажэм иджыблагъэ щызэхэтащ щIыналъэхэм боксымкIэ я зэхьэзэхуэ зэIуха. Абы хэтащ 2011 - 2012, 2009 - 2010 гъэхэм къалъхуа ныбжьыщIэхэр. 

Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр яхъумэу зэпеуэм щыIащ Шэджэм щIыналъэм хыхьэ Щхьэлыкъуэ къуажэм и курыт еджапIэм и гъэсэнхэр икIи ехъулIэныгъэфI дыдэхэр зыIэрагъэхьащ. 
Я хьэлъагъ елъытауэ зыхэта гупхэм дыщэ медалхэр къыщахьащ Джыназ Имран (кг 36-рэ), Шыкъ Дамир (кг 38-рэ), ПщыукI Дамир (кг 36-рэ), Къашыргъэ Имран (кг 40), КIэрэф Азрэт (кг 38-рэ), Къурмэн Азэмэт (кг 40) сымэ. 
Къыхэдгъэщынщи, ПщыукI Дамир, Джыназ Имран, Шыкъ Дамир сымэ ирагъэкIуэкIа зэIущIэхэм хухаха зэманхэр икIэм намыгъэсу я хьэрхуэрэгъухэм ятекIуащ.
Зэхьэзэхуэр къызэзыгъэпэщар Карджин къуажэм дэт спорт еджапIэрщ икIи ди командэм нэмыщI абы ирагъэблэгъащ Ингушымрэ Шэшэнымрэ щыщ боксер цIыкIухэр. 
 

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 12:25

ЖЫДЖЭРУ ЗЫЗЫУЖЬ IЭНАТIЭ

2024 гъэм и япэ мазищым къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщызыплъыхьыну къэкIуа туристхэм я бжыгъэр мин 398-рэ хъуащ икIи ар процент 24,8-кIэ нэхъыбэщ къапщытэж лъэхъэнэм ирихьэлIэу нэгъабэ щыIа бж

18.04.2024 - 10:01

УРЫСЕЙМРЭ ИСЛЪАМ ДУНЕЙМРЭ

УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ «Урысеймрэ ислъам дунеймрэ: KazanForum» дунейпсо экономикэ зэхуэсым и къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэр.

18.04.2024 - 09:03

КЪАПЭЛЪЭЩЫН КЪАХЭКIАКЪЫМ

Урысейм иджырей пятиборьемкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Киров къалэм щекIуэкIащ.

18.04.2024 - 09:03

МЕДАЛИБЛЫМ ЩЫЩУ ЩЫР ДЫЩЭУ

Бокс

17.04.2024 - 16:08

СПОРТСМЕНХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

Мэлыжьыхьым и 5 - 9-хэм Анапэ къалэм щекIуэкIащ Урысей МВД-м IэпщэрыбанэмкIэ и чемпионат. Абы япэ увыпIэр къыщихьащ КъБР-м щыIэ МВД-м и гупым.