«Къарачай халкъ энчилигин, Ата журтха кертичилигин сакълаялгъанды, алгъа таукел барады»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков къарачай халкъ зор бла туугъан жеринден кёчюрюлгенли 80 жыл толгъаны бла байламлы Къарачай-Черкесни жамауаты бла бирге болгъанын билдиргенди. 
«Бюгюн Къарачай-Черкес Республикада къарачай халкъ зор бла туугъан жеринден кёчюрюлгенли 80 жыл толгъанына жораланнган эсгериу ишле барадыла. 
Не кёп заман озса да, жамауат киши жеринде къалгъан жашларын бла къызларын, кеслерин аямай уруннганланы, Уллу Ата журт урушну сермеш аулакъларында къазауат этгенлени да унутмайды.
Къарындаш халкъыбыз сюргюнню азаплыгъына чыдаялгъанды, киши жеринде ёхтемлигин, тюзлюкге, игиликге да ийнаныуун тас этмегенди. Айхайда, къыйын сынаула терен ыз къойгъандыла, алай къарачай халкъ миллетлилигин, Ата журтха кертичилигин сакълаялгъанды, жангыдан аягъы юсюне турургъа, андан ары айныргъа да кюч-къарыу тапханды.
Къарындашларыбыз ачлыкъны, жаланнгачлыкъны бла учузлукъну намыслары бла кётюралгъан, шёндюгю тёлюлеге тап онгла къураялгъан тамата тёлюбюзню намысын бийикде тутадыла.
Къарачай-Черкес энди Россейни жетишимли айныгъан тийрелеринден бириди. Ол жашнайды, иш кёллюлюгю, къонакъбайлыгъы, ариу адет-тёрелери, бай маданият хазнасы бла айтылгъан халкъыны жигер уруннганыны хайырындан алгъа таукел барады. Къарындаш къарачай халкъгъа туугъан республикагъа бла Ата журтубузгъа хайыргъа бютюн уллу жетишимлеге жетерин тежейме», – деп айтылады КъМР-ни  Башчысыны чакъырыу сёзюнде. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.

18.04.2024 - 10:01

ЧАРИШЛЕ БИЙИК ДАРАЖАДА ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан эсгертгенлерича, биринчи майдан республикада чаришле башланадыла, ала оналты кюнню бардырыллыкъдыла.

18.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 16:09

АРА МЕЖГИТ – АРИУ ЖЕРЛЕРИБИЗДЕН БИРИ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.