АРЫКЪ И ГЪУЭГУЩIЭР

Тэрч куейм хыхьэ Арыкъ жылэм километри 2,5-рэ зи кIыхьагъ и автомобиль гъуэгур иджыблагъэ щызэрагъэпэщыжащ, «ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ.
А лэжьыгъэхэм хыхьэу къуажэ гъуэгур нэхъ бгъуэ ящIащ, асфальт лъабжьэм щIэлъа щIы мывалъэр зэрахъуэкIащ, къатитIу асфальтобетон абы тралъхьэжащ, псы ежэхыпIэхэр, Акъбащ кIэнауэм телъ лъэмыжыр зыхуей хуагъэзэжащ. Абы къыдэкIуэу, лъэс лъагъуэхэр яукъуэдиящ, къуажэдэсхэм я шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным хуэгъэза Iуэхухэри зэфIагъэкIащ - иджырей уэздыгъэхэр пкъохэм фIадзащ, автобус къэувыпIэхэр зэрахъуэкIащ, екIуэлIапIэхэр нэхъ тынш ящIащ, гъуэгу зэпрыкIыпIэхэр къыхагъэщхьэхукIащ, къэухьхэр, гъуэгу дамыгъэхэр ягъэуващ.
Зи гугъу тщIа лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъуэгухэм ящыщу километр 70-м нэблагъэ щыIэ мардэм кърагъэтIэсэну я мурадщ. ИджыпстукIэ километр 55,9-м ехьэлIа лэжьыгъэхэр къанэ щымыIэу зэфIагъэкIащ.

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

09.12.2023 - 12:35

ЗЫ ЦIЫХУ НЫБЖЬ 85 ГЪУЭГУАНЭ

Прохладнэм щыIэ сабий унэ-интернатыр илъэс 85-рэ зэры­рикъум и щIыхькIэ, абы и гъэ­сэнхэм деж щыIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Его­ровэ Татьянэрэ депутатхэмрэ.

09.12.2023 - 10:38

ЗЫ УПЩIИ ИРАГЪЭКIУЭТЭКIАКЪЫМ

Дыгъэгъазэм и 7-м Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, хабзэ ­дахэ зэрыхъуауэ, «Эфир занщIэкIэ» республикэм щыпсэухэмрэ журналистхэмрэ я упщIэ­хэм жэуап яритащ.

09.12.2023 - 09:25

ХЬЭ ХЬЭУЛЕЙХЭМ ПСЭУПIЭ ХУАЩIАЩ

Налшык къалэм и уэрамхэм сабии балигъи ягъэшынэу дэт хьэ хьэулейхэм унафэ ягъуэтащ.

09.12.2023 - 09:03

IЭДИИХУ ЧЭЩАНЭМ И КЪАЛЭЖЬ

Инжыдж и нэпкъ лъагэм илъэс щэ бжыгъэхэр и ныбжьу къытетщ Iэдииху чэщанэр. Хъыбарыжьу абы къыкIэлъекIуэкIыр пхуэбжынкъым.

08.12.2023 - 16:03

ХЬЭРЫЧЭТ ЩIЭНЫМ ХЭЛЪ ГУГЪУЕХЬХЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Белецкая Ольгэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ республикэм хьэрычэт щыщIэн Iуэхум теухуа зэIущIэ.