МОСКВАДА БАРДЫРЫЛГЪАН «РОССИЯ» КЁРМЮЧДЕ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР ЖЕТИШИМЛЕРИН КЁРГЮЗТЕДИ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Москвада бардырылгъан Халкъла аралы «Россия» кёрмючде болгъанды, анда Къабарты-Малкъар Республика кесини жетишимлерин кёргюзтюп башлагъанды.

 Эсигизге салайыкъ, бу кёрмючню къураргъа кереклисини юсюнден Россейни Президенти Владимир Путин айтхан эди. Быйыл март айда къол салгъан Президентни буйругъунда  бу уллу форумну бардырылгъаныны баш магъанасы «экономиканы тюрлю-тюрлю болумларында болдурулгъан жетишимлени, ол санда промышленностда, энергетикада, агропромышленный комплексде, транспортда, къурулушда, илмуда эм маданиятда, Россей Федерацияны субъектлери болдургъан ахшы сынауларын кёргюзтюу эм Россей Федерацияны  халкъла аралы байламлыкъларын андан ары айнытыргъа себеплик этиудю», -деп айтылады.

Деменгили кёрмюч алгъын бардырылып тургъан тёрелени къайтарады- «Россия» форум ара шахарда Халкъ мюлкню жетишимлерини кёрмючю бардырылыучу жерде ётеди.

 Къабарты-Малкъарны экспозициясы ВДНХ- ны майданында орналыпды эм республиканы битеу бёлюмлери болдургъан жетишимлерин- агропромышленный комплексде, турист-рекреация эм санаторияларыны бла куротларыны онгларын, маданиятда эм исскуствода, билим бериуде бла жаш тёлю политикада ахшы сынауланы кёргюзтеди. «Шёндю окъуна кёребиз кёрмючге келгенле «Эльбрус» курортха уллу эс бургъанларын, андан сора да санаторияларыбызгъа, республиканы эм мюлкю чыгъаргъан  экология жаны бла таза ашарыкъларына эм башха бёлюмлеге да сейир барды. Республика кесини магъаналы жетишимлерин Халкъала аралы кёрмючде 9 декабрьде  Къабарты-Малкъарны Кюню болгъанда кёргюзтюрюкдю», - деп билдиргендиле  экспозицияны къурагъанла. Аны юсюнден бизге республиканы оноучусуну пресс-службасындан билдиргендиле.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.

18.04.2024 - 10:01

ЧАРИШЛЕ БИЙИК ДАРАЖАДА ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан эсгертгенлерича, биринчи майдан республикада чаришле башланадыла, ала оналты кюнню бардырыллыкъдыла.

18.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 16:09

АРА МЕЖГИТ – АРИУ ЖЕРЛЕРИБИЗДЕН БИРИ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.