Сакълыкъны жорукъларына тюшюндюре

Элбрус районну тамата классларыны окъуучулары «Ёлюм къайда сатылгъанын билдир»   акциягъа къатышхандыла. Ангылатыу жумушла районну 13 школунда бардырылгъандыла.  
Районну ОМВД-сыны акъылбалыкъ болмагъанланы ишлери жаны бла инспекторлары наркотикле адамны саулугъуна, жамауатны айныууна къаллай хата салгъанларыны юсюнден ушакъла бардыргъандыла. Ала ууну сатыу-алыу бла байламлы жууаплылыкъны да ангылатхандыла. Сёз социал сетьледе къоркъуусузлукъну юсюнден да баргъанды.  «Сиз заманыгъызны асламын интернетде ётдюресиз. Аманлыкъчыла аны бла хайырланмай къалмайдыла», – дегендиле полициячыла.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.

18.04.2024 - 10:01

ЧАРИШЛЕ БИЙИК ДАРАЖАДА ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан эсгертгенлерича, биринчи майдан республикада чаришле башланадыла, ала оналты кюнню бардырыллыкъдыла.

18.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 16:09

АРА МЕЖГИТ – АРИУ ЖЕРЛЕРИБИЗДЕН БИРИ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.