БАЙРАМГЪА АТАЛЫП – ШАХМАТЛАДАН БЛА БОКСДАН ЭРИШИУЛЕ

 Черкеслени кюнюне аталып, Нальчикде шахматладан эришиуле къуралгъандыла, алагъа 42 адам къатышханды. Эсеплеге кёре  биринчи жерни Александр Козак къытханды, экинчи - Давид Темирканов, ючюнчю уа Фатима Шахмурзова болгъандыла. Ветеранланы араларында эм кючлю Чамал Гедгафов ойнагъанды, жаш спортчуланы араларында – Вячеслав Нартоков, гитче жыл сан къауумда – Текуланы Эмир. 

Байрамны чегинде боксдан да эришиу ётдюрюлгенди, анда бизни республикадан, Къарачай-Черкесден, Ингушетиядан, Шимал Осетиядан, Ставрополь эм Краснодар крайладан 18-22-жыллыкъ 50 спортчу сермешгенди. Къабарты-Малкъарны келечилери 9 майдал алгъандыла, кеслерини ауурлукъларында алчы жерлеге Макытланы Анзор, Рустам Хакуашев, Гижгиланы Юсюп, Астемир Тенов эм башхала чыкъгъандыла.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

09.12.2023 - 16:00

«ТАУЛАДА АЛЫКЪА ТИНТИРГЕ ТИЙИШЛИ ТИЙРЕЛЕ АСЛАМДЫЛА»

Бизни жаш тёлюбюзню санында табийгъатны сюйген, аны сакълар ючюн амал этгенле бардыла.

09.12.2023 - 10:44

РОССЕЙНИ ПРЕЗИДЕНТИН АЙЫРЫУ БУЗУКЪЛУКЪСУЗ ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында 2024 жылда Россейни Президентин айырыулада жамауат контроль  бардырлыкъ штабны ачылыуу болгъанды, анга кирлик адамла сайланнгандыла, ишлерини планы бегитилген

09.12.2023 - 10:43

АЙТХЫЛЫКЪ АУУР АТЛЕТЧИ, УСТА ТРЕНЕР ЭМ ОЮМЛУ БАШЧЫ

Ностуланы Хаджимуратны аты республикада спорт бла байламлы кенг белгилиди.

09.12.2023 - 09:03

«ЖАШ ТЁЛЮГЕ НАСИЙХАТЧЫЛЫКЪ ЭТИУНЮ МАГЪАНАСЫ УЛЛУДУ»

КъМР-де Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченный Зумакъулланы Борис Монополиялагъа къажау федерал службаны КъМР-де управлениясыны коллективи бла тюбешгенди.

08.12.2023 - 16:40

ДУНИЯНЫ БИРИНЧИЛИГИНДЕ СЕРМЕШИРИКДИЛЕ

Южно-Сахалинское шахарда каратеден Россейни биринчилигине 800-ге жууукъ 14-20-жыллыкъ спортчула къатышхандыла, аланы араларында бизни республикадан да 9 адам болгъандыла.