ЮЙЛЕГЕ ОТ ТЮШМЕЗЧА

 МЧС-ни бёлюмлери «аш юйде от тюшюу» дегенча болумлагъа аслам чыгъадыла. Аланы сылтаулары – газ плитада аш кюйгени, газ эм электроприборланы терс хайырлыныуду. Ишден арып келип, аш эте тургъанлай, газны ёчюлтмей къайсы инсан да къояргъа боллукъду. Бютюнда аллай болумгъа уллайгъан адамла тюшедиле. Сора  юйледе жаныу сабийле от бла ойнагъанларыны хатасындан да аслам чыгъады. 

Азыкъ биширген отоуда уа терк къабыныргъа боллукъ замыкание этген прибордан башлап табада жаугъа дери кёп зат барды. Эсигизде болсун: жау эм электричество бла байламлы тюшген отланы суу бла ёчюлтюрге арталлыда жарамайды, суу тамычыла бла бирге жана тургъан жау отоугъа чачыллыкъды. Чайник неда башха электрический приборну уа алгъа токдан чыгъарыргъа керекди. Ал такъыйкъалада огнетушитель бла хайырланыргъа боллукъду, ол жашауугъузну, саулугъугъузну эм мюлкюгюзню сакъларгъа неда от ёчюлтюучюле келгинчиге дери от жайылмазча этерге болушурукъду. Огнетушителигиз жокъ эсе, къалын къумачны хайырланыгъыз неда табаны башын жабыгъыз, хауа болмагъан жерде от да ёчюледи.

Сабийлеге от бла ойнаргъа жарамагъанын ангылатыгъыз. Къыйын болумгъа тюшген эсегиз неда от ёчюлтюучюлени болушлукълары керек эсе, экстренный службаны чакъырыгъыз, аны номери - «101».

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

09.12.2023 - 16:00

«ТАУЛАДА АЛЫКЪА ТИНТИРГЕ ТИЙИШЛИ ТИЙРЕЛЕ АСЛАМДЫЛА»

Бизни жаш тёлюбюзню санында табийгъатны сюйген, аны сакълар ючюн амал этгенле бардыла.

09.12.2023 - 10:44

РОССЕЙНИ ПРЕЗИДЕНТИН АЙЫРЫУ БУЗУКЪЛУКЪСУЗ ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында 2024 жылда Россейни Президентин айырыулада жамауат контроль  бардырлыкъ штабны ачылыуу болгъанды, анга кирлик адамла сайланнгандыла, ишлерини планы бегитилген

09.12.2023 - 10:43

АЙТХЫЛЫКЪ АУУР АТЛЕТЧИ, УСТА ТРЕНЕР ЭМ ОЮМЛУ БАШЧЫ

Ностуланы Хаджимуратны аты республикада спорт бла байламлы кенг белгилиди.

09.12.2023 - 09:03

«ЖАШ ТЁЛЮГЕ НАСИЙХАТЧЫЛЫКЪ ЭТИУНЮ МАГЪАНАСЫ УЛЛУДУ»

КъМР-де Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченный Зумакъулланы Борис Монополиялагъа къажау федерал службаны КъМР-де управлениясыны коллективи бла тюбешгенди.

08.12.2023 - 16:40

ДУНИЯНЫ БИРИНЧИЛИГИНДЕ СЕРМЕШИРИКДИЛЕ

Южно-Сахалинское шахарда каратеден Россейни биринчилигине 800-ге жууукъ 14-20-жыллыкъ спортчула къатышхандыла, аланы араларында бизни республикадан да 9 адам болгъандыла.