Газетибизни августдан алып башларча.

Сиз бир тюрлю сылтаула бла «Заманнга» жазылалмай къалгъан эсегиз, ишни тюзетирге онг барды. Июльну 26 дери, почтагъа барып, ана тилибизде чыкъгъан газетге жазылсагъыз, аны 1 августдан алып башларыкъсыз.
Жазылыуну беш айгъа багъасы - 580 сом 25 капекди.

Поделиться: