СОЦИАЛ ЖУМУШЛАНЫ КЪАЙСЫЛАРЫН СЮЕ ЭСЕГИЗ ДА – БИЛДИРИГИЗ

Къыралдан социал болушлукъгъа тийишли болгъан инсанла аланы къайсыларын сюйгенлерини юсюнден келир айны биринчисине дери билдирирге керекдиле, дейдиле КъМР-де МФЦ-да.

Ведомствода айтханларына кёре, бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда аллай болушлукъ алыргъа эркинликлери болгъан 56 мингден артыкъ адам барды. Кёплери аны социал жумушлача алай кёредиле, жыйырма минг чакълысы уа къолларына ахча бла аладыла.

Федерал льготникле биринчи октябрьге дери социал жумушну алайлай неда ахча бла алыргъа сюйгенлерини юсюнден билдирирге борчлудула. Экинчисинде тохташханлагъа аны ёлчеми бир айгъа 1313 сом 44 капекди. Анга ма быллай къоранчла киредиле:

- дарманланы, медицина затланы эмда багъыуда изленнген ашланы багъаларын тёлегенде – 1011 сом 64 капек;

- аурууланы профилактикасын тамамлар умут бла санатор-курорт багъыугъа путёвкагъа – 156 сом 50 капек;

- темир жолла неда шахарланы араларында жюрюген транспорт бла саулукъгъа къаратхан жерге барыргъа эмда артха къайтыргъа этиллик къоранчха – 145 сом 30 капек.

Сайлау этилмесе, социал жумушла алайлай берилликдиле. Радиациядан хата кёрген гражданлагъа уа ол аллындан окъуна жаланда ахча бла жалчытынады.

Инсан къайсы амалны сайласа да, биринчи октябрьге дери Социал фондха заявление берирге керекди. Аны МФЦ-гъа барып тамамларгъа да жарайды.

Социал жумушланы алайлай угъай, ахча бла алыргъа сюеме деп заявление алгъын жыллада берилген эсе, аны къайтарып жазаргъа керекмейди. Башха оноу этгинчи болушлукъ ахча бла берилип турлукъду, жангы оноу а 2024 жылны аллында кюч аллыкъды.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

09.12.2023 - 16:00

«ТАУЛАДА АЛЫКЪА ТИНТИРГЕ ТИЙИШЛИ ТИЙРЕЛЕ АСЛАМДЫЛА»

Бизни жаш тёлюбюзню санында табийгъатны сюйген, аны сакълар ючюн амал этгенле бардыла.

09.12.2023 - 10:44

РОССЕЙНИ ПРЕЗИДЕНТИН АЙЫРЫУ БУЗУКЪЛУКЪСУЗ ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында 2024 жылда Россейни Президентин айырыулада жамауат контроль  бардырлыкъ штабны ачылыуу болгъанды, анга кирлик адамла сайланнгандыла, ишлерини планы бегитилген

09.12.2023 - 10:43

АЙТХЫЛЫКЪ АУУР АТЛЕТЧИ, УСТА ТРЕНЕР ЭМ ОЮМЛУ БАШЧЫ

Ностуланы Хаджимуратны аты республикада спорт бла байламлы кенг белгилиди.

09.12.2023 - 09:03

«ЖАШ ТЁЛЮГЕ НАСИЙХАТЧЫЛЫКЪ ЭТИУНЮ МАГЪАНАСЫ УЛЛУДУ»

КъМР-де Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченный Зумакъулланы Борис Монополиялагъа къажау федерал службаны КъМР-де управлениясыны коллективи бла тюбешгенди.

08.12.2023 - 16:40

ДУНИЯНЫ БИРИНЧИЛИГИНДЕ СЕРМЕШИРИКДИЛЕ

Южно-Сахалинское шахарда каратеден Россейни биринчилигине 800-ге жууукъ 14-20-жыллыкъ спортчула къатышхандыла, аланы араларында бизни республикадан да 9 адам болгъандыла.