Баш саугъа – жерлешибизде

Ингуш Республикада озгъан ыйыкъда «Алтын къала» деген IX халкъла аралы кинофестиваль да ётгенди. Анга быйыл 14 къыралдан иги кесек суратлау эм документли фильм кёргюзтюлген эди. Аланы сюзюп, багъа бичген къауумгъа уа Россейни искусстволарыны сыйлы къуллукъчулары киргендиле. Баш кюн а аны эсеплерин чыгъарыу эм хорлагъанланы саугъалау Сунжа шахарда ётгенди. 

Кинофестивальны  жабылыууна Ингушетияны Правительствосуну бла Парламентини келечилери, журналистле эм башхала къатышхандыла. 
Белгили артистле бла режиссёрла регионну Башчысына быллай аламат маданият байрамны бардырыугъа себеплик этип тургъанына ыразылыкъларын билдиргендиле. Къонакъланы алларында Ингушетияны белгили аритистлери бла тепсеу коллективлери хунерлерин кёргюзтгендиле.
Быйылгъы кинофестивальгъа 50-ден аслам иш кёргюзтюлгенди. Аланы араларында Шимал Кавказлы режиссёрланы фильмлери да бардыла. КъМР-ни, КъЧР-ни, Ингушетияны, Дагъыстанны, Юг Осетияны хунерли авторлары суратлау эм документли фильмлери бла башхаладан артха къалмай, саугъалыла болгъандыла. Жерлешибиз, белгили журналист эм режиссёр Багъатырланы Илияс да бу «Миллионы для малыша» деген документли фильмин жиберген эди. Фильм битеу халкъ биригип, ол санда къоншу республикаланы жамауатлары да, жан аурутуп ахча жыйгъан Тюбейланы Мухамматчыкъгъа жораланнганды. Анда ол жандауурлукъ иш къалай  къуралып бардырылгъаныны, анга къатышханланы оюмлары, Шимал Кавказны тарыхында кертиси бла да быллай биринчи жандауурлукъ жумуш болгъанына автор энчи эс бёледи. 
– Мухамматчыкъны атасы бла биз бир эллилебиз. Москвадан юйге келген бир кезиуюмде ол иш баргъан заман эди. Сора, сабийни атасына тюбеп, ушакъ этеме. Ызы бла  битеу бу ишни юсюнден социал сетьледе тапханымы жыйышдырып башлайма. Къарындашымы жашы мени Къарачай-Черкесге элтип, анда жашагъан эм бу сууаплы ишге болушлукъ этген адамла бла тюбешдиреди. Бу сабийни юсюнде тюрлю-тюрлю миллетлени, динлени келечилерини бирикгенлери жюрегими теренине жетген эди. Адам улуну ачыкъ жюрекли болгъанын биз ма бу ишни юсюнде кёргенбиз, сезгенбиз. Бир бирлени машиналарындан тюшюп, жашлагъа ачхычларын тутдуруп кетгенлери кёпню юсюнден айтады, - деп чертгенди Багъатырланы Илияс, газетибизни сорууларына жууап бере.
Фильм  37 минут барады. Аны хазырлау бла режиссёр ай чакълы кюрешгенди. Адамланы алай биригип, бала жашар ючюн къолларындан келгенни аямагъанлары авторну жюрегин хар монтажгъа олтургъанындан къозгъагъанды. Битеу бу шартланы чынтты журналист эслемей болмагъанды. 
– Кинофестивальгъа заявкала сакълагъанларын билгенимде уа, таукел болуп, ашыргъан эдим. Сора ол кёп фильмлени араларында финалгъа чыкъгъанын а таныш режиссёрум билдирген эди, – дейди автор.
Алай бла фестивальны «Бек иги документли фильм» деген номинациясында Багъатырланы Илиясны «Миллионы для малыша» деген ишин жюри баш саугъагъа тийишли кёргенди. Фахмулу жерлешибизни хорламы бла алгъышлайбыз.

Таппасханланы Аминат. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.

18.04.2024 - 10:01

ЧАРИШЛЕ БИЙИК ДАРАЖАДА ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан эсгертгенлерича, биринчи майдан республикада чаришле башланадыла, ала оналты кюнню бардырыллыкъдыла.

18.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 16:09

АРА МЕЖГИТ – АРИУ ЖЕРЛЕРИБИЗДЕН БИРИ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.